Over deze site

Infor­ma­tie over deze site

 • NAVIGATIE
  Boven­aan, onder de titel vindt u de navi­ga­tie­balk. Door op een onder­werp te klik­ken wordt dit geo­pend en ver­schijnt de inhoud. Als u op “Album” klikt, ver­schijnt een uit­klap­scherm­pje. Hier­op staan de diver­se albums. Door op een album te klik­ken wordt deze geopend.
 • ZOEKEN
  Zoe­ken op tref­woor­den (Zoek op deze site). Tik een tref­woord in (bij­voor­beeld: Bel­le) en druk op de enter toets. Er volgt dan een over­zicht van pagi­na’s, nieuws­be­rich­ten enz. waar­in het gezoch­te woord voor­komt. Ook kunt u de zoek­func­tie in uw brow­ser (ctrl‑F) gebruiken.
 • EVENEMENTENKALENDER,  NIEUWS en MEDEDELINGEN
  Ten­slot­te vindt u onder “Zoe­ken”, de “Cate­go­ries”. Er zijn drie cate­go­rie­ën op dit moment: “Events”, “Laat­ste nieuws” en “Mede­de­lin­gen”. Onder “Events” staat de eve­ne­men­ten­ka­len­der. Door de betref­fen­de groep aan te klik­ken wordt deze geo­pend. Het getal tus­sen haak­jes geeft het aan­tal nieuws­fei­ten of mede­de­lin­gen aan.
 • LINKS
  Links in arti­ke­len wor­den aan­ge­ge­ven in licht blauw (dit is geen link!). Door op de betref­fen­de link te klik­ken (lin­ker muis­knop) spring je naar de betref­fen­de pagi­na, het betref­fen­de arti­kel etc. Door bij­voor­beeld HIER te klik­ken gaat U naar de Home page. Terug­ke­ren met de navi­ga­tie­pij­len van de brow­ser (Inter­net Explo­rer, Mozil­la, .…) of via de menubalk.

Voor op- en aan­mer­kin­gen, sug­ges­ties enz. t.a.v. deze site, kunt u con­tact opne­men met de web­be­heer­der. Stuur hier­voor een e‑mail naar : webmaster(at)belle-van-zuylen(dot)eu   (Ver­vang (at) door @ en (dot) door .)