Nederlands

Nieuwsbrief december 2016

Reis Zwit­ser­land

La Fête du Pon­tet in Colom­bier ( Zwit­ser­land), dat op 3 sep­tem­ber 2016 zou plaats vin­den, was een mooie en wel­ko­me aan­lei­ding voor het bestuur van het Genoot­schap om een reis­je naar Zwit­ser­land te orga­ni­se­ren. Het reeds beken­de hotel “Les Vieux Toits” in Hau­te­ri­ve werd afge­huurd en twaalf Genoot­schap­le­den teken­den zich in.

In de loop van de mid­dag van 31 augus­tus arri­veer­de men in dit char­man­te hotel, waar Marie­ke Fren­kel en Wieb­ke Llach ons har­te­lijk ver­wel­kom­den. Een aan­ge­kle­de bor­rel, aan­ge­bo­den door het hotel, deed de rest. 

De vol­gen­de dag ver­trok­ken we in alle vroeg­te per trein naar Châ­teau de Mézery in het plaats­je Joux­tens-Mézery, om de geres­tau­reer­de “boi­se­ries” van Con­stant d’Hermenches te bezich­ti­gen. Kunst­his­to­ri­ca Béa­tri­ce Lovis gaf een gede­tail­leer­de rond­lei­ding langs de ver­schil­len­de pane­len die een mooi beeld gaven van het leven van Con­stant d’Hermenches en zijn fami­lie en vrien­den in de acht­tien­de eeuw.

Na een heer­lij­ke Ita­li­aan­se lunch in Lausan­ne pak­te een aan­tal men­sen de trein naar Genè­ve voor een bezoek aan het Musée d’Art et d’Histoire, waar de pas­tels van Mauri­ce Quen­tin de la Tour te bewon­de­ren zijn. Helaas was zijn beroem­de pas­tel van Bel­le die dag niet te bezichtigen.

De inten­sie­ve dag werd afge­slo­ten met een heer­lijk diner op het ter­ras van res­tau­rant “Alpes et Lac” in Lausan­ne, waar we getui­ge waren van een schit­te­ren­de zonsondergang.

Vrij­dag 2 sep­tem­ber scheep­ten we ons in voor een boot­tocht naar het Île de St.Pierre, waar Rous­se­au in 1765 onge­veer twee maan­den “onder­ge­do­ken” had geze­ten. De in his­to­risch tenue gesto­ken gids Bar­ba­ra leid­de ons over klei­ne paad­jes op het eiland naar het huis waar de schrij­ver had gewoond. Onder­weg, las zij, op ver­schil­len­de plaat­sen, pas­sa­ges voor uit zijn werk, die rele­vant waren voor de plek waar wij stonden. 

Een fees­te­lijk diner in een schit­te­ren­de zaal van het ook al his­to­ri­sche Hôtel DuPey­rou maak­te deze dag tot een hoogtepunt.

Zater­dag 3 sep­tem­ber bood het Fête du Pon­tet een keur aan attrac­ties. In de Salon de Musi­que wer­den lezin­gen gehou­den o.a. door Jean-Pier­re Jelmi­ni, Ber­nard de Mur­alt en Valé­rie Cos­sy. Muzi­ka­le inter­mez­zi wer­den ver­zorgd door Clau­de Favez. Bernt Fren­kel en Mar­ti­ne Noir­jean slo­ten de mid­dag af met een mees­ter­lijk voor­ge­dra­gen brief­wis­se­ling tus­sen Bel­le van Zuy­len en Con­stant d’Hermenches. Bui­ten werd muziek gemaakt en waren kraam­pjes opge­steld met Zwit­ser­se en Hol­land­se lekkernijen.

Deze weder­om war­me zomer­se dag ein­dig­de op een ter­ras in Neuchâ­tel waar we geno­ten van de Mexi­caan­se keuken.

Op zon­dag 4 sep­tem­ber ging een gedeel­te van het gezel­schap al in alle vroeg­te rich­ting vlieg­veld of station.

Een klei­ne groep ging per auto naar het Musée Rous­se­au in Môtiers, waar een toe­ge­wij­de gids uit­voe­rig uit­leg gaf. Een lunch in Môtiers met Marie­ke en Erik Fren­kel, die zo vrien­de­lijk waren geweest met hun auto voor ver­voer te zor­gen, vorm­de het fees­te­lij­ke slot­ak­koord van vier prach­ti­ge dagen.

Mar­griet Lacy-Bruijn

Het bestuur is zeer ver­heugd U te kun­nen mel­den dat onze pen­ning­mees­ter Mar­griet Lacy-Bruijn sinds begin sep­tem­ber, na 47 jaar in de VS, defi­ni­tief is terug­ge­keerd in Neder­land. Al was het con­tact via de mail altijd inten­sief en vrucht­baar, er gaat niets boven lij­fe­lij­ke aanwezigheid!

 La Par­fai­te Liber­té ou les vous et toi 

Al lan­ge tijd leef­de bij het bestuur de wens om dit toneel­stuk op de plan­ken te bren­gen. Dit voor­jaar kwam voor­zit­ter Edda Holm in con­tact met Pre­mi­è­re Par­ter­re, een par­ti­cu­lier the­a­ter aan huis in Den Haag, waar maan­de­lijks toneel­voor­stel­lin­gen en/of muziek­uit­voe­rin­gen wor­den georganiseerd.

Pre­mi­è­re Par­ter­re wordt geleid door Gepke Wit­te­veen en Jaap Broek­mans, een echt­paar dat zijn hart ver­pand heeft aan de podi­um­kun­sten en zeer veel con­tac­ten heeft in de wereld van acteurs en musici. 

We heb­ben de moge­lijk­he­den met dit ambi­ti­eu­ze echt­paar door­ge­no­men en zijn vast­be­slo­ten onze plan­nen tot uit­voe­ring te brengen. 

Op 27 en 28 mei 2017 zal: De abso­lu­te vrij­heid of het gejij en gejou in een aan­ge­pas­te vorm door pro­fes­si­o­ne­le acteurs wor­den uit­ge­voerd bij Pre­mi­è­re Par­ter­re aan de Groot Her­to­gin­nel­aan in Den Haag.

Zoals U zult begrij­pen is de rea­li­sa­tie van dit pro­ject een heel kar­wei en met name de finan­ci­ë­le kant van dit plan is op zijn zachtst gezegd een flin­ke uitdaging. 

In janu­a­ri ont­vangt U nade­re infor­ma­tie en wel­licht een ver­zoek tot finan­ci­ë­le steun­be­tui­ging aan dit plan. Maar noteert U voor­al de data 27 en 28 mei 2017 in Uw agenda! 

Herfst­bij­een­komst 2016

Op 5 novem­ber vond de herfst­bij­een­komst van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len plaats in het Haags His­to­risch Museum. 

Na een gezel­li­ge kof­fie- en lunch­bij­een­komst in het café van het muse­um luis­ter­den 55 deel­ne­mers in de schit­te­ren­de Schut­ters­zaal naar Bern­hard Woel­de­rink, voor­ma­lig direc­teur van het Konink­lijk Huis­ar­chief, die een boei­en­de en amu­san­te lezing gaf over het hof­le­ven in Den Haag ten tij­de van Bel­le van Zuy­len en daarna. 

Na afloop ston­den gid­sen van het muse­um klaar om een rond­lei­ding te geven over zowel de per­ma­nen­te expo­si­tie als de expo­si­tie “Joods Den Haag”.

Velen maak­ten van de gele­gen­heid gebruik om nader ken­nis te maken met dit prach­ti­ge museum. 

Cahier

Op dit moment kun­nen we nog geen datum aan­kon­di­gen voor de pre­sen­ta­tie van het komen­de num­mer. Uiter­aard zul­len we U op de hoog­te houden.

Namens het bestuur wens ik U allen mooie en geze­gen­de kerst­da­gen en een heel geluk­kig en gezond Nieuw Jaar!