ANBI

Het Genootschap Belle van Zuylen / Association Madame de Charrière heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.

 

De Nederlandse belastingdienst schrijft hierover o.a. het volgende:

“Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor dona­teurs van cul­tu­re­le ANBI’s geldt een extra gif­ten­af­trek. Par­ti­cu­lie­ren mogen in de aan­gif­te inkom­sten­be­las­ting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrek­ken. Onder­ne­min­gen die onder de ven­noot­schaps­be­las­ting val­len, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrek­ken in de aan­gif­te vennootschapsbelasting.

Let op!

Niet alle beta­lin­gen aan een ANBI mag u aftrek­ken als gift. Wilt u meer weten over aftrek­ba­re gif­ten? Kijk bij Gif­ten.”

Zie de site van de Neder­land­se belas­ting­dienst voor meer info.