Bijeenkomsten

* Voorjaarsbijeenkomst 2023

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen

Zeer geach­te heer/mevrouw,

Op zater­dag 1 april 2023 zal de voor­jaars­bij­een­komst van het Genoot­schap plaats­vin­den, waar­voor ik U van har­te uit­no­dig. Deze wordt voor­af­ge­gaan door de jaar­ver­ga­de­ring. We tref­fen elkaar weder­om in Bistro Bel­le, Dorps­straat 12, Oud-Zui­len, waar van­af 10 uur een kop­je kof­fie of thee voor u klaar staat. 

Het pro­gram­ma ziet er als volgt uit:

10.00 uur: ont­vangst met kof­fie en thee

10.30 uur: jaar­ver­ga­de­ring

11.00 uur: koffie/thee

11.30 uur: lezing door Dani­ël Beu­man met de titel:

Drie eeu­wen macht en mode in portret’. 

Wat ver­tel­len de 16e tot 18e eeuw­se Zuy­len­se en Ame­r­ong­se por­tret­ten ons? 

12.30 uur: lunch

Voor leden kost deze bij­een­komst inclu­sief kof­fie, thee en lunch € 27,50 en voor niet-leden € 32,50.

Belang­stel­len­den kun­nen zich opge­ven door vóór 25 maart 2023 een e‑mail te zen­den aan marjoleinhogewind(at)planet(dot)nl of door de ant­woord­strook te stu­ren naar Mar­jo­lein Hoge­wind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

Tevens ver­zoe­ken wij U ook het ver­schul­dig­de bedrag vóór 25 maart 2023 te stor­ten op reke­ning­num­mer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, onder ver­mel­ding van ‘voor­jaars­bij­een­komst 2023’.

NB: In ver­band met onze ver­plich­tin­gen jegens Bistro Bel­le is na 25 maart 2023 annu­le­ring of res­ti­tu­tie niet meer mogelijk.

Met vrien­de­lij­ke groet,

Namens het bestuur,

Mar­jo­lein Hoge­wind-Laf­frée, secretaris