Oud

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen

Zeer geach­te heer/mevrouw,

Op zater­dag 9 okto­ber 2021 zal de herfst­bij­een­komst van het Genoot­schap plaats­vin­den, waar­voor ik U van har­te uit­no­dig. Bij uit­zon­de­ring com­bi­ne­ren wij deze herfst­bij­een­komst met een jaar­ver­ga­de­ring, die van­we­ge coro­na sinds 2019 niet meer gehou­den is. De agen­da vindt U hier­bij inge­slo­ten. De bij­een­komst wordt gehou­den in het Koets­huis van Slot Zuy­len, waar van­af 10.00 uur een kop­je kof­fie of thee voor u klaar staat.
Het pro­gram­ma ziet er als volgt uit:

10.00 uur: ont­vangst met kof­fie en thee
10.30 uur: jaar­ver­ga­de­ring. Klik hier voor de agenda.
11.15 uur: pau­ze, inclu­sief koffie/thee
11.30 uur: kor­te voor­dracht door Kees van Strien over de door hem gevon­den brie­ven in het archief van de fami­lie van Hardenbroek:

Gijs­bert-Jan van Har­den­broek, slacht­of­fer van Cupi­do, met dank aan Belle

12.00 uur: lezing door Frank Claes­sen, die door gene­a­lo­gisch onder­zoek ont­dek­te dat Vic­toi­re Hol­lard ver­want was aan een van zijn voor­va­de­ren met de titel:

Vic­toi­re Hol­lard, een voet­noot in het werk van Bel­le van Zuylen.

13.00 uur: lunch

Voor leden kost deze bij­een­komst inclu­sief, kof­fie, thee en lunch €27,50 en voor niet-leden €32,50.

Belang­stel­len­den kun­nen zich opge­ven door vóór 30 sep­tem­ber 2021 een e‑mail te zen­den aan marjoleinhogewind@planet.nl of door de ant­woord­strook te stu­ren naar Mar­jo­lein Hoge­wind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

Tevens ver­zoe­ken wij U ook het ver­schul­dig­de bedrag vóór 30 sep­tem­ber 2021 te stor­ten op reke­ning­num­mer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, onder ver­mel­ding van “herfst­bij­een­komst 2021”
NB: In ver­band met onze ver­plich­tin­gen jegens Slot Zuy­len is na 1 okto­ber 2021 annu­le­ring of res­ti­tu­tie niet meer mogelijk.

Neemt U als­tu­blieft allen Uw muse­um­jaar­kaart mee!

Met vrien­de­lij­ke groet,

Namens het bestuur,
Mar­jo­lein Hoge­wind-Laf­frée, secretaris

Naam: ……………………………………………………………………………………… (lid/ geen lid)

Woon­plaats: …………………………………………………………………………………………….

 

• Zal op 9 okto­ber 2021 deel­ne­men aan de herfstbijeenkomst
• Intro­du­cé (aan­tal): ……

Stu­ren naar: Mar­jo­lein Hoge­wind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

==============================================================

La Noble ou l’art d’être une bel­le noble

Neder­land­se toneel­be­wer­king door Eva Mathijs­sen van

Le Noble, geschre­ven door Bel­le van Zuylen

 

Toen Bel­le van Zuy­len haar lite­rai­re eer­ste­ling Le Noble – aan­van­ke­lijk ano­niem – het dag­licht liet zien, was Papa van Tuyll van Seroos­ker­ken voor­al ‘not amu­sed’ bij het ver­ne­men dat het nota bene zijn eigen adel­lij­ke doch­ter was, die in deze ‘con­te moral’ de aris­to­cra­ti­sche éli­te vlijm­scherp op de hak had genomen.

Om zijn 45-jarig bestaan te vie­ren heeft het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len Eva Mathijs­sen ver­zocht dit amu­san­te ‘ver­haal met zede­lij­ke strek­king’ voor het toneel te bewer­ken in het Neder­lands. Eva Mathijs­sen (1977), schrij­ver, acteur en the­a­ter­ma­ker, heeft hier­voor als uit­gangs­punt geno­men De Edel­man in de ver­ta­ling van Rosa­lien van Wit­sen en dit ver­haal inge­bed in de con­text van Bel­les tijd. Zo zijn wij mede getui­gen van de ver­ont­waar­di­ging van Bel­les vader over de rebel­se idee­ën van zijn doch­ter, van de ont­stel­te­nis onder de Haag­se def­ti­ge dames over Bel­les vrije manier van bewe­gen, van het geheim van haar brie­ven­wis­se­ling met David-Louis Con­stant d’Hermenches.

Op 19 en 20 okto­ber a.s. zal het stuk voor het eerst te zien zijn in het schit­te­ren­de, intie­me huis­the­a­ter Pre­mi­è­re Par­ter­re van Jaap Broek­mans en Gepke Wit­te­veen aan de Groot Her­to­gin­nel­aan 52, 2517 EJ Den Haag.

Gepke Wit­te­veen heeft de spe­lers­cast bij­een gebracht, idee­ën aan­ge­dra­gen o.a. voor muziek en kos­tu­me­ring en het toneel­stuk geregisseerd.

Rol­ver­de­ling:

Bel­le Lin­da Møller
Vader + Con­stant d’Her­men­ches + baron Joop Keesmaat
Val­ain­court + jon­ge baron Max Douw
Julie Car­lijn van Ramshorst

Kos­tuums Louis de Leeuw

Intro-muziek Eel­co Menkveld

Camerawerk/Vormgeving Power Point Rob Bertsch

Foto­gra­fie Ton Bongers

Muziek zang/composities Max Douw

Dames­stem­men Lin­da Møl­ler, Anna Nico­laï, Gepke Witteveen

Muziek en tekst Pau­vre Agneau Bel­le van Zuylen

Neder­land­se bewer­king Pau­vre Agneau Edda Holm

Alge­he­le regie Gepke Witteveen

 

Pro­gram­ma op zater­dag 19 en zon­dag 20 okto­ber a.s.

13h30 Ont­vangst met koffie/thee

14h00 Aan­vang voorstelling

15h15 Drank en hap­je, nazit met de toneelspelers

Entree­prijs: €29,50 p.p. De stoe­len zijn niet genummerd.

Tot 15 sep­tem­ber a.s. zal de ver­koop van kaar­ten uit­slui­tend bestemd zijn voor leden van het Genoot­schap en even­tu­e­le introducé(e)’s. Na die datum zijn de kaar­ten voor ieder­een beschikbaar.

Opga­ve per email onder ver­mel­ding van 1) voor­keurs­da­tum en 2) het aan­tal per­so­nen:

marjoleinhogewind@planet.nl

Of per post:

Mar­jo­lein Hoge­wind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar

Gelie­ve het ver­schul­dig­de bedrag te stor­ten op reke­ning­num­mer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, onder ver­mel­ding van La Noble

Res­ti­tu­tie van entree­gel­den is van­af 1 okto­ber 2019 helaas niet meer mogelijk.

Extra voor­stel­ling

Op zon­dag 1 decem­ber 2019 in Muzee Sche­ve­nin­gen om 16h00

Nep­tu­nus­straat 92 – tel: 070–3500830

Reser­ve­ren via: www.muzeescheveningen.nl

Hier­on­der enke­le foto’s (gemaakt door Ton Bon­gers © ) van het gezelschap:

 

===========================================================

Den Haag, juni 2019

Geach­te leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen,

Wij zijn ver­heugd u te mogen mee­de­len dat op 19 en 20 okto­ber a.s. le con­te moral Le Noble/De Edel­man, in een zeer bij­zon­de­re ver­sie, zal wor­den opge­voerd in het schit­te­ren­de Haag­se huis­the­a­ter Pre­mi­è­re Par­ter­re. Velen van u zul­len dit the­a­ter nog ken­nen van twee jaar gele­den, toen daar het toneel­stuk van Isa­bel­le de Char­ri­è­re La Par­fai­te liber­té ou les vous et toi werd uit­ge­voerd. Mede door de enthou­si­as­te reac­ties van de leden vond het bestuur dit voor her­ha­ling vat­baar en acht zij het jubi­le­um­jaar hét moment om weer een werk van Bel­le van Zuylen/Isabelle de Char­ri­è­re op te laten voeren.

Bewer­king Le Noble/De Edelman

Zoals aan­ge­kon­digd in de Let­tre de Zuy­len heb­ben wij Eva Mathijs­sen (schrijf­ster, actri­ce en the­a­ter­ma­ker) gevraagd de Neder­land­se ver­sie van Le Noble te dra­ma­ti­se­ren. Inmid­dels is het script klaar, met als titel La Noble ou l’art d’ê­tre une bel­le noble. Het is een ori­gi­neel werk gewor­den, waar­in rond­om het ver­haal van Le Noble ook aller­lei ver­wij­zin­gen naar het ‘ech­te’ leven van Bel­le van Zuy­len staan. Gepke Wit­te­veen is, net als de vori­ge keer, ver­ant­woor­de­lijk voor de regie en de komen­de weken zal zij een cast van vier pro­fes­si­o­ne­le acteurs en actri­ces samen­stel­len. Met trots kun­nen wij u nu al ver­mel­den dat zowel Joop Kees­maat als Lin­da Möl­ler hun deel­na­me heb­ben toegezegd.

Extra dona­tie

Pre­mi­è­re Par­ter­re is een sfeer­vol en intiem huis­the­a­ter­tje, maar het heeft daar­door wel een beperk­te zaal­ca­pa­ci­teit van slechts 50 stoe­len. En dat geeft uiter­aard ook een beperk­te recet­te. Met alleen con­tri­bu­ties en entree­gel­den zul­len wij er niet komen. Daar­om wil­len wij u vra­gen om, en par­fai­te liber­té, een extra dona­tie te doen, zodat wij deze pro­duc­tie kun­nen ver­we­zen­lij­ken. Er komen twee mati­nee­voor­stel­lin­gen, één op zater­dag 19 okto­ber en één op zon­dag 20 okto­ber 2019, met koffie/thee bij aan­vang en een fees­te­lijk aan­ge­kle­de bor­rel plus nazit met de acteurs/actrices. We zou­den het zeer op prijs stel­len als u uw dona­tie zo spoe­dig moge­lijk, en liefst vóór 15 juli a.s. zou wil­len stor­ten op reke­ning­num­mer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, onder ver­mel­ding van: “dona­tie Le Noble/De Edel­man”. Bij voor­baat dan­ken wij u natuur­lijk heel hartelijk.

ANBI Sta­tus

Zoals u wel­licht heeft gele­zen is het Genoot­schap per 1 janu­a­ri jl. een cul­tu­re­le ANBI gewor­den. (ANBI = alge­meen nut beo­gen­de instel­ling). Dona­teurs kun­nen, zij het onder bepaal­de voor­waar­den, hun finan­ci­ë­le gif­ten aan het Genoot­schap van hun inkom­sten­be­las­ting aftrek­ken. Uiter­aard hopen we dat dit voor velen van u een aan­moe­di­ging zal zijn het Genoot­schap finan­ci­eel extra te steu­nen. Op de web­si­te (www.belle-van-zuylen.eu) kunt u meer infor­ma­tie over de belas­ting­voor­de­len van onze ANBI-sta­tus vin­den, o.a. met ver­wij­zing naar offi­ci­ë­le pagina’s daar­om­trent van de Belastingdienst.

Aan­mel­ding Voorstelling 
U zult later dit jaar een aan­mel­dings­for­mu­lier ont­van­gen voor de voor­stel­lin­gen in okto­ber. Wel kunt u bij het stor­ten van een even­tu­e­le dona­tie alvast een voor­keurs­da­tum opgeven.

Met vrien­de­lij­ke groet van

Edda Holm, voorzitter,

mede namens het bestuur van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen

===========================================================

Definitief programma van het 45-jarig bestaan van het Genootschap Belle van Zuylen

Dit jaar is het 45 jaar gele­den dat het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len werd opgericht.

Het bestuur heeft gemeend dat dit jubi­le­um niet onge­merkt voor­bij mag gaan en een zeer geva­ri­eerd pro­gram­ma samen­ge­steld om deze mijl­paal te vie­ren. Net als vijf jaar gele­den heb­ben wij daar­voor twee dagen uit­ge­trok­ken. Zowel zater­dag 25 als zon­dag 26 mei staan in het teken van deze ver­jaar­dag met inte­res­san­te ver­ha­len, prach­ti­ge muziek, en tus­sen­door genoeg ruim­te om elkaar te ont­moe­ten en te spre­ken bij een kop­je kof­fie, aan fees­te­lij­ke gevul­de tafels, of bij een glaas­je wijn.

Op zater­dag 25 mei komen we bij elkaar op Slot Zuy­len, waar Maria Schou­ten en Jos Gabri­ëls, bei­den van het Huy­gens Insti­tuut ons wat zul­len ver­tel­len over de eet­cul­tuur in de tijd van Bel­le van Zuy­len en zon­dag 26 mei staat geheel in het teken van muziek. We komen daar­om bij­een in het Geel­vin­ck Muziek Muse­um te Zut­phen, waar Jac­que­li­ne Letz­ter van de Uni­ver­si­teit van Nice een lezing zal hou­den over de opera’s van Bel­le van Zuy­len. Na de lunch kun­nen we dan genie­ten van een con­cert door Pene­lo­pe Cave en Katri­na Faulds op pia­no for­te en kla­ve­cim­bel. Voor dege­nen die in 2017 mee gin­gen naar Chaw­ton in Enge­land zijn zij oude bekenden.

Wij nodi­gen U graag uit om dit feest met ons te vieren.

Het vol­le­di­ge pro­gram­ma van bei­de dagen vindt U in de bijlage.

Wij ver­zoe­ken U nadruk­ke­lijk om U van tevo­ren op te geven en dui­de­lijk aan te geven aan wel­ke acti­vi­tei­ten U wenst deel te nemen.

Mocht U pro­ble­men heb­ben om een van bei­de loca­ties te berei­ken, dan kun­nen we pro­be­ren of covoi­tu­ra­ge moge­lijk is. U kunt dat mel­den met een bericht­je :marjoleinhogewind@planet.nl.

Met vrien­de­lij­ke groet,

Het Bestuur van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen

Programma:

Zaterdag 25 mei 2019 – op Slot Zuylen,
Tournooiveld, 3611 AS Oud-Zuilen.

10.00 Ont­vangst met kof­fie en thee in het Koetshuis

10.30 Jaar­ver­ga­de­ring

11.00 Pau­ze

11.30 ‑12.30 in de Ver­ga­der­zaal op het Slot: Eerst een lezing van Maria Schou­ten met de titel:

Bel­le et la bon­ne cui­si­ne. Eten en tafe­len op Zuy­len en daar­bui­ten in de acht­tien­de eeuw

Ver­vol­gens een lezing van Jos Gabri­ëls met de titel:

‘Bön Appé­tit’! Hoe koken in Frank­rijk een kunst werd 1765–1825

13.00 – 14.30 – Fees­te­lij­ke lunch in de Gobelinzaal

 

Zondag 26 mei 2019 in het Geelvinck Muziek Museum,
Huis ‘De Wildeman’, Zaadmarkt 88, 7201 DE Zutphen.

11.00 Ont­vangst met kof­fie en thee

11.30 lezing door Jac­que­li­ne Letz­ter (in het Frans) met de titel:

« Envoy­er de la musi­que à Turin c’est envoy­er de l’eau à la fon­tai­ne. N’importe, les ruis­se­aux pas­sent leur vie à gros­sir les rivi­è­res » : les opé­ras d’Isabelle de Charrière.

12.45 Lunch

14.00 Con­cert op pia­no for­te en kla­ve­cim­bel door Pene­lo­pe Cave en Katri­na Faulds met de titel:

‘Je suis musi­ci­en­ne’: women who ‘dreamt only of music’.

Er zal werk wor­den gespeeld van de com­po­nis­ten: Isa­bel­le de Char­ri­è­re, Anna Bön, Eli­sa­beth Jac­quet de la Guer­re, Eli­sa­bet­ta Gam­ba­ri­ni, Eli­za Tur­ner, Jane Sava­ge, Fan­ny Men­dels­so­hn, Leo­pol­di­ne Bla­het­ka en Maria Szymanowska.

15.00 Afslui­tend samen­zijn met een ver­sna­pe­ring naar keuze.

Zoals U ziet bie­den wij U een zeer geva­ri­eerd pro­gram­ma en wij hopen natuur­lijk dat U bei­de dagen met ons komt vie­ren. Maar u kunt ook een keu­ze maken.

Gelie­ve het keu­ze­me­nu nauw­keu­rig te bekij­ken en uw voor­keu­ren aan te kruisen!

1: Ik geef mij op voor het programma van zaterdag 25 mei op Slot Zuylen en betaal vooraf:

Leden: €45,-
Niet-leden €55,-

Aan­tal :

of:

2: Ik geef mij op voor het programma van zondag 26 mei in het Geelvinck Muziek Museum te Zutphen en betaal vooraf:

Leden: € 65,-.
Niet-leden: €75,-

Aan­tal :

of:

3: Ik geef mij op voor beide dagen en betaal vooraf:

Leden: € 95,-.
Niet-leden: €115,-

Aan­tal:

 

Muse­um­jaar­kaart is bei­de dagen welkom!

Opga­ve tot uiter­lijk 15 mei 2019 per email: marjoleinhogewind@planet.nl.

Of per post:

Mar­jo­lein Hogewind,

De Lus 28

2242 AG Wassenaar.

Gelie­ve het ver­schul­dig­de bedrag te stor­ten op reke­ning­num­mer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, onder ver­mel­ding van “jubi­le­um, 2019” Uw beta­ling moet uiter­lijk 17 mei 2019 bij ons bin­nen zijn.

Res­ti­tu­tie of annu­le­ring is na 15 mei 2019 helaas niet moge­lijk, i.v.m. onze ver­plich­tin­gen jegens Slot Zuy­len, Muziek Muse­um Geel­vin­ck en cateringbedrijven.

 

=============================================

Herfstbijeenkomst, zaterdag 20 oktober 2018

Was­se­naar, 31 augus­tus 2018

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, en ande­re belangstellenden,

Bij dezen nodi­gen wij U van har­te uit voor de herfst­bij­een­komst, die dit jaar wordt gehou­den op zater­dag 20 okto­ber 2018 op Kas­teel Rosen­dael te Rozendaal.

Een rou­te­be­schrij­ving vindt U hier­on­der. Mocht het voor U bezwaar­lijk zijn om op eigen gele­gen­heid naar Rozen­daal te komen, dan is er wel­licht een moge­lijk­heid om met iemand mee te rijden.

U kunt dat aan­ge­ven op het aan­mel­dings­for­mu­lier of per email bij Mar­jo­lein Hoge­wind marjoleinhogewind@planet.nl. We kun­nen dan kij­ken wat er moge­lijk is.

Het pro­gram­ma ziet er als volgt uit:

11.00 – warm wel­kom met kof­fie en thee

11.30 – Made­lei­ne van Strien en Maria Schouten:

La Bel­le voyageuse’

Belle’s reis naar Enge­land, novem­ber 1766 – mei 1767

12.45 – lunch

14.00 – rond­lei­ding door het museum

Het park is op eigen gele­gen­heid te bezoeken.

De kos­ten van deze bij­een­komst, incl. lunch bedra­gen: € 30,- voor leden en €37,50 voor niet-leden.

Wij ver­zoe­ken u vrien­de­lijk om uiter­lijk 10 okto­ber 2018 te berich­ten of U wilt deel­ne­men aan deze bij­een­komst. Dit kan per e‑mail: marjoleinhogewind@planet.nl (wie per e‑mail inschrijft, ont­vangt een beves­ti­ging), of door het invul­len van onder­staan­de antwoordstrook.

Gelie­ve tij­dig (vóór 10 okto­ber 2018) het ver­schul­dig­de bedrag te stor­ten op reke­ning­num­mer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, onder ver­mel­ding van: “herfst­bij­een­komst 2018”.

NB. Aan­ge­zien wij op grond van het aan­tal aan­mel­din­gen de lunch bij de cate­raar bestel­len, kun­nen wij helaas geen res­ti­tu­tie ver­le­nen in geval van ver­hin­de­ring op het laat­ste moment.

Met vrien­de­lij­ke groeten,

Het bestuur van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen.

—————————————————————————————————————–

Naam: ………………………………………………………..

…………………………………………………………………(lid /niet lid)

Plaats: …………………………………………………./

………………………………………………………………………

Wil deel­ne­men aan de bij­een­komst + lunch van 20 okto­ber 2018

(Totaal aan­tal per­so­nen……) en heeft het ver­schul­dig­de bedrag overgemaakt.

Zou – indien moge­lijk – graag met iemand wil­len mee­rij­den: ja/née

Stu­ren naar:

Mar­jo­lein Hogewind

De Lus 28, 2242 AG Wassenaar

Bereik­baar­heid:

Open­baar ver­voer: van­af sta­ti­on Arn­hem bus­lijn 8. De hal­te Ker­k­laan in Rozen­daal ligt op ruim 5 minu­ten lopen van het kasteel.

Eigen ver­voer: A12 Utrecht-Arn­hem, knoop­punt Vel­per­broek, afslag Velp. Bor­den Velp vol­gen en daar­na bor­den Rozen­daal aanhouden.

==============================================

Voorjaarsbijeenkomst en jaarvergadering zaterdag 21 april 2018

Was­se­naar, maart 2018

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen

Zeer geach­te heer/mevrouw,

Op zater­dag 21 april 2018 zal de jaar­lijk­se stu­die­bij­een­komst van het Genoot­schap plaats­vin­den. Zoals u weet, wordt deze gecom­bi­neerd met de jaar­ver­ga­de­ring, waar­van de agen­da U bij­gaand wordt toe­ge­zon­den. De bij­een­komst wordt gehou­den in het Koets­huis van Slot Zuy­len, waar van­af 10.30 uur een kop­je kof­fie of thee voor u klaar staat.

Het pro­gram­ma ziet er als volgt uit:

10.30 uur ont­vangst met kof­fie en thee in het Koetshuis

11.00 uur: jaarvergadering

11.45 uur: lezing door Hazel Jones in de Gobel­in­zaal van het Slot met de titel:

Jane Aus­tens Journey’s

13.15 ‑14.15 uur: lunch in het Koetshuis

Om 14.30 uur is er de moge­lijk­heid deel te nemen aan een regu­lie­re rond­lei­ding of een wan­de­ling door de tuin te maken.

Voor leden kost deze bij­een­komst inclu­sief lunch, kof­fie en thee €27,50 en voor niet-leden €35.00.

Belang­stel­len­den kun­nen zich opge­ven door vóór 14 april 2018 een e‑mail te zen­den aan marjoleinhogewind@planet.nl of de ant­woord­strook te stu­ren naar Mar­jo­lein Hoge­wind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

Tevens ver­zoe­ken wij u het ver­schul­dig­de bedrag vóór 14 april 2018 te stor­ten op reke­ning­num­mer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, onder ver­mel­ding van “stu­die­bij­een­komst 2018”.

Neemt U allen Uw muse­um­jaar­kaart mee!

Met vrien­de­lij­ke groet,

Namens het bestuur,

Mar­jo­lein Hoge­wind, secretaris

Naam: ………………………………………………………………………………………(lid / geen lid)

Woon­plaats: ……………………………………………………………………………………………..

Zal op 21 april 2018 deel­ne­men aan de jaarvergadering/studiebijeenkomst
intro­du­cé (aan­tal): ……
Stu­ren naar: Mar­jo­lein Hoge­wind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

 

—————————————————————————————————————–


Herfst­bij­een­komst

zaterdag 7 oktober 2017

Was­se­naar, 1 sep­tem­ber 2017

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, en ande­re belangstellenden,

Bij dezen nodi­gen wij U van har­te uit voor de herfst­bij­een­komst, die dit jaar wordt gehou­den op zater­dag 7 okto­ber 2017 in het ‘the­a­ter’ van het Koets­huis van Land­goed Oud Ame­l­is­weerd te Bun­nik, dat alleen per trap bereik­baar is.

Het muse­um zelf is wel toe­gan­ke­lijk voor mindervaliden.

De toe­gang tot dit muse­um is € 12,- en €2,- voor Museumjaarkaarthouders.

Een uit­ge­brei­de rou­te­be­schrij­ving is bijgevoegd.

Het pro­gram­ma ziet er als volgt uit:

11.00 – warm wel­kom met kof­fie, thee en taart.

11.30 –in het kader van de 250e geboor­te­dag van Ben­ja­min Con­stant zal Pro­fes­sor Paul Pel­ck­mans uit Ant­wer­pen een lezing hou­den met de titel:

‘Slot­ak­koord met dis­so­nan­ten: de laat­ste dagen van Calis­te en Ellénore’.

12.45 – lunch

14.00 Rond­lei­ding door het museum.

De kos­ten van deze bij­een­komst, incl. lunch bedra­gen: € 27,50 voor leden en €35,00 voor niet-leden.

Wij ver­zoe­ken u vrien­de­lijk om uiter­lijk 29 sep­tem­ber 2017 te berich­ten of U wilt deel­ne­men aan deze bij­een­komst. Dit kan per e‑mail: marjoleinhogewind@planet.nl Wie per e‑mail inschrijft, ont­vangt een beves­ti­ging) of door het invul­len van onder­staan­de antwoordstrook.

Gelie­ve tij­dig ( vóór 29 sep­tem­ber 2017 ) het ver­schul­dig­de bedrag te stor­ten op reke­ning­num­mer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, onder ver­mel­ding van: “herfst­bij­een­komst 2017”.

NB. Aan­ge­zien wij op grond van het aan­tal aan­mel­din­gen de lunch bij de cate­raar bestel­len kun­nen wij helaas geen res­ti­tu­tie ver­le­nen in geval van ver­hin­de­ring op het laat­ste moment.

Met vrien­de­lij­ke groeten,

Het bestuur van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen.

—————————————————————————————————————–

Naam: ………………………………………………………..

…………………………………………………………………(lid /niet lid)

Plaats: …………………………………………………./

………………………………………………………………………

Wil deel­ne­men aan de bij­een­komst + lunch van 7 okto­ber 2017

(Totaal aan­tal per­so­nen……) en heeft het ver­schul­dig­de bedrag overgemaakt.

Stu­ren naar:

Mar­jo­lein Hogewind

De Lus 28, 2242 AG Wassenaar

Bereik­baar­heid

››
Van­af Utrecht CS rijdt er mini­maal 2 maal in het uur een bus: bus 41 naar Wijk bij Duur­ste­de en bus 43 naar Drie­ber­gen. Tot aan hal­te Oud Ame­l­is­weerd doet de bus er onge­veer 10 minu­ten tot een kwar­tier over. Bij de hal­te ziet u de oprij­laan, als u deze afloopt ziet u rechts over de brug het koets­huis. Bel voor de exac­te tij­den OV-reis­in­for­ma­tie: 0900 – 92 92

Auto
Van­af Amster­dam neemt u de A2 rich­ting Utrecht, bij Utrecht van­af knoop­punt Oude­rijn de bor­den vol­gen naar Arnhem(A12). Neem daar­na direct de afslag Nieuwegein/Hoograven/ ring Utrecht. Ver­vol­gens neemt u de 3e afslag (nr 18) Hoo­g­ra­ven, Indu­strie­ter­rein Nieu­we­gein, Hou­ten. Aan het ein­de van de afrit is een ver­keers­plein, neem deze drie­kwart (afslag Lunetten/stadion Gal­gen­waard) Dit is de Water­li­nie­weg. Neem de 2e afslag: Sta­di­on. Aan het ein­de van de afrit gaat u rechts rich­ting de Uithof/Bunnik. U rijdt langs het Sta­di­on en neemt dan de eer­ste rechts, rich­ting Bun­nik. De weg gaat tus­sen sport­vel­den door en maakt een haak­se bocht naar links, over de rijks­weg A27 heen. U rijdt nu op de Pro­vin­ci­a­le weg (de N411), Na onge­veer 3 km neemt u links de afslag Ame­l­is­weerd. Par­ke­ren kan gra­tis op de nieuw aan­ge­leg­de par­keer­plaats voor aan de laan. Ver­vol­gens is het 3 minuut­jes wan­de­len over de laan naar land­huis Oud Ame­l­is­weerd. In het naast­ge­le­gen koets­huis vindt u de Veldkeuken.

Van­af Amers­foort volgt u de A28 tot deze aan het ein­de (Utrecht cen­trum) ein­digt in een T‑kruising met ver­keers­lich­ten. Ga hier links af, de Water­li­nie­weg op. Neem de eer­ste afslag rechts (stadion/centrum) Ga bij de stop­lich­ten links en sor­teer direct voor op de baan recht­door (rich­ting Uithof/ Bun­nik) U rijdt langs het Sta­di­on en neemt dan de eer­ste afslag rechts, rich­ting Bun­nik. De weg gaat tus­sen sport­vel­den door en maakt een haak­se bocht naar links en gaat over de rijks­weg A27 heen. U rijdt nu op de Pro­vin­ci­a­le weg (de N411), Na onge­veer 3 km neemt u links de afslag Ame­l­is­weerd. Par­ke­ren kan gra­tis op de nieuw aan­ge­leg­de par­keer­plaats voor aan de laan. Ver­vol­gens is het 3 minuut­jes wan­de­len over de laan naar land­huis Oud Ame­l­is­weerd. In het naast­ge­le­gen koets­huis vindt u de Veldkeuken.

Van­af Arn­hem volgt u de A12 rich­ting Utrecht, U neemt afslag Bunnik/ Wijk bij Duur­ste­de en gaat onder­aan de afslag bij de stop­lich­ten naar links, over de paral­lel­weg langs de rijks­weg rich­ting Utrecht (N411). De weg maakt een zeer scher­pe bocht naar rechts, gaat over de spoor­lijn heen en kron­kelt dan over een klein kan­to­ren­park. Sla bij de stop­lich­ten links­af rich­ting Utrecht. Dit is de pro­vin­ci­a­le weg N411. De 2e afslag rechts (na onge­veer 2,5 km) is afslag Ame­l­is­weerd. Par­ke­ren kan gra­tis op de nieuw aan­ge­leg­de par­keer­plaats voor aan de laan. Ver­vol­gens is het 3 minuut­jes wan­de­len over de laan naar land­huis Oud Ame­l­is­weerd. In het naast­ge­le­gen koets­huis vindt u de Veldkeuken.

Mocht U pro­ble­men heb­ben met ver­voer, meldt het ons : marjoleinhogewind@planet.nl . Er is (bij­na over­al) een oplos­sing voor!

 

 

Was­se­naar, febru­a­ri 2017

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen

Zeer geach­te heer/mevrouw,

Op zater­dag 1 april 2017 zal de jaar­lijk­se stu­die­bij­een­komst van het Genoot­schap plaats­vin­den. Zoals u weet, wordt deze gecom­bi­neerd met de jaar­ver­ga­de­ring, waar­van de agen­da U bij­gaand wordt toe­ge­zon­den. De bij­een­komst wordt gehou­den in het Koets­huis van Slot Zuy­len, waar van­af 10.30 uur een kop­je kof­fie of thee voor u klaar staat.

Het pro­gram­ma ziet er als volgt uit:

11.00 uur: jaarvergadering

11.30 uur: pau­ze, inclu­sief koffie/thee

12.00 uur: ver­za­me­len in de Gobel­in­zaal van het Slot voor een:

Lec­tu­re en route”

Net­ty van der Tak en Daniel Beu­man lei­den ons langs de por­tret­ten van de fami­lie van Tuyll van Seroos­ker­ken en aan­ver­wan­ten, waar­bij de meis­jes van Lok­horst (nicht­jes van Bel­le) als novi­teit wor­den opge­no­men in de rondleiding.

NB : muse­um­stoel­tjes mogen wor­den mee­ge­bracht en er zijn in de ven­ster­ban­ken ook enke­le zit­plaat­sen voor die­ge­nen die staan bezwaar­lijk vinden.

13.15 uur: lunch in het Koetshuis

Voor leden kost deze bij­een­komst inclu­sief lunch, kof­fie en thee €22,50 en voor niet-leden €27,50.

Belang­stel­len­den kun­nen zich opge­ven door vóór 25 maart 2017 een e‑mail te zen­den aan marjoleinhogewind@planet.nl of de ant­woord­strook te stu­ren naar Mar­jo­lein Hoge­wind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

Tevens ver­zoe­ken wij u het ver­schul­dig­de bedrag vóór 25 maart 2017 te stor­ten op reke­ning­num­mer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, onder ver­mel­ding van “stu­die­bij­een­komst 2017”.

Neemt U allen Uw muse­um­jaar­kaart mee! 

Met vrien­de­lij­ke groet,

Namens het bestuur,

Mar­jo­lein Hoge­wind, secretaris

Naam: ………………………………………………………………………………………(lid / geen lid)

Woon­plaats: ……………………………………………………………………………………………..

  • Zal op 1 april 2017 deel­ne­men aan de jaarvergadering/studiebijeenkomst

  • intro­du­cé (aan­tal): ……

Stu­ren naar: Mar­jo­lein Hoge­wind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

Jaarvergadering en studiebijeenkomst 9 april 2016

Op zater­dag 9 april 2016 zal de jaar­lijk­se stu­die­bij­een­komst van het Genoot­schap plaats­vin­den. Zoals u weet, wordt deze gecom­bi­neerd met de jaar­ver­ga­de­ring, waar­van de agen­da u bij­gaand wordt toe­ge­zon­den. De bij­een­komst wordt gro­ten­deels gehou­den in het Koets­huis van Slot Zuy­len, waar van­af 10.00 uur een kop­je kof­fie of thee voor u klaar staat. 

Het pro­gram­ma ziet er als volgt uit:

10.30 uur: jaarvergadering

11.00 uur: koffie

11.30 uur: lezing in de Gobel­in­zaal van het Slot door Kees van Strien met de titel:

Bel­le en Bos­well in de clinch”

13.00 ‑14.00 uur: lunch in het Koetshuis

Na de lunch zal om ± 14.30 uur onder de bezie­len­de lei­ding van Lucré Hulsmann

een inte­res­san­te vei­ling plaats vin­den van een col­lec­tie boe­ken die ons is geschon­ken door mevrouw Iris Wassenaar. 

Voor leden kost deze bij­een­komst inclu­sief lunch €17,50. Voor niet-leden €22,50.

Belang­stel­len­den kun­nen zich opge­ven door vóór 28 maart 2016 een e‑mail te zen­den aan marjoleinhogewind@planet.nl of de ant­woord­strook te stu­ren naar Mar­jo­lein Hoge­wind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

Tevens ver­zoe­ken wij u drin­gend het ver­schul­dig­de bedrag vóór 28 maart 2016 te stor­ten op reke­ning­num­mer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, onder ver­mel­ding van “stu­die­bij­een­komst 2016”. 

Neemt u allen uw Muse­um­jaar­kaart mee! 

Met vrien­de­lij­ke groet,

Namens het bestuur,

Mar­jo­lein Hoge­wind, secretaris

Naam: ………………………………………………………………………………………(lid / geen lid)

Woon­plaats: ……………………………………………………………………………………………..

  • Zal op 9 april 2016 deel­ne­men aan de jaarvergadering/studiebijeenkomst

  • intro­du­cé (aan­tal): ……

Stu­ren naar: Mar­jo­lein Hoge­wind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

Uit­no­di­ging voor de pre­sen­ta­tie van het 

9e Cahier Isa­bel­le de Charrière/Belle de Zuy­len Paper 2014

Den Haag, 20 novem­ber 2014

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len en ande­re belangstellenden,

De Zwit­ser­se Ambas­sa­deur en het bestuur van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len heb­ben het genoe­gen u uit te nodi­gen voor de pre­sen­ta­tie van de nieu­we afle­ve­ring van de Cahiers Isa­bel­le de Char­ri­è­re / Bel­le de Zuy­len Papers. De bij­een­komst zal plaats­vin­den op 4 decem­ber 2014, om 4 uur in het gebouw van de Zwit­ser­se ambas­sa­de, Lan­ge Voor­hout 42 in Den Haag (15 min. lopen van­af het Cen­traal Sta­ti­on).

Het the­ma van dit Cahier is “Isa­bel­le de Char­ri­è­re écri­vai­ne poli­ti­que / Bel­le de Zuy­len poli­ti­cal wri­ter”; het bevat een aan­tal arti­ke­len die Bel­le van Zuylen’s bemoei­e­nis met de poli­tiek behan­de­len. Zoals bekend voel­de zij zich zeer betrok­ken bij de gebeur­te­nis­sen in Frank­rijk in de jaren na de Revo­lu­tie. In dit num­mer komt dit aan de orde naar aan­lei­ding van een toneel­stuk dat zij schreef als reac­tie op een in Frank­rijk gepu­bli­ceerd stuk. Maar ook haar hou­ding ten opzich­te van de Zwit­ser­se poli­tiek en eco­no­mie komt ter spra­ke, en de vraag in hoe­ver­re zij als vrouw de moge­lijk­heid had om zich hier­over uit te laten. Em ten­slot­te is de Neder­land­se poli­tiek aan­we­zig: in een ver­ge­lij­king tus­sen een aan­tal tek­sten van Bel­le van Zuy­len en van Neder­land­se tijd­ge­no­ten. Bui­ten het the­ma­ti­sche gedeel­te is er o.a. een uit­ge­brei­de ver­slag­leg­ging van de fees­te­lijk­he­den die gepaard gin­gen met de vie­ring van het 40-jarig jubi­le­um van het Genootschap.

Tij­dens deze bij­een­komst zul­len aan een aan­tal betrok­ke­nen eer­ste exem­pla­ren wor­den aan­ge­bo­den, en zal er op enke­le arti­ke­len kort wor­den inge­gaan. Ten­slot­te biedt de Ambas­sa­deur een apé­ro aan. De aan­we­zi­ge leden krij­gen dan “hun” Cahier uit­ge­reikt, ande­re aan­we­zi­gen kun­nen het voor de spe­ci­a­le prijs van € 10 aan­schaf­fen. Ook zul­len er Cahiers van voor­af­gaan­de jaren kun­nen wor­den aangeschaft. 

Wij ver­zoe­ken u vrien­de­lijk om zo snel moge­lijk, en uiter­lijk 30 novem­ber 2014, te berich­ten of u aan­we­zig wilt zijn – liefst per e‑mail naar de secre­ta­ris van het Genoot­schap : marjoleinhogewind(at)planet(dot)nl.

(NB het aan­tal plaat­sen is beperkt).

Met vrien­de­lij­ke groeten,

Jas­per Ren­e­ma (Cul­tu­reel atta­ché van de Zwit­ser­se ambassade)
Bestuur Genoot­schap Bel­le van Zuy­len en redac­tie Cahiers Isa­bel­le de Char­ri­è­re / Bel­le de Zuy­len Papers.

 

Jaarlijkse Herfstbijeenkomst,  4 oktober 2014

 

 

Wassenaar, september 2014

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen,

Bij dezen nodi­gen wij U van har­te uit voor de jaar­lijk­se herfst­bij­een­komst, die dit jaar op 4 okto­ber a.s. plaats vindt in Muse­um Geel­vin­ck Hin­lo­pen Huis, Kei­zers­gracht 633, 1017 DS Amsterdam.
De toe­gang tot dit muse­um is € 9, – maar gra­tis voor Muse­um­jaar­kaart­hou­ders. Een routebeschrijving/advies vindt U hier­on­der. NB: De uit­gang is aan de Herengracht.

Het pro­gram­ma ziet er als volgt uit:

10.30 – ont­vangst met kof­fie en thee

11.00 – 12.00 lezing door Huib Zui­der­vaart (Huy­gens ING [KNAW], Den Haag)

‘La veu­ve Geel­vin­ck’: Cather­i­na Eli­sa­beth Has­se­laer (1738−1792), Belle’s onge­luk­ki­ge hartsvriendin

Huib Zui­der­vaart stu­deer­de Natuur­kun­de, Ster­ren­kun­de en Geschie­de­nis der Natuur­we­ten­schap­pen aan de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam (VU). In 1999 pro­mo­veer­de hij aan de Uni­ver­si­teit Utrecht op het proef­schrift Van ‘Konst­ge­no­ten’ en Hemel­se Feno­me­nen. Neder­land­se Ster­ren­kun­de in de Acht­tien­de Eeuw. Hij was werk­zaam in uit­een­lo­pen­de func­ties in het voort­ge­zet en uni­ver­si­tair onder­wijs en in de muse­um­we­reld, onder meer bij Muse­um Boer­haave, de VU en de Uni­ver­si­teit Lei­den. Sinds sep­tem­ber 2007 werkt hij bij het Huy­gens ING, onder meer aan de ont­wik­ke­ling van het Digi­taal Weten­schaps­his­to­risch Cen­trum (DWC). Ook is hij als redac­tie­se­cre­ta­ris ver­ant­woor­de­lijk voor de uit­ga­ve van Stu­di­um, tijd­schrift voor Weten­schaps- en Universiteitsgeschiedenis.

12.00−12.15 uur vra­gen en discussie

Van­we­ge die­ren­dag leest Trix Trom­pert een frag­ment voor uit haar boek: Bel­le van Zuy­len en haar honden

12.45 – 14.00 lunch

Na de lunch is er gele­gen­heid voor bezoek aan de tentoonstelling:

Pret op stand –ver­tier van toen, enter­tain­ment van de grach­ten­gor­del in de 17e, 18e en begin 19e eeuw.

De kos­ten van deze bij­een­komst, incl. lunch bedra­gen: € 22,50 voor leden en € 25, – voor niet-leden.
Wij ver­zoe­ken u vrien­de­lijk om uiter­lijk 27 sep­tem­ber 2014 te berich­ten of U wilt deel­ne­men aan deze bij­een­komst. Dit kan per e‑mail: marjoleinhogewind@planet.nl (wie per e‑mail inschrijft, ont­vangt een beves­ti­ging) of door het invul­len van onder­staan­de antwoordstrook.

Met vrien­de­lij­ke groeten,
Het bestuur van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen

Rou­te­be­schrij­ving:
Komt U van­af Amster­dam CS? Neem dan tram 4, 16, 24 en 25 tot aan hal­te Kei­zers­gracht, 30 meter door­lo­pen met de rich­ting van de tram mee, daar­na vóór de brug links afslaan. Dit is de Kei­zers­gracht. Ruim 100 meter door­lo­pen (voor­bij FOAM) naar num­mer 633.
Parkeren

Par­ke­ren op de grach­ten is moge­lijk, maar kan ook tot (gro­te) frus­tra­ties leiden.
Wij advi­se­ren U een van de vol­gen­de par­keer­ga­ra­ges te gebrui­ken (Loca­ties staan ook op de kaart).

Stopera/Waterlooplein ( vrij­wel altijd plaats, 8 min. lopen)
Par­keer­ga­ra­ge The Bank/ Rembrandtplein
Par­keer­ga­ra­ge Geel­vin­ck (klein, beperk­te openingstijden)

—————————————————————————————————————-
Naam: ………………………………………………………..…………………………………………………………………(lid /niet lid)

Plaats: …………………………………………………./………………………………………………………………………

Wil deel­ne­men aan de bij­een­komst + lunch van 4 okto­ber 2014
(Totaal aan­tal personen.….….…..……)

Stu­ren naar:
Mar­jo­lein Hogewind
De Lus 28, 2242 AG Wassenaar

 

 

 

 

Uit­no­di­ging voor de pre­sen­ta­tie van het 

8eCahier Isa­bel­le de Charrière/Belle de Zuy­len Paper 2013

Den Haag, 15 janu­a­ri 2014

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len en ande­re belangstellenden,

 De redac­tie van de Bel­le de Zuy­len Papers, het bestuur van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, en de Zwit­ser­se Ambas­sa­deur heb­ben het genoe­gen u uit te nodi­gen voor de pre­sen­ta­tie van de nieu­we afle­ve­ring van het blad. De bij­een­komst zal plaats­vin­den op 30 janu­a­ri 2014, om 4 uur in het gebouw van de Zwit­ser­se ambas­sa­de, Lan­ge Voor­hout 42 in Den Haag (15 min. lopen van­af het Cen­traal Sta­ti­on).

 Dit Cahier (dat door omstan­dig­he­den helaas een beet­je laat ver­schijnt) staat in het teken van de con­tac­ten en con­nec­ties van Bel­le van Zuy­len met ande­ren, zoals: ande­re schrijf­sters, dege­nen met wie zij cor­res­pon­deer­de, en auteurs met wie zij kan wor­den ver­ge­le­ken. Dank­zij de samen­wer­king met het Nati­o­naal Archief bevat dit Cahier ook weer een trans­crip­tie van “nieu­we” brie­ven. Mede­wer­king van een aan­tal leden van het Genoot­schap leid­de boven­dien tot inte­res­san­te bij­dra­gen. Eén daar­van betreft de reis die een aan­tal Genoot­schaps­le­den in sep­tem­ber maak­te naar Neuchâtel. 

 Tij­dens deze bij­een­komst zul­len we aan twee van de arti­ke­len nade­re aan­dacht beste­den: Elli Blee­k­er zal de ver­ge­lij­king die zij maak­te tus­sen Anne Frank en Bel­le van Zuy­len toe­lich­ten, en enke­le van de “rei­zi­gers” van sep­tem­ber zul­len laten horen hoe zij geïn­spi­reerd waren door rei­zi­gers die in de acht­tien­de eeuw van Neder­land naar Neuchâ­tel en ande­re delen van Zwit­ser­land reis­den. Daar­na wordt het eer­ste exem­plaar aan­ge­bo­den aan de Ambas­sa­deur, de heer Mar­kus Bör­lin. Ten­slot­te biedt de Ambas­sa­deur een apé­ro aan. De aan­we­zi­ge leden krij­gen dan “hun” Cahier uit­ge­reikt, ande­re aan­we­zi­gen kun­nen het voor de spe­ci­a­le prijs van € 10 aan­schaf­fen. Ook de zojuist ver­sche­nen nieu­we ver­ta­ling van Le Noble is voor € 10 te koop. 

 Wij ver­zoe­ken u vrien­de­lijk om zo snel moge­lijk, en uiter­lijk 24 janu­a­ri 2014, te berich­ten of u aan­we­zig wilt zijn – liefst per e‑mail naar de secre­ta­ris van het Genoot­schap : marjoleinhogewin(at)planet(dot)nl

(NB het aan­tal plaat­sen is beperkt).

Met vrien­de­lij­ke groeten,

Jas­per Ren­e­ma (Cul­tu­reel atta­ché van de Zwit­ser­se ambassade) 

Made­lei­ne van Strien-Char­don­neau, Ste­ven Sur­dèl, Edda Holm, Suzan van Dijk

(Genoot­schap Bel­le van Zuy­len en redac­tie Cahiers Isa­bel­le de Char­ri­è­re / Bel­le de Zuy­len Papers).

Redac­tie­adres : Huy­gens ING – KNAW, Post­bus 90754, NL-2509 LT Den Haag, Suzan.van.Dijk(at)huygens(dot)knaw(dot)nl

* Jaarlijkse herfstbijeenkomst op 13 oktober 2012

 

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen,

Bij dezen nodi­gen wij U van har­te uit voor de jaar­lijk­se herfst­bij­een­komst, die dit jaar op 13 okto­ber a.s. plaats vindt in Muse­um Geel­vin­ck Hin­lo­pen Huis, Kei­zers­gracht 633, 1017 DS Amsterdam. 

De toe­gang tot dit muse­um is € 8,-, maar gra­tis voor Muse­um Jaar­kaart­hou­ders. Een routebeschrijving/advies vindt U hier­on­der. N.b. De uit­gang is aan de Herengracht.

Het pro­gram­ma ziet er als volgt uit:

 

10.30 – ont­vangst met kof­fie en thee.

11.00  – 12.00 lezing door Ileen Mon­tijn over : 

 

“Adel in woe­li­ge tijden”

 

12.00−12.15 uur vra­gen en discussie

 Voor­le­zen: “Port­rait de la Veu­ve “zowel in het Frans als in het Neder­lands. De Neder­land­se ver­sie zal door Caspar Laf­frée wor­den vertolkt.

 12.45 – 14.00 lunch 

 Na de lunch is er gele­gen­heid voor een rond­lei­ding door de stijl­ka­mers van het museum.

€45,- voor 20 per­so­nen, dus €2,25 per persoon.

De kos­ten van deze bij­een­komst, incl. lunch bedra­gen : € 17,50 voor leden en € 22,50 voor niet-leden.

 Wij ver­zoe­ken u vrien­de­lijk om uiter­lijk 30 sep­tem­ber 2012 te berich­ten of U wilt deel­ne­men aan deze bij­een­komst. Dit kan per e‑mail : marjoleinhogewind@planet.nl ( wie per e‑mail inschrijft, ont­vangt een beves­ti­ging) of door het invul­len van onder­staan­de antwoordstrook.

Met vrien­de­lij­ke groeten, 

 Het bestuur van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen. 

 

 

 

Rou­te­be­schrij­ving:

Komt U van­af Amster­dam CS? Neem dan tram 4, 16, 24 en 25 tot aan hal­te Kei­zers­gracht, 30 meter door­lo­pen met de rich­ting van de tram mee, daar­na vóór de brug links afslaan. Dit is de Kei­zers­gracht. Ruim 100 meter door­lo­pen (voor­bij FOAM) naar num­mer 633.

 

Parkeren

Par­ke­ren op de grach­ten is moge­lijk, maar kan ook tot (gro­te) frus­tra­ties leiden.

Wij advi­se­ren U een van de vol­gen­de par­keer­ga­ra­ges te gebrui­ken (Loca­ties staan ook op de kaart).

 

 

 —————————————————————————————————————-

 Naam: ………………………………………………………..

…………………………………………………………………(lid /niet lid)

Plaats: …………………………………………………./

………………………………………………………………………

Wil deel­ne­men aan de bij­een­komst  + lunch van 13 okto­ber 2012

(Totaal aan­tal personen……) 

 

Stu­ren naar: 

Mar­jo­lein Hogewind

De Lus 28, 2242 AG Wassenaar. 

 

 

 ——————————————————————————————————————————-

* Jaarlijkse studiebijeenkomst van het Genootschap 14 april 2012

 

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len,

Zeer geach­te heer/mevrouw,

Op zater­dag 14 april zal de jaar­lijk­se stu­die­bij­een­komst van het Genoot­schap plaats­vin­den. Zoals u weet wordt deze gecom­bi­neerd met de jaar­ver­ga­de­ring, waar­van de agen­da U bij­gaand wordt toe­ge­zon­den (klik hier voor agen­da en stuk­ken). De bij­een­komst wordt gehou­den in Slot Zuy­len en begint om 10.30 uur. Van­af 10.00 uur staat er een kop­je kof­fie of thee voor U klaar.

We begin­nen om 10.30 uur met de jaar­ver­ga­de­ring die tot 11.00 uur zal duren en die plaats vindt in de Gobel­in­zaal.  Na een kor­te pau­ze zal om 11.30 uur ons bestuurs­lid Mar­griet Lacy-Bruijn een lezing hou­den met de titel:

 

“De natuur” in het leven en werk van Bel­le van Zuylen/Isabelle de Charrière

 

Voor­af­gaand aan de lezing zul­len Mar­jo­lein Hoge­wind-Laf­frée  (Frans) en Caspar Laf­frée (Neder­lands) een frag­ment voor­le­zen uit “PLAINTE ET DÉFENSE DE THÉRÈSE LEVASSEUR” ( O.C. X, p.173 t/m 176).

Na lezing en dis­cus­sie wordt er om 12.30 een lunch geser­veerd in de ver­ga­der­zaal van het Slot. Om 13.15 uur wordt de bij­een­komst afgesloten.

Voor leden kost deze bij­een­komst € 15,- inclu­sief lunch en € 5,- zon­der lunch.

Voor niet-leden kost de bij­een­komst €17,50 inclu­sief lunch en € 7,50 zon­der lunch.

Belang­stel­len­den kun­nen zich opge­ven door vóór 7 april 2012 de ant­woord­strook te stu­ren naar Mar­jo­lein Hoge­wind, De Lus 28, 2242 AG Was­se­naar of door een e‑mail te zen­den aan marjoleinhogewind(at)planet(dot)nl.  Onder­aan (na de rou­te-plan­ner) kunt u zich ook elek­tro­nisch aanmelden.

Vrien­de­lij­ke groet,

 

Namens het bestuur,

Mar­jo­lein Hoge­wind, secretaris

 ———————————————————————————————————————————

 

* Belle van Zuylen en de Vrouwen van Amerongen

Jaar­lijk­se bij­een­komst van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen

8 oktober 2011

Herberg den Rooden Leeuw te Amerongen

 

                    Was­se­naar, sep­tem­ber 2011

 Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen,

 Bij dezen nodi­gen wij U van har­te uit voor de jaar­lijks door het Genoot­schap georganiseerde 

stu­die­bij­een­komst, die dit jaar plaats vindt in Her­berg Den Rooden Leeuw te Ame­ron­gen op 8 okto­ber 2011.  Adres :Her­berg Den Rooden Leeuw,  Dros­testraat 35, 3958 BK, Ame­ron­gen. Tel. 0343 454055 (rui­me parkeermogelijkheid).

 Het pro­gram­ma ziet er als volgt uit:

 10.30 – ont­vangst met kof­fie en thee

11.00 – Made­lei­ne van Strien ( in het Frans) en Caspar Laf­frée ( in het Neder­lands) lezen een brief voor die aan­sluit bij het the­ma van de dag.

11.15  – Vrou­wen van Ame­ron­gen , lezing door Net­tie Stop­pe­len­burg, mede­wer­ker van het Utrechts Archief 

12.00 – 12.15 – Discussie

12.30 – lunch 

14.00 – bezoek aan Kas­teel Ame­ron­gen en rond­lei­ding door de tuinen

 Na afloop van het mid­dag­pro­gram­ma is er de moge­lijk­heid om de kas­teel­win­kel te bezoe­ken en op eigen kos­ten nog een drank­je te drin­ken in het kasteelcafé.

 De kos­ten van deze bij­een­komst bedra­gen :  € 12,50 voor Genoot­schaps­le­den   €17,50 voor niet-leden

Deze kun­nen wor­den vol­daan bij bin­nen­komst in de herberg.

 Apart te vol­doen, indien van toepassing :

Entree­prijs kas­teel : volw. €12,50 ; 65+ : €10,- ; Muse­um­jaar­kaart gra­tis ( dus ver­geet die niet!) Rond­lei­ding tui­nen : €3,75

                                     

 

 

* Jaarvergadering 9 april 2011 en bezoek delegatie Association suisse Isabelle de Charrière op 9 en 10 april 2011

Was­se­naar, febru­a­ri 2011

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen

Zeer geach­te heer/Mevrouw,

In het week­end van 9 en 10 april a.s. zal een dele­ga­tie van ons zus­ter­ge­noot­schap de Asso­ci­a­ti­on suis­se Isa­bel­le de Char­ri­è­re ons een bezoek bren­gen. Een uit­ste­ken­de gele­gen­heid om onze vriend­schaps­band te besten­di­gen en een goe­de aan­lei­ding om onze jaar­ver­ga­de­ring, tra­di­ti­o­neel gevolgd door een lezing, uit te bou­wen tot een twee­daags feest­week­end. Want op onze beurt wil­len wij graag de Zwit­ser­se leden ‘onze’ lieux de mémoi­re van Bel­le van Zuy­len laten zien. Dat is ook de reden dat de bekend­ma­king van het pro­gram­ma, wat eer­der dan u van ons  gewend bent, bij u in de bus valt.

 

Het pro­gram­ma van zater­dag 9 april :

Loca­tie : Slot Zuylen

10:00 – 10:30 Ont­vangst met kof­fie en thee

10:30 – 11:00 Jaarvergadering

11:00 – 11:30 Ont­vangst van de Zwit­ser­se dele­ga­tie met kof­fie en thee en een Utrecht­se traktatie

11:30 – 12:45 Lezing in het Frans door Made­lei­ne van Strien-Char­don­neau : Deux Néer­landais décou­vrent la Suis­se sous la hou­let­te de Char­les-Emma­nu­el de Char­ri­è­re: Nico­las Warin (1766−1767) et Wil­lem-René van Tuyll van Seroos­ker­ken (1799−1800) à Colom­bier. (Ver­ta­ling in het Neder­lands beschikbaar)

Entrée: leden gra­tis. Intro­du­cés:  €10,- ( er kan ter plaat­se betaald worden)

13 :00 – 14 :45 Lunch in res­tau­rant Bel­le naast het Slot (reser­ve­ring en beta­ling voor­af)

15:00 – 17:00 Via het kerk­je weer terug naar het Slot voor een rond­lei­ding van een uur

17:30 – 20:30 Bor­rel en diner­buf­fet op de Dame van Amstel : een boot­tocht over de Vecht, opstap­plaats in Maars­sen bij land­goed Goude­s­tein (reser­ve­ring en beta­ling voor­af)

 

Het pro­gram­ma van zon­dag 10 april :

12:00 – 15:00 Bezoek en lunch in de Keu­ken­hof op eigen gele­gen­heid, ver­za­me­len bij de ingang om 12:00

15:00 Naar Noordwijk

15:30 Wan­de­len langs het strand of bou­le­vard, waar­na een kop­je thee of koffie

17:00 Naar Den Haag

18:00 Een lite­rair getin­te wan­de­ling langs het Lan­ge Voor­hout en daar waar Bel­le van Zuy­len ooit verbleef.

18:30 Indisch eten bij Garuda

Zoals u ziet, pre­sen­te­ren we u een uit­ge­breid feest­pro­gram­ma met diver­se onder­de­len. U kunt uiter­aard aan alles mee­doen. Vindt u dat teveel, dan doet u een keu­ze uit het pro­gram­ma. Aan­ge­zien het Genoot­schap bepaal­de pro­gram­ma-onder­de­len heeft moe­ten reser­ve­ren en voor­af beta­len, geldt voor u ook dat u voor de lunch en de boot­tocht op 9 april van tevo­ren moet reser­ve­ren en betalen.

*  Presentatie Cahier Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Paper 2 december  2010

Den Haag, 24 Novem­ber 2010

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, en ande­re belangstellenden

Geach­te leden en belangstellenden,

Het nieu­we Cahier Isa­bel­le de Char­ri­è­re / Bel­le de Zuy­len Paper rolt dezer dagen van de pers. Wij wil­len het graag pre­sen­te­ren op 2 decem­ber a.s. Dat gebeurt in het Huy­gens Insti­tuut, het KNAW onder­zoeks­in­sti­tuut dat het “Neder­land­se lite­rai­re erf­goed” onder­houdt. Het the­ma­ti­sche gedeel­te van het Cahier behan­delt dit keer name­lijk: “Bel­le van Zuy­len en Nederland”.

Om ver­schil­len­de rede­nen is voor dit the­ma geko­zen. Ten eer­ste is dit voor­jaar Bel­le van Zuy­len “opge­no­men” in het “Pan­the­on” van de Neder­land­se lite­ra­tuur, dat het Let­ter­kun­dig Muse­um heeft inge­richt. Voorts maakt het Huy­gens Insti­tuut zich op om de cor­res­pon­den­tie van Bel­le van Zuy­len digi­taal en onli­ne toe­gan­ke­lijk te gaan maken (hier­aan wordt mee­ge­werkt door leden van het Genoot­schap als vrij­wil­li­gers). En ten­slot­te werd het the­ma ook geko­zen op ver­zoek van Zwit­ser­se “Char­rié­ris­tes”, met wie wij veel samen­wer­ken – reden waar­om de Neder­land­se ambas­sa­deur in Zwit­ser­land een kort voor­woord schreef.

De arti­ke­len in dit num­mer behan­de­len de con­tac­ten die Bel­le van Zuy­len / Isa­bel­le de Char­ri­è­re zelf van­uit Zwit­ser­land onder­hield met haar oor­spron­ke­lij­ke vader­land, en ook de ver­ban­den die al of niet kun­nen wor­den gevon­den tus­sen haar werk en dat van Neder­land­se auteurs of met de poli­tie­ke situ­a­tie op dat moment. Tij­dens de pre­sen­ta­tie van dit Cahier zul­len twee van de auteurs van bij­dra­gen kort ingaan op hun arti­kel. Ook zal het film­pje wor­den getoond dat is gemaakt van de “Lite­rai­re Road­trip” die de direc­teur van het Let­ter­kun­dig Muse­um, Aad Meind­erts, heeft gemaakt als opmaat voor de ope­ning van het “Pan­the­on”. Hij deed toen ook Colom­bier aan, bij Neuchâ­tel, waar Bel­le van Zuy­len / Isa­bel­le de Char­ri­è­re het huis Le Pon­tet bewoon­de. Onder de lin­de in de bin­nen­plaats leg­de hij een wit­te roos. Ten­slot­te zal ook wor­den getoond hoe de onli­ne edi­tie van Bel­le van Zuylen’s cor­res­pon­den­tie eruit zal gaan zien. Eer­ste exem­pla­ren zul­len wor­den aan­ge­bo­den aan de Zwit­ser­se ambas­sa­deur in Neder­land, en aan Prof. Dr. Anne­ma­rie Kets-Vree, adjunct-direc­teur van het Huy­gens Insti­tuut, onder wier ver­ant­woor­de­lijk­heid de digi­ta­li­se­ring van de cor­res­pon­den­tie plaats gaat vin­den. Na afloop zal de Zwit­ser­se ambas­sa­de een “vin d’honneur” aanbieden.

Wij nodi­gen u graag uit deze bij­een­komst bij te wonen. Hij vindt plaats van 5 – 7 uur in de Tes­sel­scha­de-zaal van het Huy­gens Insti­tuut, in het gebouw van de Konink­lij­ke Bibli­o­theek (naast Den Haag Cen­traal). Het Let­ter­kun­dig Muse­um bevindt zich in dat­zelf­de gebouw: U wordt even­eens har­te­lijk uit­ge­no­digd om van te voren, tus­sen 4 en 5, in het Pan­the­on te komen kij­ken naar de pre­sen­ta­tie van Bel­le van Zuy­len als één van de 100 belang­rij­ke Neder­land­se auteurs.

In ver­band met plaats­ruim­te ver­zoe­ken wij u om ons van te voren over uw komst te berich­ten. (Graag een e‑mailtje aan de secre­ta­ris van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, Mar­jo­lein Hoge­wind – marjoleinhogewind(at)planet(dot)nl).

Vrien­de­lij­ke groet,

Edda Holm, Suzan van Dijk, Made­lei­ne van Strien-Chardonneau,
Namens de redac­tie van de Cahiers Isa­bel­le de Char­ri­è­re / Bel­le de Zuy­len Papers.

Suzan van Dijk, Cahiers Isa­bel­le de Charrière
Huy­gens Insti­tuut – KNAW
Post­bus 90754, 2509 LT Den Haag
T. 00 31 70 331 5835
suzan.van.dijk(at)huygensinstituut.knaw(dot)nl

 

*  Studiebijeenkomst genootschap 9 oktober 2010

Was­se­naar, sep­tem­ber 2010

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen.

Bij dezen nodi­gen wij U van har­te uit voor de jaar­lijks door het Genoot­schap georganiseerde
stu­die­bij­een­komst, die dit jaar in Den Haag zal plaats vinden.

Het pro­gram­ma ziet er als volgt uit:

13.30 – 14.00 uur Ont­vangst in ’t Klok­huis (Cele­bes­straat 4 te Den Haag met  kof­fie en thee.

14:00 – 15:00 lezing door Dini Hel­mers over het vrou­wen­lees­mu­se­um in Amsterdam.

Mevrouw D.M. Hel­mers  (1949) publi­ceer­de onder meer arti­ke­len over het huwe­lijk, schei­din­gen en over­spel in de acht­tien­de eeuw en over het Vrou­wen­lees­mu­se­um in Amster­dam. Zij is actief in orga­ni­sa­ties voor vrouwengeschiedenis.
Voor haar proef­schrift ‘Gescheur­de bed­den’. Oplos­sin­gen voor gestran­de huwe­lij­ken, Amster­dam 1753–1810 (Hil­ver­sum 2002) kreeg zij de De la Court­prijs, omdat dit wordt beschouwd als een belang­rij­ke men­ta­li­teits­his­to­ri­sche studie.

Ver­vol­gens wan­de­len we in ca tien minu­ten naar het Dameslees­mu­se­um aan het Nas­saup­lein 15, waar we van 15:30 – 16:30 een rond­lei­ding en uit­leg krijgen.

Tevens zul­len Mar­griet Lacy-Bruin ( in het Frans) en Caspar Laf­frée ( in het Neder­lands) een toe­pas­se­lij­ke brief van Bel­le van Zuy­len voordragen.

De bij­een­komst wordt afge­slo­ten met een vin d’honneur aan­ge­bo­den door de Zwit­ser­se Ambassadeur.

De kos­ten van deze bij­een­komst bedragen :

 € 12,50 voor Genootschapsleden

€17,50 voor niet-leden

Deze kun­nen wor­den vol­daan bij bin­nen­komst in ‘t Klokhuis

 

Zie  events voor meer informatie