Nederlands

Het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len is opge­richt in 1974 (1976) en stelt zich ten doel om meer bekend­heid te geven aan het werk van deze schrijf­ster. Dat gebeurt o.a. door het orga­ni­se­ren van bij­een­kom­sten, twee maal per jaar: voor de leden is er in april de jaar­ver­ga­de­ring op Slot Zuy­len en in de herfst een bij­een­komst op een loca­tie in Neder­land, geli­eerd aan Bel­le van Zuy­len.  Het Genoot­schap draagt tevens bij aan de jaar­lijk­se vie­ring, op Slot Zuy­len, van de geboor­te­dag van de schrijf­ster op of rond 20 oktober.
Het werk van Bel­le van Zuy­len spreekt ook moder­ne lezers nog steeds aan: kor­te, hel­de­re romans en uit­voe­ri­ge, sterk per­soon­lij­ke brief­wis­se­lin­gen, waar­in zij zich inten­sief bezig houdt met vra­gen van ver­ant­woor­de­lijk­heid, soci­a­le ver­hou­din­gen, huwe­lijk, opvoe­ding en moraal. Veel van haar heden­daag­se lezers zien in haar een femi­nis­te avant-la-let­tre. Veel geci­teerd is haar uit­spraak:  “Je n’ai pas les talents sub­al­ter­nes” (Ik heb geen talent voor onder­ge­schikt­heid). Al haar werk schreef zij in het Frans, de inter­na­ti­o­na­le taal van de acht­tien­de eeuw. Meer en meer wor­den romans en brie­ven ook ver­taald in het Neder­lands. Het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len draagt daar­aan bij, even­als voor­heen aan de publi­ca­tie van haar ver­za­mel­de geschrif­ten, Oeu­vres Com­plè­tes, door Van Oor­schot te Amster­dam (1979−1984). Het fun­geert als nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal plat­form voor weten­schap­pers en lief­heb­bers van haar werk, in Neder­land en daar­bui­ten. Dat gebeurt dik­wijls in samen­wer­king met het Zwit­ser­se zus­ter­ge­noot­schap ‘Asso­ci­a­ti­on suis­se Isa­bel­le de Charrière’.

Infor­ma­tie over Bel­le van Zuy­len en onli­ne tek­sten zijn te HIER vinden.