Oudere nieuwsbrieven

Nieuwsbrief augustus 2016

Dit jaar vond de pre­sen­ta­tie van het Cahier Isa­bel­le de Char­ri­è­re 2015 plaats op don­der­dag 18 febru­a­ri in de Haar­lem­se Jans­kerk: het Noord-Hol­lands Archief dat ook ons Genoot­scha­par­chief herbergt.

Het the­ma van dit Cahier: “Bel­le van Zuylen/Isabelle de Char­ri­è­re in haar Euro­pe­se con­text” sloot mooi aan op de ten­toon­stel­ling“Omdat ik iets te zeg­gen had”, die op dat moment te zien was is de Jans­kerk. Deze expo­si­tie pre­sen­teert Neder­land­se schrijf­sters uit de “lan­ge” 19e eeuw.

Omdat de uit­no­di­ging voor de cahier­pre­sen­ta­tie door omstan­dig­he­den wat laat was ver­stuurd kon­den maar wei­nig genoot­schap­le­den aan­we­zig zijn.

Maar ondanks dat was het een geslaag­de mid­dag die afge­slo­ten werd met een gea­ni­meer­de borrel.

Voor­jaars­bij­een­komst

Op zater­dag 9 april 2016 vond de jaar­lijk­se stu­die­bij­een­komst van het Genoot­schap plaats, gecom­bi­neerd met de jaarvergadering.

Na een kop­je kof­fie in het res­tau­rant van het koets­huis van Slot Zuy­len begon de jaar­ver­ga­de­ring om half elf op de boven­ver­die­ping, bij­ge­woond door onge­veer 45 leden. In ont­span­nen sfeer werd het afge­lo­pen jaar door­ge­no­men, de hoog­te­pun­ten onder­streept, de finan­ci­ën goed­ge­keurd en de plan­nen voor 2016 uiteengezet.

Na een kof­fie pau­ze ging het gezel­schap rich­ting de gobel­in­zaal van het Slot, waar Kees van Strien een uiterst infor­ma­tie­ve, gees­ti­ge en boei­en­de lezing hield over de cor­res­pon­den­tie tus­sen Bel­le van Zuy­len en James Bos­well met de titel: Bel­le en Bos­well in de clinch”

De vele cita­ten onder­streep­ten op vaak humo­ris­ti­sche wij­ze de menings­ver­schil­len, die de voor­naams­te bron vorm­den voor de cor­res­pon­den­tie tus­sen Bel­le en James Bos­well. Dit alles werd nog geïl­lu­streerd door een groot aan­tal afbeel­din­gen van loca­ties en per­so­nen die een rol speel­den in hun leven.

Na de lezing en de leven­di­ge dis­cus­sie die daar­op volg­de ging men weer terug naar het Koets­huis waar een heer­lijk lunch wachtte.

Ver­vol­gens werd onder de bezie­len­de lei­ding van Lucré Huels­mann een vei­ling gehou­den van de boe­ken die Iris van Was­se­naar ons geschon­ken had.

Er werd met veel enthou­si­as­me gebo­den met als resul­taat dat het Genoot­schap na afloop € 341,50 rij­ker was geworden.

Zwit­ser­land­reis

Van 31 augus­tus tot en met 4 sep­tem­ber het bestuur een reis­je geor­ga­ni­seerd naar Zwit­ser­land. Van­uit Hau­te­ri­ve ( bij Neuchâtel)zullen ver­schil­len­de uit­stap­jes wor­den gemaakt. Zo wordt het Châ­teau de Mézery bezocht waar we een rond­lei­ding zul­len krij­gen langs de “boiseries”die het kas­teel van Con­stant d’Hermenches sier­den. We gaan naar Het Musée d’Art et d’Histoire in Genè­ve, het Île Saint Pier­re en natuur­lijk naar Le Pon­tet waar op 3 sep­tem­ber een muzi­kaal omlijst feest zal plaats vin­den in de Sal­le de Musi­que. De reis wordt afge­slo­ten met een bezoek aan het Musée Jean-Jac­ques Rous­se­au in Môtiers.

Een veer­tien­tal leden heb­ben zich voor deze reis aangemeld.

Herfst­bij­een­komst 2016

Deze zal dit jaar plaats vin­den op 5 novem­ber in het Haags His­to­risch Muse­um te Den Haag In tegen­stel­ling tot wat gebrui­ke­lijk is zal de bij­een­komst deze keer om 12.00 uur begin­nen en rond 16.00 uur zijn afgelopen.

We zijn zeer ver­heugd dat de heer Ber­nard Woel­de­rink, voor­ma­lig direc­teur van het Konink­lijk Huis Archief, een lezing zal hou­den over het hof­le­ven in de tijd van Bel­le van Zuy­len. Noteert U die datum vast in Uw agenda!

Nieuwsbrief december 2015

Con­fe­ren­ce “Isa­bel­le de Char­ri­è­re et l’ Ang­leter­re,” 16 en 17 sep­tem­ber 2015 in Chaw­ton Hou­se Libra­ry te Chaw­ton.

In de prach­ti­ge bibli­o­theek van het zeer indruk­wek­ken­de land­goed van Chaw­ton Hou­se Libra­ry in Zuid-Enge­land, waar eens Edward Aus­ten Knight, de broer van Jane Aus­ten woon­de, vond op 16 en 17 sep­tem­ber 2015 een con­fe­ren­tie plaats, geor­ga­ni­seerd door het Genoot­schap Bel­le van Zuylen/Association Isa­bel­le de Char­ri­è­re. Het the­ma van de con­fe­ren­tie was “Isa­bel­le de Char­ri­è­re et l’Angleterre.”

Ruim der­tig deel­ne­mers geno­ten van de gast­vrije ont­vangst op het land­goed en woon­den een aan­tal inte­res­san­te lezin­gen bij.

Na de wel­komst­woor­den van Edda Holm, voor­zit­ter van het Genoot­schap gaf Net­ty van der Tak – Aschoff, vice-voor­zit­ter en gids op Slot Zuy­len, de aan­we­zi­gen een vir­tu­e­le rond­lei­ding door het Slot, de tui­nen en de omge­ving, waar Bel­le de eer­ste een­en­der­tig jaar van haar leven heeft gewoond. Net­ty bracht veel plaat­sen in ver­band met pas­sa­ges uit Belle’s werk.

Na de kof­fie­pau­ze sprak Cecil Court­ney over “The Recep­ti­on of Bel­le de Zuylen/Isabelle de Char­ri­è­re in Eng­land and Ame­ri­ca – Geof­frey Scott and ‘Zéli­de’: Pro­blems and Perspectives”.

Scott was de eer­ste bio­graaf van Bel­le. Hij waar­deert haar voor­al als rati­o­ne­le brief­schrijf­ster in een irra­ti­o­ne­le wereld, met alle pro­ble­men van dien. Zijn boek is eni­ge malen her­drukt en ook in het Frans ver­taald. De her­pu­bli­ca­tie door Richard Hol­mes bracht ook nog de visies op Bel­le van Ben­ja­min Con­stant en James Bos­well onder de aan­dacht. De publi­ca­tie van de Oeu­vres Com­plè­tes (1979 – 1984 ) heeft veel ten posi­tie­ve bij­ge­dra­gen aan het begrip voor en het weten­schap­pe­lijk onder­zoek naar het werk van Isa­bel­le de Charrière.

Er volg­de een heer­lij­ke lunch. Daar­na sprak Ingrid Tie­ken – Boon van Osta­de over “Bel­le van Zuy­len – Jane Aus­ten: Their Lan­gu­a­ge and Soci­al Networks”

Bel­le van Zuy­len kan zelfs het eer­ste gepu­bli­ceer­de werk van Jane Aus­ten niet heb­ben gele­zen, want het ver­scheen in 1811, zes jaar na Belle’s dood. En Jane heeft nooit geschre­ven dat ze de eer­ste Engel­se ver­ta­ling van de “Let­tres de Lausan­ne” ken­de ( uit­ge­ge­ven te Bath, 1811).

Janes ken­nis van het Frans was miniem. Bel­le ken­de wel goed Engels. De spreek­ster gaf daar­van vele voorbeelden.

Bel­le en Jane kwa­men uit zeer ver­schil­len­de mili­eus en dat is in hun taal­ge­bruik goed te merken.

De vol­gen­de spreek­ster was Valé­ry Cos­sy: “The fema­le Roman­tic Appe­a­ring Queer in the Novels of Isa­bel­le de Char­ri­è­re and Jane Austen”:

De Ver­lich­ting vroeg om gelijk­heid tus­sen man­nen en vrou­wen op het gebied van vrij­heid, gevoe­lens en men­sen­rech­ten. Vrou­we­lij­ke hoofd­per­so­nen in de romans van Bel­le en Jane die hun idee­ën hier­over vrij­e­lijk uit­ten wer­den door con­tem­po­rai­ne lezers al gauw als vreemd beschouwd. Het is belang­rijk dat de bei­de auteurs aan vrou­we­lij­ke roman­fi­gu­ren een eigen, men­se­lij­ke c. q. gen­der neu­tra­le mening heb­ben gegeven.

Hier­na brach­ten de deel­ne­mers aan de con­fe­ren­tie een inte­res­sant bezoek aan de dicht­bij gele­gen cot­ta­ge waar Jane Aus­ten met haar moe­der en zus­ter Cas­san­dra acht jaar heeft gewoond. Opmer­ke­lijk was o.a. het bij­zon­der klei­ne tafel­tje waar­aan Jane haar boe­ken schreef.

’s Avonds vond een mooi con­cert plaats in de Libra­ry, waar de con­fe­ren­tie­gan­gers geno­ten van het pro­gram­ma “Les bel­les Let­tres de Musi­que: Isa­bel­le de Char­ri­è­re in Eng­land”, spe­ci­aal voor deze gele­gen­heid samen­ge­steld en uit­ge­voerd door Pene­lo­pe Cave en Katri­na Faulds van de Uni­ver­si­teit van Sou­t­hamp­ton. Zij voer­den muziek uit van Bel­le en enke­le tijdgenoten.

Op de twee­de dag, 17 sep­tem­ber, was Mar­griet Lacy de eer­ste spreek­ster: “Bel­le van Zuylen/Isabelle de Char­ri­è­re’ s Pla­ce in the His­to­ry of the Novel.” In the acht­tien­de eeuw pro­beer­den schrij­vers meer en meer waar­schijn­lijk­heid in hun romans aan te bren­gen door de karak­ters com­plexer te maken en door het episto­lai­re gen­re te kie­zen. Ook Mada­me de Char­ri­è­re koos bij haar romans voor de brief­vorm, maar de struc­tuur van het ver­haal bleef ach­ter bij haar talent voor het inhou­de­lijk debat.

De laat­ste spreek­ster was Caro­li­ne War­man: ” ‘As bloomy as bright as ever’: Char­ri­è­re as a tea­cher of English”: De spreek­ster gaf een over­zicht van het vreem­de talen­on­der­wijs in de late acht­tien­de en vroe­ge negen­tien­de eeuw. Bel­le ging moder­ner te werk bij haar les­sen Engels aan vrien­din Isa­bel­le de Géli­eu in een z.g. brief­wis­se­ling tus­sen twee Engel­se vriendinnen.

Tot slot dank­te Genoot­schaps­voor­zit­ter Edda Holm alle spre­kers voor hun lezin­gen. Ze kre­gen een mooie Bor­deaux­ro­de para­plu met een por­tret van Bel­le erop aan­ge­bo­den. Ook dank­te Edda alle deel­ne­mers voor hun aan­dacht en hun waar­de­vol­le bij­dra­gen aan de dis­cus­sies die na elke lezing had­den plaats­ge­von­den. Met gro­te nadruk bedank­te ze ook de weten­schap­pe­lij­ke en huis­hou­de­lij­ke staf van Chaw­ton Hou­se. Ze sprak de hoop uit dat deze con­fe­ren­tie hier een ver­volg zal krij­gen en dat steeds meer men­sen in Euro­pa de Euro­pe­se schrijf­ster Mada­me de Char­ri­è­re zul­len leren kennen.

Na de over­vloe­di­ge lunch bezoch­ten de mees­te deel­ne­mers nog de nabu­ri­ge stad Win­ches­ter, met o.a. de kathe­draal waar­in Jane Aus­ten is begraven.

Het diner in Hotel The Swan was een pas­send slot van een zeer geslaag­de conferentie.

De vol­gen­de dag brach­ten som­mi­ge deel­ne­mers nog een bezoek aan Bath, waar Jane Aus­ten enke­le jaren heeft gewoond en waar de beroem­de Romein­se baden te zien waren. Ande­ren reis­den die dag al terug naar het continent.

Allen had­den het gevoel, aan­we­zig te zijn geweest bij een intel­lec­tu­eel en soci­aal prach­tig gebeu­ren op een fan­tas­ti­sche loca­tie, indien moge­lijk, voor her­ha­ling vat­baar. (Net­ty van der Tak)

Herfst­bij­een­komst 2015

Op zater­dag 24 okto­ber vond de herfst­bij­een­komst plaats, dit keer het boe­ken­mu­se­um Meer­man­no in Den Haag.

De filo­so­fe Elly Ver­zaal hield een boei­en­de lezing met de titel:

Ama­lia Gal­lit­zin: meer dan een “bizar­re” dame (Bel­le van Zuy­len, 1802). Nuan­ce­ring op grond van haar dag­boek en haar cor­res­pon­den­tie met de filo­soof Frans Hemsterhuis 

Aan de hand van aan­spre­ken­de beel­den nam Elly Ver­zaal haar gehoor mee naar het Den Haag van de jaren zeven­tig van de 18e eeuw, waar haar man de Rus­si­sche Prins Dimi­tri Gal­lit­zin benoemd was tot ambas­sa­deur. Daar maak­te zij ken­nis met de filo­soof Frans Hem­ster­huis, die een lei­den­de rol speel­de in haar intel­lec­tu­e­le ont­wik­ke­ling. Of Bel­le van Zuy­len haar ooit heeft ont­moet, is niet zeker, maar de bei­de vrou­wen heb­ben wel van elkaars bestaan gewe­ten, getui­ge de brief van Bel­le waar­in zij Ama­lia als een bizar­re dame typeert, niet alleen van­we­ge haar kort­ge­knip­te haren.

De over­een­komst tus­sen bei­de vrou­wen is hun gro­te hon­ger naar ken­nis en hun eigen­zin­ni­ge onafhankelijkheid.

Na de lezing was er voor de bij­na veer­tig aan­we­zi­ge leden gele­gen­heid om onder het genot van een brood­je en een kop­je kof­fie bij te pra­ten en her­in­ne­rin­gen op te halen aan het con­gres in Enge­land en het muse­um te bezoeken.

Bel­le­dag 2015

Op 15 novem­ber stond Slot Zuy­len in het teken van de Belledag.

Van­we­ge de aan­sla­gen op 13 novem­ber in Parijs was er nog even over­wo­gen om de fees­te­lijk­he­den af te las­ten, maar in de geest van Bel­le heeft men toch beslo­ten alles door te laten gaan. Wel werd er uit res­pect voor de slacht­of­fers in Parijs een minuut stil­te gehouden.

Voor een vol­le zaal brach­ten Lucil­le van Tuyll en Hen­ri­ët­te Rit­ter een “toneel impromp­tu” ten tone­le van een bewer­king van twee toneel­stuk­ken van Bel­le van Zuy­len: De Vluch­te­ling (L’E­mi­gré) uit 1793 en de Ontroost­ba­re (L’In­con­so­la­ble) uit 1794. Het betreft een bij­zon­de­re uit­voe­ring met drie lezen­de en drie bewe­gen­de spe­lers, een zoge­naamd ‘spec­ta­cle-lec­tu­re’, waar­bij de bewe­gen­de spe­lers de uit­ge­spro­ken tekst vol­gen. Met (incog­ni­to) deel­na­me van kas­teel­vrou­we Luci­le van Tuyll van Seroos­ker­ken, bege­leid door ‘baron d’Hermenches’.

Ophef­fing Asso­ci­a­ti­on suis­se Isa­bel­le de Charrière

Het bestuur van de Asso­ci­a­ti­on suis­se Isa­bel­le de Char­ri­è­re heeft tij­dens haar ver­ga­de­ring van 6 novem­ber j.l. beslo­ten de Zwit­ser­se zus­ter­ver­e­ni­ging wegens gerin­ge belang­stel­ling op te hef­fen. Het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len heeft inmid­dels Zwit­ser­se leden met open armen ont­van­gen en is van plan zich meer als een inter­na­ti­o­naal genoot­schap pro­fi­le­ren. Infor­ma­tie wordt daar­om sinds eni­ge tijd in zowel Neder­lands als Frans gege­ven. Wel­licht wordt daar­aan in de toe­komst een Engel­se ver­sie toegevoegd.

Pre­sen­ta­tie Cahier 2015

Waar­schijn­lijk zal de pre­sen­ta­tie van het Cahier 2015 eind janu­a­ri 2016 plaats vin­den. Zodra de exac­te datum bekend is, ont­vangt U hier­over nader bericht.

Voor­jaars­bij­een­komst 2016.

Deze zal plaats vin­den op 9 april 2016 op Slot Zuy­len, zoals gewoon­lijk. Het doet ons veel ple­zier dat wij U nu reeds kun­nen mel­den dat Kees van Strien daar de spre­ker zal zijn. Nade­re infor­ma­tie volgt nog, maar noteert U de datum vast in Uw agenda.

Rest mij nog om U allen namens het bestuur gezel­li­ge kerst­da­gen toe te wen­sen en een gezond en geluk­kig Nieuw Jaar

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF JULI 2015

 

 

Con­gres Frans

Op 20 en 21 maart 2015 vond in Noord­wij­ker­hout het twee­jaar­lijk­se con­gres Frans plaats met de titel Le fran­çais à tra­vers le monde.
Dank­zij het feit dat de voor­zit­ter Edda Holm in de con­gres­com­mis­sie zat, kreeg het Genoot­schap een gra­tis stand in de expo­san­ten­hal. Rob Gie­len en Mar­jo­lein Hoge­wind, die de stand beman­den, kre­gen veel bezoek en er was van alle kan­ten belang­stel­ling voor de goed gesor­teer­de col­lec­tie boe­ken van en over Bel­le van Zuylen.
Op 21 maart gaf Guus­je Groe­nen aan de hand van Bel­les eer­ste roman Le Noble/de Edel­man, een vak­over­stij­gen­de work­shop waar­in zij met aan­spre­ken­de voor­beel­den liet zien dat pro­ble­men en thema’s die Bel­le van Zuy­len in haar tijd bezig hiel­den ook heden ten dage nog van kracht zijn. Zo kwam de posi­tie van de vrouw ter spra­ke en werd er een ver­band gelegd met gear­ran­geer­de huwe­lij­ken in de tijd van Bel­le en die van onze tijd in de krin­gen van Neder­lan­ders van alloch­to­ne afkomst. Ook de voor­oor­de­len en de intel­lec­tu­e­le ont­plooi­ing van de vrouw anno 2015 in dat mili­eu kwa­men aan de orde.
Edda Holm, Made­lei­ne van Strien en Mar­jo­lein Hoge­wind woon­den dit boei­en­de “ate­lier” bij. Na afloop ont­vin­gen de deel­ne­mers een exem­plaar van de bun­del: A tea­ching devil, les­sen voor het leven. Dit is een klei­ne selec­tie brie­ven, ver­taald door Mar­jo­lein Hoge­wind en samen­ge­steld door Made­lei­ne van Strien.

Jaar­ver­ga­de­ring en Voorjaarsbijeenkomst.

 Op zater­dag 11 april 2015 vond in het prach­tig ver­bouw­de Koets­huis bij Slot Zuy­len de jaar­lijk­se leden­ver­ga­de­ring plaats. Zoals altijd ver­liep de ver­ga­de­ring, die geleid werd door de voor­zit­ter Edda Holm, in een heel ple­zie­ri­ge sfeer. Ver­vol­gens spoed­de men zich naar het Slot, waar Ingrid Tie­ken- Boon van Osta­de in de Gobel­in­zaal een lezing hield over het Engels van Bel­le van Zuy­len. Op leven­di­ge wij­ze zet­te de spreek­ster uit­een hoe Neder­lan­ders in de 18e eeuw zich bekwaam­den in de Engel­se taal en hoe Bel­le een heel eigen metho­de had ont­wik­keld om deze taal te onder­wij­zen aan haar pupil­len. Haar boei­en­de ver­haal werd van­uit de zaal aan­ge­vuld met rele­van­te opmer­kin­gen en tips.

 

Bezoek aan Kas­teel Twickel

 De wens om ooit een keer een bij­een­komst op Kas­teel Twic­kel te hou­den was al jaren alom aan­we­zig. Omdat het kas­teel maar een beperkt aan­tal weken per jaar open is voor publiek, bleek dat onmo­ge­lijk. Daar­om besloot het bestuur een bezoek + rond­lei­ding daar te orga­ni­se­ren op 20 juni 2015. Een klei­ne der­tig man ver­za­mel­de zich die mor­gen in de Oran­ge­rie van het kas­teel waar in eer­ste instan­tie werd geno­ten van heer­lij­ke kof­fie en kruidkoek.
Voor de rond­lei­ding splits­te men zich in twee groe­pen en onder lei­ding van zeer goed geïn­for­meer­de gid­sen werd het schit­te­rend inge­rich­te kas­teel van zaal tot zaal bezich­tigd. De prach­ti­ge meu­bels en tapij­ten, de archi­tec­tuur van het gebouw, de schil­de­rij­en en de tal­lo­ze kunst­ob­jec­ten lie­ten een onuit­wis­ba­re indruk achter.
Ook de zeer ruim beme­ten keu­ken met het reus­ach­ti­ge for­nuis dat werd mee­ge­bracht door een Fran­se kok, sprak bij­zon­der tot de ver­beel­ding. En niet te ver­ge­ten de gro­te col­lec­tie prach­ti­ge ser­vie­zen, die bij tijd en wij­le ook nog wor­den gebruikt!

Een gezel­li­ge en gea­ni­meer­de lunch in een nabij gele­gen uit­span­ning besloot deze zeer geslaag­de dag. Ver­vol­gens was er nog gele­gen­heid om over het land­goed met al zijn bij­zon­de­re plan­ten en bomen te wan­de­len en te genie­ten van de dit para­dij­se­lij­ke stuk­je Twente.

 

Con­gres in Engeland

 Jane Aus­ten (1775−1817) en Isa­bel­le de Char­ri­è­re (1740−1805), twee schrijf­sters en min of meer tijd­ge­no­ten. Bei­den begif­tigd met een scherp observatievermogen.
Dit gege­ven ligt aan de basis van de lang gekoes­ter­de wens van de voor­zit­ter Edda Holm om een keer in Enge­land een con­gres te orga­ni­se­ren waar­in de over­een­kom­sten en ver­schil­len van deze twee auteurs zou­den wor­den belicht. Isa­bel­le de Char­ri­è­re had immers een gro­te inte­res­se voor Engel­se auteurs en de Engel­se taal en heeft gerui­me tijd in Enge­land verbleven.
Die wens gaat in ver­vul­ling! Dank­zij de bij­zon­der ple­zie­ri­ge samen­wer­king met Chaw­ton Hou­se Libra­ry houdt het Genoot­schap op 16 en 17 sep­tem­ber 2015 een con­gres met de titel: Isa­bel­le de Char­ri­è­re et l’Angleterre.

 Van­uit Neder­land zul­len Net­ty van der Tak-Aschoff en Mar­griet Lacy-Bruijn een bij­dra­ge leve­ren met voor­drach­ten over res­pec­tie­ve­lijk Slot Zuy­len en de plaats die Isa­bel­le de Char­ri­è­re inneemt in de geschie­de­nis van de roman. Ingrid Tie­ken –Boon van Osta­de zal ingaan op het gebruik van het Engels bij bei­de schrijf­sters. Bui­ten­land­se spre­kers als Cecil Court­ney, Caro­li­ne War­man en Valé­rie Cos­sy zul­len de rela­tie van Isa­bel­le de Char­ri­è­re met Enge­land belich­ten en de over­een­kom­sten en ver­schil­len met betrek­king tot diver­se aspec­ten in het werk van bei­de auteurs behandelen.
De eer­ste dag van het con­gres wordt afge­slo­ten met een con­cert door Katri­na Faulds en Pene­lo­pe Cave, die muziek van Bel­le en tijd­ge­no­ten ten geho­re zul­len brengen.

Een twin­tig­tal leden van het Genoot­schap heeft zich aan­ge­meld voor dit con­gres dat een hoog­te­punt belooft te wor­den en dat wordt afge­slo­ten met een facul­ta­tief bezoek aan Bath, de stad die zo’n gro­te rol speelt in de romans van Jane Austen.

Direc­teur Slot Zuylen

 Mari­an van Dijk, die tot 1 juli direc­teur was van Slot Zuy­len, is benoemd tot direc­teur bij Muse­um Speelklok.
Gezien de nau­we en vriend­schap­pe­lijk band die het bestuur met haar had, en de ple­zie­ri­ge samen­wer­king betreu­ren wij haar ver­trek in hoge mate.
Dat neemt niet weg dat wij haar alle suc­ces toe­wen­sen in haar nieu­we baan, die haar op het lijf is geschreven!

 

Asso­ci­a­ti­on Isa­bel­le de Char­ri­è­re Suisse

 Ondanks de onver­moei­ba­re inspan­nin­gen van Marie­ke Fren­kel is het niet gelukt het Zwit­ser­se Genoot­schap in stand te hou­den en zal het bin­nen­kort wor­den opge­he­ven. Een juri­disch samen­gaan van ons met de Zwit­sers is niet haal­baar, maar Zwit­ser­se leden kun­nen zich des­ge­wenst bij ons aan­slui­ten. Twee per­so­nen heb­ben daar reeds gebruik van gemaakt.
Ver­der gaan we door met de samen­wer­king met betrek­king tot de Cahiers en het brie­ven-onli­ne pro­ject van Suzan van Dijk, waar­bij voor­rang zal wor­den ver­leend aan de brie­ven die wij ont­vin­gen uit de archie­ven van Lausan­ne en Neuchâtel.
Ook zou er een Fran­se ver­sie van de web­si­te moe­ten komen en zul­len wij onze bericht­ge­ving ook in het Frans naar de Zwit­ser­se leden sturen.

 

Herfst­bij­een­komst 24 okto­ber 2015

 Op 24 okto­ber zal de herfst­bij­een­komst plaats heb­ben in het oud­ste boe­ken­mu­se­um ter wereld: Muse­um Meer­man­no West­ree­nia­num te Den Haag. Nade­re infor­ma­tie volgt nog, maar noteert U die datum vast in Uw agenda!

———————————————————————————————————

 

Nieuwsbrief december 2014

Herfst­bij­een­komst

Op zater­dag 4 okto­ber vond de herfst­bij­een­komst plaats in het prach­ti­ge Geel­vin­ck Hin­lo­pen Huis aan de Kei­zers­gracht te Amsterdam.

De weten­schaps­his­to­ri­cus Dr. Huib Zui­der­vaart hield een lezing met de titel:

La veu­ve Geel­vin­ck’: Cather­i­na Eli­sa­beth Has­se­laer (1738−1792), Belle’s onge­luk­ki­ge harts­vrien­din. Tij­dens zijn onder­zoek naar oude tele­sco­pen was hij gestuit op de doch­ter van de Amster­dam­se bur­ge­mees­ter Has­se­laer. Deze Cather­i­na Has­se­laer trouw­de met Lie­ve Geel­vin­ck, maar werd op haar 19e al wedu­we. Zij was een vrien­din van Bel­le van Zuy­len, die haar benijd­de om haar vrij­heid. Met groot élan en amu­sant schets­te Huib Zui­der­vaart het veel­be­wo­gen en avon­tuur­lij­ke leven van deze intel­li­gen­te vrouw.

In het kader van Wereld­die­ren­dag las het Genoot­schaps­lid Trix Trom­pert enke­le frag­men­ten voor uit haar boek: Bel­le van Zuy­len en haar hon­den.

Made­lei­ne van Strien en Caspar Laf­frée lazen in het Frans en Neder­lands enke­le pas­sa­ges voor uit brie­ven van Bel­le van Zuy­len die aan­slo­ten op het the­ma van de ten­toon­stel­ling: Pret op stand –ver­tier van toen, enter­tain­ment van de grach­ten­gor­del in de 17e, 18e en begin 19e eeuw die op dat moment te bezich­ti­gen was in het muse­um Geel­vink Hin­lo­pen Huis.

Het schit­te­ren­de, war­me weer zorg­de ervoor dat velen in de rij­ke en zon­over­go­ten tuin van het muse­um kon­den genie­ten van de weer uit­ste­kend ver­zorg­de lunch.

Het Zwit­ser­se Genootschap

Marie­ke Fren­kel, die jaren lang samen met Valé­rie Cos­sy het voor­zit­ter­schap van het Zwit­ser­se Genoot­schap behar­tig­de, kwam met het droe­vi­ge bericht dat het genoot­schap aldaar niet meer levens­vat­baar is in de hui­di­ge vorm. Het Zwit­ser­se Genoot­schap zal zich meer gaan pro­fi­le­ren als weten­schap­pe­lijk plat­form. Omdat bij geza­men­lij­ke acti­vi­tei­ten in de afge­lo­pen jaren is geble­ken dat er een war­me, vriend­schap­pe­lij­ke band is gegroeid met een aan­tal Zwit­sers is beslo­ten dat Zwit­ser­se leden zich even­tu­eel kun­nen aan­slui­ten bij het Neder­land­se Genoot­schap. Ook leden uit ande­re Euro­pe­se lan­den zou­den wel­kom zijn, wat wel­licht in de toe­komst kan lei­den tot een inter­na­ti­o­naal Genootschap.

Bel­le-dag Slot Zuylen

Het sei­zoen voor bezoe­kers op Slot Zuy­len werd dit jaar afge­slo­ten met een ‘Bel­le-dag’ die op 9 novem­ber plaats­vond en een groot suc­ces was. Van te voren kon men zich opge­ven voor de spe­ci­a­le ‘Bel­le-rond­lei­ding’ die iets kor­ter is dan een ‘nor­ma­le’ rond­lei­ding maar waar­bij de nadruk op de hoofd­per­soon van deze dag werd gelegd.

De tour ein­dig­de in de zoge­noem­de ‘Blau­we kamer’ waar de deel­ne­mers ken­nis kon­den maken met Bel­les muziek, ver­zorgd door de lui­tist Michiel Nies­sen die zíjn instru­ment had bewerkt en wat prach­tig klonk.

Voor kin­de­ren was er nog een knut­sel­ac­ti­vi­teit in het, onlangs geo­pen­de, Koets­huis van het Slot. Zo’n 150 men­sen waren er die dag en dat is meer dan het dub­be­le van een ‘gewo­ne’ zon­dag begin november! 

Voor her­ha­ling vat­baar dus…

(Dani­ël Beu­man, gids Slot Zuylen )

Pre­sen­ta­tie Cahier 2014

Op 4 decem­ber 2014 vond in de Zwit­ser­se Ambas­sa­de aan het Lan­ge Voor­hout in Den Haag de pre­sen­ta­tie plaats van alweer het negen­de Cahiers Isa­bel­le de Charrière/Belle de Zuy­len Papers 2014.

In deze stijl­vol­le omge­ving gaf Dr. Mar­git van der Steen, werk­zaam aan het Huy­gens ING en coör­di­na­tor Onder­zoek­school Poli­tie­ke Geschie­de­nis, kort com­men­taar op het besluit van Bel­le van Zuy­len om als vrouw over poli­tie­ke zaken te schrij­ven en te publiceren.

Carel Alp­he­naar ver­tel­de bloem­rijk over zijn bele­ve­nis­sen bij het instu­de­ren en uit­voe­ren van het toneel­stuk van Bel­le van Zuy­len La Par­fai­te Liber­té ou les vous et les toi 23 jaar gele­den. Hij las hier­van enke­le pas­sa­ges voor in de Neder­land­se ver­ta­ling van zijn hand.

Een fees­te­lij­ke vin d’honneur, aan­ge­bo­den door de Zwit­ser­se Ambas­sa­de, besloot deze zoals altijd gea­ni­meer­de en gezel­li­ge bijeenkomst.

 

Het pro­gram­ma voor 2015

Voor­jaars­bij­een­komst op 11 april 2015

Op 11 april 2015 zal de voor­jaars­bij­een­komst plaats vin­den in het nieuw ver­bouw­de Koets­huis van Slot Zuy­len. Nade­re infor­ma­tie volgt van­zelf­spre­kend, maar noteert U die dag vast in Uw agenda.

Bezoek aan Twic­kel in Del­den op 20 juni 2015

Zoals U al eer­der werd bericht, orga­ni­seert het bestuur op 20 juni 2015 een bezoek aan kas­teel Twic­kel in Del­den. Ook daar­over ont­vangt U nog bericht.

Con­gres in Rot­ter­dam van 26 – 31 juli 2015

Suzan van Dijk en Made­lei­ne van Strien-Char­don­neau zul­len op dit con­gres spre­ken over Bel­le van Zuylen/Isabelle de Char­ri­è­re, met name over haar correspondentie.

Voor de zeer geïn­te­res­seer­den onder ons:

The Con­gress of the Inter­na­ti­o­nal Soci­e­ty for Eigh­teenth-Cen­tu­ry Stu­dies (ISECS) is the world’s lar­gest mee­ting of spe­ci­a­lists on all aspects of the eigh­teenth cen­tu­ry, and takes pla­ce eve­ry four years. Recent ISECS con­fe­ren­ces have been held in Dublin (1999), Los Ange­les (2003), Mont­pel­lier (2007) and Graz (2011). The 14th ISECS Con­gress will be orga­ni­zed in Rot­ter­dam, the Nether­lands, from 26 to 31 July 2015. It is orga­ni­zed by the Dut­ch-Bel­gi­an Soci­e­ty for Eigh­teenth-Cen­tu­ry Stu­dies (DBSECS – Werk­groep 18e Eeuw) and is hosted by the Eras­mus Uni­ver­si­ty Rot­ter­dam on Cam­pus Woudestein. 

Zie voor meer infor­ma­tie www.isecs2015.com

Reis naar Enge­land van 15 – 19 sep­tem­ber met daar­in het con­gres in Chaw­ton (Enge­land) op 16 en 17 sep­tem­ber 2015 

Het bestuur orga­ni­seert op 16 en 17 sep­tem­ber 2015 in Chaw­ton Hou­se Libra­ry een con­gres, waar­op door ver­schil­len­de spre­kers zal wor­den inge­gaan op de rol die Enge­land speel­de in het leven van Bel­le van Zuy­len ofwel over de over­een­kom­sten en/of ver­schil­len die er te vin­den zijn in het werk van Jane Aus­ten en Bel­le van Zuylen.

We zijn zeer ver­heugd U te kun­nen mee­de­len dat Mar­griet Lacy-Bruijn, Valé­rie Cos­sy, Cecil Court­ney, Maria Schou­ten en Caro­li­ne War­man al heb­ben toe­ge­zegd om voor ons te komen praten.

Tij­dens dit con­gres zal er ruim­schoots gele­gen­heid zijn de nabij gele­gen cot­ta­ge, waar Jane Aus­ten met haar moe­der en zus­ter Cas­san­dra woon­den, te bezoe­ken. Ook een bezoek aan de kathe­draal van Win­ches­ter, waar zij ligt begra­ven, staat op het pro­gram­ma. Op 18 en 19 sep­tem­ber volgt dan een bezoek aan het schit­te­ren­de Bath.

In janu­a­ri krijgt u hier­over nade­re informatie.

En uiter­aard is er ook nog de okto­ber­bij­een­komst, waar­schijn­lijk op Kas­teel Mid­dach­ten plus de 10e Cahier­pre­sen­ta­tie op de Zwit­ser­se Ambassade.

Ten­slot­te wenst het bestuur van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len U allen:

Mooie Kerst­da­gen en een gezond en heel geluk­kig Nieuw Jaar!

——————————————————————————–

NIEUWSBRIEF
VAN HET
GENOOTSCHAP BELLE VAN ZUYLEN
JULI 2014

 

Pre­sen­ta­tie van het cahier 2013

Op 30 janu­a­ri 2014 werd tij­dens een fees­te­lij­ke bij­een­komst op de Zwit­ser­se ambas­sa­de te Den Haag het cahier 2013 gepre­sen­teerd. Tij­dens deze bij­een­komst gaf Elli Blee­k­er een toe­lich­ting op haar arti­kel waar­in zij Anne Frank en Bel­le van Zuy­len met elkaar ver­ge­lijkt. Els Rut­ten en Made­lei­ne van Strien deden ver­slag van de Zwit­ser­land­reis die een aan­tal leden in sep­tem­ber 2013 had gemaakt en waar­bij het pro­gram­ma was geïn­spi­reerd door de rei­zen die Wil­lem-René, de neef van Mme de Char­ri­è­re, en Nico­las Warin had­den gemaakt in de acht­tien­de eeuw. 

Het eer­ste exem­plaar van het cahier 2013 werd aan­ge­bo­den aan de Ambas­sa­deur, de heer Mar­kus Bör­lin, die de aan­we­zi­gen in een kor­te toe­spraak wel­kom had gehe­ten. De mid­dag werd afge­slo­ten met een apé­ro, aan­ge­bo­den door de Zwit­ser­se Ambas­sa­de. De leden die aan­we­zig waren ont­vin­gen ter plek­ke hun cahier, de ande­ren zou­den dat later per post toe­ge­stuurd krijgen. 

40- jarig jubi­le­um Bel­le van Zuy­len Genoot­schap fees­te­lijk gevierd op 10 en 11 mei 2014

Zater­dag 10 mei in het Noord-Hol­lands Archief in Haarlem.

Dit archief is geves­tigd in de ver­bouw­de Jans­kerk die voor bij­een­kom­sten als ons jubi­le­um een aan­trek­ke­lij­ke loca­tie is. Een aan­zien­lijk aan­tal leden was die mor­gen naar Haar­lem geko­men en een vijf­tal leden van het Zwit­ser­se Genoot­schap was zelfs spe­ci­aal uit Zwit­ser­land geko­men om dit feest mee te maken. Lieu­we Zoods­ma, de direc­teur van het Noord-Hol­lands Archief ver­wel­kom­de ons en hield een boei­end ver­haal over de ver­bou­wing van de kerk, die nu geschikt was voor haar nieu­we taak.( De die­per begra­ve­nen lig­gen er nu warm­pjes bij door de aan­ge­brach­te vloerverwarming). 

De voor­zit­ter van het Genoot­schap Edda Holm open­de het pro­gram­ma en heet­te ieder­een van har­te welkom. 

Ver­vol­gens ver­tel­de Gode­lie­ve Bol­ten in wel­ke staat het archief van het Genoot­schap bij haar terecht was geko­men en wat een werk het was geweest om daar orde in te schep­pen. Het in orde gebrach­te Bel­le van Zuy­len archief werd plech­tig over­ge­dra­gen aan het Noord-Hol­lands Archief met de hand­te­ke­nin­gen van onze voor­zit­ter en van de direc­teur van het archief. 

Rob Gie­len had een com­pi­la­tie gemaakt van een reeks roe­ren­de foto’s en dia’s uit het ver­le­den, die op een groot scherm wer­den ver­toond en veel her­in­ne­rin­gen opriepen. 

Tij­dens de lunch kon mate­ri­aal uit het archief dat op tafels ten­toon­ge­steld was beke­ken worden.Dat trok min­der aan­dacht dan het verdiende. 

Na de lunch ver­tel­de een aan­tal leden van het eer­ste uur onder lei­ding van Mar­jo­lein Hoge­wind over gebeur­te­nis­sen en bele­ve­nis­sen tij­dens de eer­ste jaren van het Genootschap. 

Het gezel­schap van Chris­man Tay­lor ver­zorg­de een stijl­vol, pas­send en melo­di­eus optre­den : Deli­cious­ly ill-fated ‚Bel­le and Boswell . 

Een fees­te­lijk bor­rel besloot deze eer­ste dag van het lustrum.

Zon­dag 11 mei op Slot Zuylen 

Na de ont­vangst in de Gobel­in­zaal hield Made­lei­ne van Strien-Char­don­neau in de boven­zaal een lezing over Bel­le, Betje , Antje…et les autres : Néer­landai­ses en voy­a­ge au XVI­I­Ie siè­cle. Een prach­ti­ge reeks beel­den illu­streer­den haar ver­haal over zeer onder­ne­men­de en rei­zen­de vrou­wen uit de 18e eeuw. Intus­sen was de Gobel­in­zaal extra fees­te­lijk gemaakt voor een beto­ve­ren­de High Tea, die een lust voor het oog was en zeer in de smaak viel.

Daar­na was het tijd voor een wan­de­ling langs plaat­sen waar Bel­le dik­wijls liep en nadacht: tui­nen en lan­de­rij­en rond­om het slot. In het spe­ci­aal ont­wor­pen pro­gram­ma­boek­je van bei­de dagen waren tek­sten en cita­ten in het Frans en het Neder­lands opge­no­men uit het werk van Bel­le van Zuy­len als “illu­stra­tie” bij de wan­de­ling. Geluk­kig had­den velen in Haar­lem de aan­trek­ke­lij­ke paar­se para­plu gekocht met een wit Bel­le por­tret aan de ene kant en haar sig­na­tuur aan de ande­re kant, want de regen­bui­en waren niet van de lucht. Toch werd het een aan­trek­ke­lij­ke wan­de­ling door het inte­res­san­te land­schap en het bezoek aan de begraaf­plaats waar veel van Tuyll fami­lie­le­den begra­ven zijn.Vóór de begraaf­plaats was onder een gro­te para­sol een gele­gen­heid voor een klei­ne ver­sna­pe­ring waar gre­tig gebruik van werd gemaakt.

Een bezoek aan het kerk­je sloot de wan­de­ling af en terug in het slot ver­za­mel­de men zich voor de voor­stel­ling van frag­men­ten uit “ L’In­con­so­la­ble”, een amu­sant toneel­stuk van Mme de Char­ri­è­re, dat met ver­ve ten tone­le werd gebracht door Caspar Laf­frée, Ange­la van Tol en Hans Peter Ligthart .

Tot slot een Vin d’hon­neur aan­ge­bo­den door de Ambas­sa­de van Zwitserland. 

Joy­eus feest ondanks de regen!

( met dank aan Els Rut­ten en Joop de Vries)

Boe­ken­col­lec­tie van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen

De Uni­ver­si­teits­bi­bli­o­theek Utrecht her­bergt een col­lec­tie boe­ken die toe­be­ho­ren aan het Genoot­schap Bel­le van Zuylen.

Om daar inza­ge in te krij­gen gaat U als volgt te werk:
U zoekt bij Gea­van­ceerd zoe­ken via Pro­venan­ce naar Genoot­schap Bel­le van Zuy­len. U krijgt dan 355 tref­fers, als u die aan­klikt volgt er een auteur-titel­lijst gesor­teerd op jaar van uitgave. 

Ope­ning van het ver­nieuw­de Koets­huis bij Slot Zuy­len op 5 juli 2014 om 16.00 uur.

Van woon­huis tot muse­um­ca­fé: na maan­den ver­bou­wen gaat het Koets­huis open voor publiek. De leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len zijn van har­te uit­ge­no­digd tot het bij­wo­nen van de fees­te­lij­ke ope­ning op zater­dag 5 juli 2014 om 16.00 uur. Het Koets­huis is het sluit­stuk van een reeks res­tau­ra­ties rond het Slot, waar­on­der de dak­pan­be­schoei­ing, de kade­muur maar ook de moes­tuin met kou­de bak­ken en his­to­ri­sche kas. Van het Koets­huis zijn de dak­con­struc­tie en de gevel­ope­nin­gen met de groot­ste zorg geres­tau­reerd. Daar­naast is het pand ver­bouwd tot een gro­te, lich­te ruim­te waar wij onze gas­ten kun­nen ont­van­gen voor kof­fie, thee of lunch met pro­duc­ten uit de tuin. Ook is er op de eer­ste ver­die­ping een gro­te zaal beschik­baar voor ver­ga­de­rin­gen, fami­lie­bij­een­kom­sten of huwe­lijks­re­cep­ties. In het voor­jaar van 2015 zal boven­dien in het Koets­huis het infor­ma­tie­cen­trum ‘Land van Zuy­len’ wor­den geo­pend, vol ver­ha­len van bewo­ners, infor­ma­tie over de direc­te omge­ving van het Slot en een game voor kinderen.

Herfst­bij­een­komst zater­dag 4 okto­ber 2014

Zater­dag 4 okto­ber zal de herfst­bij­een­komst plaats vin­den in het Geel­vin­ck-Hin­lo­pen­huis, Kei­zers­gracht 633, te Amster­dam. Noteer deze datum vast in Uw agenda!!
In deze his­to­ri­sche omge­ving, waar we 2 jaar gele­den ook al een inte­res­san­te bij­een­komst orga­ni­seer­den zal Huib Zui­der­vaart (
Huy­gens ING (KNAW), een lezing hou­den getiteld: 

La veu­ve Geel­vin­ck’: Cather­i­na Eli­sa­beth Has­se­laer (1738−1792), Belle’s onge­luk­ki­ge hartsvriendin. 

Als voor­proef­je krijgt U hier alvast een kor­te samen­vat­ting van wat hij gaat vertellen.

Het ener­ve­ren­de en des­tijds spraak­ma­ken­de leven van Cather­i­na Eli­sa­beth Has­se­laer heeft in de lite­ra­tuur nog nooit zelf­stan­dig aan­dacht gekre­gen. Als doch­ter van de mach­ti­ge, puis­sant rij­ke en (natuur-)wetenschappelijk zeer geïn­te­res­seer­de Amster­dam­se bur­ge­mees­ter en VOC-bewind­heb­ber Gerard Aer­nout Has­se­laer was Cather­i­na gebo­ren met een gou­den lepel in de mond. Al op 18-jari­ge leef­tijd huw­de de enigs­zins rebel­se Cather­i­na in gro­te sta­tie met Lie­ve Geel­vink, de zoon van een ande­re Amster­dam­se bur­ge­mees­ter. De kers­ver­se echt­ge­noot stierf ech­ter al na een paar maan­den, ter­wijl Cather­i­na net zwan­ger was. Hun zoon werd na de geboor­te ook ‘Lie­ve’ genoemd. 

Als ‘La veu­ve Geel­vin­ck’ figu­reert de ‘onver­moei­ba­re met­ge­zel van Made­moi­sel­le Van Zuy­len’ veel­vul­dig in de cor­res­pon­den­tie van haar vrien­din Bel­le. Helaas is hun onder­lin­ge brief­wis­se­ling – die er stel­lig geweest is – ver­lo­ren gegaan. Bel­le maak­te van Cather­i­na wel een fraaie karak­ter­schets, die in 1764 door deze ‘aima­ble veu­ve’ onder meer aan haar aan­bid­der James Bos­well werd door­ge­ge­ven. Het geluk­te Bos­well ech­ter niet om ‘De Buit’ (zoals de wedu­we ook wel werd aan­ge­duid) voor hem te win­nen. Cather­i­na Has­se­laer was zo tevre­den met haar vrije leven dat ze ‘erg ver’ van een huwe­lijk afstond. Haar eer­ste echt­ge­noot had haar zoge­zegd ‘niet geïn­spi­reerd tot het zoe­ken van een twee­de’. Ook een huwe­lijks­aan­zoek, gedaan in febru­a­ri 1766 door Adolph Baron van Pal­land, wees zij af. 

Eind van dat jaar ech­ter, slechts een paar maan­den na het over­lij­den van haar mach­ti­ge vader, enga­geer­de de pro­tes­tant­se Cather­i­na zich wél met de zes jaar jon­ge­re Zuid-Neder­land­se edel­man van katho­lie­ke hui­ze, Fran­çois Gabriel Joseph, Mar­kies du Chas­te­ler (1744−1789), een weduw­naar met drie kin­de­ren. Het was een alli­an­tie die veel ton­gen in bewe­ging bracht. Ook Bel­le van Zuy­len vond dat haar vrien­din een ‘onge­lo­fe­lij­ke dom­heid’ beging door zich met deze ‘ridi­cu­le et des­po­ti­que sot’ – die dui­de­lijk op haar geld uit was – te wil­len verbinden. 

Deze keus zou inder­daad tot veel ellen­de aan­lei­ding geven, waar­aan zelfs de paus en de Oos­ten­rijk­se kei­ze­rin Maria The­re­sia te pas zou­den komen. Het huwe­lijk zou uit­ein­de­lijk in een fel­le vecht­schei­ding uit­mon­den. Over het hoe en waar­om zal in de voor­dracht uit­voe­rig wor­den inge­gaan, even­als op de late­re alli­an­tie van Cather­i­na met de – aan­van­ke­lijk nog gehuw­de – Duit­se Rijks­graaf, Georg von Schlitz, genan­nt von Görtz (1724−1794), een man ‘die haar regeer­de naar sijn wel­ge­val­len’. Dit alles zeer tot onge­noe­gen van haar inmid­dels vol­was­sen gewor­den zoon Lie­ve Geel­vin­ck, die ‘aller­ge­pi­queerst’ was over deze nieu­we ‘logé van zijn moe­der’. In 1786 zou Cather­i­na ech­ter naar Duits­land ver­trek­ken, om daar vier jaar later met haar Rijks­graaf in het huwe­lijk tre­den, tot gro­te opluch­ting van haar Hol­land­se fami­lie, die dit zwar­te schaap lie­ver kwijt dan rijk waren. Het con­tact met Bel­le was toen al eni­ge tijd geschie­de­nis. (HvZ)

  ———————————————————————————————————————–

Nieuwsbrief december 2013

Zwit­ser­land­reis

Van 9 t/m 14 sep­tem­ber 2013 maak­te een aan­tal leden van het Genoot­schap een mooie reis langs ver­schil­len­de Bel­le van Zuy­len gere­la­teer­de his­to­ri­sche pun­ten in Zwit­ser­land. Zoals altijd had­den Marie­ke Fren­kel en Sabi­ne de Raat gezorgd voor een gast­vrij ont­haal en een prach­tig afwis­se­lend pro­gram­ma. Zo werd er gewan­deld in de voet­spo­ren van Nico­las Warin en Wil­lem René van Tuyll van Seroos­ker­ken en werd er afge­daald naar onder­aard­se molens. In Neuchâ­tel gaf Eli­sa­beth Cret­taz een enthou­si­as­te rond­lei­ding over de door haar geor­ga­ni­seer­de ten­toon­stel­ling “Neuchâ­tel et ses Prin­ces Prus­siens “ en in Hau­te­ri­ve was een har­te­lij­ke ont­vangst geor­ga­ni­seerd door Wieb­ke Lach, waar­bij de ban­den met de Zwit­ser­se vrien­den weer wer­den aan­ge­haald. Een diner waar ook de Zwit­ser­se leden en belang­stel­len­den aan deel­na­men was een gea­ni­meerd hoog­te­punt van deze bij­zon­der geslaag­de reis.

 

Herfst­bij­een­komst

5 okto­ber was het weer de dag van de herfst­bij­een­komst, die dit jaar werd gehou­den in de kamer van Cha­ri­ta­te in Muse­um het Prin­sen­hof te Delft.

Een prach­ti­ge stijl­vol­le omge­ving voor de uiter­ma­te boei­en­de lezing van Peter Alte­na, geti­teld: “Wars van onwaar­ach­tig­heid” waar­in hij bevlo­gen als een ech­te ver­ha­len ver­tel­ler het leven van Ger­rit Paape schil­der­de en de over­een­kom­sten van deze plateelschilder/dichter met Bel­le van Zuy­len belichtte.

De lunch na afloop was weer een gele­gen­heid om elkaar te spre­ken en na te pra­ten over de ochtend.

 

Pre­sen­ta­tie van de nieu­we ver­ta­ling van Le Noble

Op 12 decem­ber 2013 werd ter ere van het feit dat Le Noble 250 jaar gele­den werd gepu­bli­ceerd, een prach­ti­ge nieu­we ver­ta­ling van Rosa­lien Wit­sen gepre­sen­teerd in het Let­ter­kun­dig Muse­um. Hier werd voor deze gele­gen­heid de nieu­we uit­ga­ve getoond, samen met het exem­plaar van de zeer zeld­za­me edi­tie van 1763 dat in het bezit is van de Konink­lij­ke Bibli­o­theek, en met enke­le ande­re uit­ga­ven en ver­ta­lin­gen van Le Noble

In het Huy­gens Insti­tuut gaf Kees van Strien, die al jaren onder­zoek doet in 18e eeuw­se archie­ven een amu­san­te voor­dracht over de reac­ties van haar tijd­ge­no­ten op dit eer­ste werk van Bel­le van Zuy­len, dat veel stof deed opwaai­en, al had haar vader het uit de han­del genomen.

De mid­dag werd opge­luis­terd met een ech­te “Bel­le-taart” bij de thee en kof­fie, waar de aan­we­zi­gen zicht­baar van genoten.

Ver­vol­gens gaven Suzan van Dijk en Maria Schou­ten van het Huy­gens Insti­tuut uit­leg over het onli­ne zet­ten van de cor­res­pon­den­tie van Bel­le van Zuy­len. Aan de hand van een dui­de­lij­ke Power­Point pre­sen­ta­tie lie­ten zij zien hoe één en ander in zijn werk gaat. Enke­le leden die daar­aan al mee­wer­ken ver­tel­den hoe­zeer dit pro­ject ook bij­draagt aan een ver­die­ping van hun ken­nis van het werk van Belle.

 

Op 30 janu­a­ri 2014 – Pre­sen­ta­tie van het Cahier

Op 30 janu­a­ri a.s. zal het nieu­we cahier wor­den gepre­sen­teerd in de Zwit­ser­se Ambas­sa­de aan het Lan­ge Voor­hout in Den Haag. Nade­re infor­ma­tie volgt nog, maar noteert U alvast die datum in Uw nieu­we agenda.

 

Lustrum10 en 11 mei 2014

Op zater­dag 10 en zon­dag 11 mei 2014 gaan we vie­ren dat het Genoot­schap 40 jaar bestaat. De voor­be­rei­din­gen zijn in vol­le gang en het belooft een groot feest te wor­den. Houdt deze data dus vrij!

[voor de foto: zie home-page]

Rest mij nog U allen namens het hele bestuur mooie vre­di­ge Kerst­da­gen toe te wen­sen en alle goeds voor een gezond en goed ( of beter) 2014.

Zoals U ziet ont­breekt Suzan van Dijk op onze “Kerst­fo­to”, maar dat bete­kent niets anders dan dat zij op de dag van de opna­me belang­rij­ker zaken te doen had dan te poseren.

 

Mar­jo­lein Hogewind-Laffrée

 

 

 

NIEUWSBRIEF VAN HET GENOOTSCHAP BELLE VAN ZUYLEN

JULI 2013

 

Con­gres Frans 2013

Op 22 en 23 maart 2013 vond in Noord­wij­ker­hout het con­gres Frans plaats. Lera­ren uit alle wind­stre­ken waren daar ver­za­meld voor een afwis­se­lend en instruc­tief programma.

Edda Holm en Mar­jo­lein Hoge­wind, geas­sis­teerd door Rob Gie­len gaven daar een pre­sen­ta­tie over Bel­le van Zuy­len. Omlijst door een klei­ne levens­be­schrij­ving van Bel­le van Zuy­len intro­du­ceer­de Edda Holm het gro­ten­deels door haar samen­ge­stel­de les­pak­ket, waar­in naar aan­lei­ding van brief­frag­men­ten ver­schei­de­ne thema’s aan de orde komen, die als les­ma­te­ri­aal kun­nen die­nen bij het voort­ge­zet onder­wijs. Een der­tig­tal deel­ne­mers had zich aan­ge­meld voor deze pre­sen­ta­tie, die enthou­si­ast werd ont­van­gen. Ook het les­pak­ket kon zich ver­heu­gen in gro­te belang­stel­ling. Boven­dien had het Genoot­schap in de cen­tra­le hal een boe­ken­stand gekre­gen, die bemand door Net­ty van der Tak en Rob Gie­len, druk werd bezocht.
Al met al een mooie aan­vul­ling op het stre­ven van het Genoot­schap om Bel­le van Zuylen/Isabelle de Char­ri­è­re meer bekend­heid te geven.

 

Voor­jaars­bij­een­komst 2013

Op zater­dag 20 april 2013 hield het Genoot­schap de gebrui­ke­lij­ke voor­jaars­bij­een­komst voor­af­ge­gaan door de alge­me­ne leden­ver­ga­de­ring. Een veer­tig­tal leden was naar Slot Zuy­len geko­men om de ver­ga­de­ring en de lezing van pro­fes­sor Cecil Court­ney bij te wonen.
Zoals gebrui­ke­lijk ver­liep de jaar­ver­ga­de­ring in een zeer ont­span­nen sfeer. De voor­zit­ter blik­te terug op het afge­lo­pen jaar en kon­dig­de aan wel­ke acti­vi­tei­ten er in het ver­schiet liggen.
We namen afscheid van Aad Groos als voor­zit­ter van de kas­com­mis­sie, een func­tie die hij jaren­lang heeft ver­vuld. Met war­me woor­den en een boe­ket bloe­men prees Mar­griet Lacy-Bruijn hem voor zijn nauw­ge­zet­heid en de vriend­schap­pe­lij­ke manier waar­op hij deze belang­rij­ke rol had gespeeld. Geluk­kig blijft Aad Groos lid van het Genoot­schap en we hopen hem nog vaak op onze bij­een­kom­sten te zien. Anja Bas­ten­hof, die als lid van het bestuur is afge­tre­den, was helaas niet aan­we­zig om de voor haar bestem­de vrien­de­lij­ke woor­den en bloe­men in ont­vangst te nemen.
Na de ver­ga­de­ring gaf Cecil Court­ney een lezing met de titel: “The bio­grap­hy of Bel­le de Zuylen/Isabelle de Char­ri­è­re (1993) revi­si­ted”. Met onder­koel­de humor en iro­nie belicht­te hij de jaren waar­in hij werk­te aan zijn bio­gra­fie “Isa­bel­le de Char­ri­è­re”, die in 1993 tot stand kwam.
Een spran­ke­lend lite­rair –muzi­kaal optre­den van Cris­s­man Tay­lor ( mez­zo­so­praan), Maai­ke Peters ( cel­lo) en Robert Hoving ( bari­ton) geba­seerd op de brief­wis­se­ling tus­sen Bel­le van Zuy­len en James Bos­well besloot de ochtend.

De gea­ni­meer­de lunch in de ver­ga­der­zaal van het Slot was een mooi slot­ak­koord van het geva­ri­eer­de pro­gram­ma van deze bijeenkomst.

 

Ten­toon­stel­lin­gen op Slot Zuylen

Op Slot Zuy­len is momen­teel een ten­toon­stel­ling te zien geti­teld: Kind in Kas­teel, de kunst van het opvoe­den. De ten­toon­stel­ling is zowel voor kin­de­ren als hun ouders en groot­ou­ders een aan­ra­der. De ten­toon­stel­ling duurt tot en met 15 september.
Op 9 juni werd op Slot Zuy­len de ten­toon­stel­ling: “Den­kei­land” geo­pend. Bij die gele­gen­heid werd een nieu­we bus­te van Bel­le van Zuy­len ont­huld, die het Slot heeft weten aan te kopen door mid­del van een crowd­fun­ding­ac­tie. Het borst­beeld is een heden­daags kunst­werk van Eve­li­ne van Duyl die het ver­vaar­dig­de als onder­deel van een serie bus­tes van filo­so­fen als Sokra­tes, Eras­mus, Spi­no­za, Vol­tai­re, Rous­se­au etc. Om de goe­de band die wij met het Slot heb­ben te onder­stre­pen heeft ook het Genoot­schap haar steen­tje bij­ge­dra­gen. De expo­si­tie is t/m 15 sep­tem­ber te bewonderen.

 

Reis naar Zwitserland

Zoals al eer­der aan­ge­kon­digd orga­ni­seert Sabi­ne de Raat van 9 t/m 14 sep­tem­ber a.s. weer een reis­je naar Zwit­ser­land. Aan­lei­ding is de ten­toon­stel­ling: “Sa Majes­tée en Suis­se”die onder eind­ver­ant­woor­de­lijk­heid staat van Eli­sa­beth Cret­taz. De reis bestaat uit delen: twee dagen in Spiez, Ber­ner Ober­land, om van­daar uit Lau­ter­brun­nen en Grin­del­wald aan te doen. Dan drie dagen in Neuchâ­tel met op don­der­dag een rond­lei­ding op de voor­noem­de ten­toon­stel­ling door Eli­sa­beth Cret­taz en een lezing een excur­sie naar Le Locle en La Tourne.
Zater­dag ver­trek. Een aan­tal leden heeft zich al opge­ge­ven voor dit uitstapje.

 

Herfst­bij­een­komst

De herfst­bij­een­komst van 2013 zal plaats heb­ben op zater­dag 5 okto­ber a.s. te Delft. Peter van Alte­na zal dan spre­ken over Ger­rit Paape, de plateelschilder/schrijver/dichter uit de acht­tien­de eeuw, over wie hij een boek publi­ceer­de. Noteert U deze datum vast in Uw agenda!

 

Lus­trum van het Genootschap

Vol­gend jaar is het veer­tig jaar gele­den dat het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len werd opge­richt en dat lus­trum gaan we vie­ren! Twee dagen lang en wel op 9 en 10 mei 2014. Er wordt inmid­dels hard nage­dacht en gewerkt aan een luis­ter­rijk pro­gram­ma, dus ook deze data moe­ten abso­luut al wor­den vastgelegd!

 

Con­tri­bu­tie

Zoals de pen­ning­mees­ter Mar­griet Lacy-Bruijn al meld­de tij­dens de alge­me­ne leden­ver­ga­de­ring valt de con­tri­bu­tie­be­ta­ling dit jaar een beet­je tegen. Ook met het hier boven ver­mel­de lus­trum in het ver­schiet ver­zoe­ken wij U dan ook heel drin­gend om – mocht U dat nog niet heb­ben gedaan – Uw con­tri­bu­tie als­nog over te maken op rek.nr. 5634723 ten name van Genoot­schap Bel­le van Zuy­len te Was­se­naar. Bij voor­baat onze har­te­lij­ke dank!

 

Over­lij­den

Ons bereik­te het droe­vi­ge bericht dat Jet­ty Fran­ken-Hui­te­ma op 9 juni jl. in Frank­rijk is over­le­den. Zij was een trou­we bezoek­ster van onze bij­een­kom­sten en we zul­len haar dan ook zeker missen.

 

Rest mij nog U allen een zon­ni­ge zomer toe te wensen!

 

Mar­jo­lein Hogewind-Laffrée

 

 

Genootschap Belle van Zuylen

Jaar­gang 7 no 2

Nieuws­brief van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len janu­a­ri 2013

Col­lo­que Rousseau/Charrière –Regards Croisés

Van 20–22 augus­tus werd in Neuchâ­tel het “Col­lo­que Rous­se­au / Char­ri­è­re – Regards Croi­sés” gehou­den. Een afvaar­di­ging van ons Genoot­schap woon­de dit inte­res­san­te con­gres bij en genoot daar­naast van het pro­gram­ma dat het Zwit­ser­se Genoot­schap voor ons geor­ga­ni­seerd had. Op zon­dag­mid­dag wer­den we door hen aller­har­te­lijkst ont­van­gen in de Sal­le des Pas­teurs bij de Egli­se Col­lé­gi­a­le van Neuchâ­tel. De ken­nis­ma­king werd her­nieuwd en ook prof. Court­ney en zijn vrouw wer­den ver­wel­komd. Na een bezoek aan de Jar­din Bota­ni­que, met bij­zon­de­re aan­dacht voor de bota­ni­sche acti­vi­tei­ten van Rous­se­au, ging op maan­dag het con­gres van start in de Uni­ver­si­teit van Neuchâ­tel. Ondanks eni­ge pro­ble­men met air­co en geluids­ap­pa­ra­tuur, werd ons een veel­zij­dig en inte­res­sant pro­gram­ma gepre­sen­teerd. De betrek­kin­gen tus­sen Rous­se­au-Char­ri­è­re wer­den van ver­schil­len­de kan­ten belicht en bedis­cus­si­eerd. Suzan pre­sen­teer­de met ver­ve haar “Pro­jet de cor­res­pon­den­ce Char­ri­è­re en lig­ne”. Van de bij­zon­de­re acti­vi­tei­ten, die ons aan­ge­bo­den wer­den, noem ik twee hoog­te­pun­ten. Aller­eerst het diner in het luis­ter­rij­ke Hôtel du Pey­rou. In de “gran­de sal­le”, fee­ë­riek ver­licht met kroon­luch­ters, hun licht weer­kaat­send in spie­gels en ver­gul­de orna­men­ten, waan­den wij ons even in de 18de eeuw. De laat­ste dag wer­den we ont­van­gen in Colom­bier. We bezoch­ten “Le Pon­tet”, wer­den rond­ge­leid door het dorp en ein­dig­den in de lom­mer­rij­ke tuin van fami­lie Toba­gi, waar de heer­lijk­ste gerech­ten voor ons gereed ston­den. Kort­om, het was weer zo’n inte­res­san­te, leer­za­me en aan­ge­na­me excur­sie, waar ons Genoot­schap lang­za­mer­hand patent op heeft.

 

Herfst­bij­een­komst 8 okto­ber 2012

De herfst­bij­een­komst werd dit jaar gehou­den op 13 okto­ber in het prach­ti­ge Geel­vin­ck Hin­lo­pen­huis aan de Kei­zers­gracht in Amster­dam. De his­to­ri­ca en schrijf­ster Ileen Mon­tijn gaf een boei­en­de en lezing met de titel “Adel in woe­li­ge tij­den”, die enthou­si­ast werd ont­van­gen. Gro­te ver­ras­sing was de pre­sen­ta­tie door Hein Jong­bloed van het Nati­o­naal Archief van 4 tot nu toe onbe­ken­de brie­ven van Bel­le van Zuy­len die zich bevon­den zich in het archief van de fami­lie Beelaerts van Blok­land. Het betreft brie­ven aan haar neef Carel Lode­wijk van Tuyll van Seroos­ker­ken (1784−1835), zoon van Belle’s jon­ge­re broer Vin­cent. Tot nu toe was niet bekend dat de schrijf­ster ook met deze neef,  een jon­ge­re broer van Wil­lem-René,  had gecor­res­pon­deerd. Ver­vol­gens lazen Made­lei­ne van Strien-Char­don­neau in het Frans en Caspar Laf­frée in het Neder­lands het “Port­rait de la Veu­ve”, voor, een door Bel­le van Zuy­len geschre­ven por­tret van Catha­ri­na Eli­sa­beth Geel­vin­ck, dat onder de vlei­en­de beschrij­ving van de wedu­we ook veel amu­san­te spel­den­prik­jes bevat. Tij­dens de goed ver­zorg­de lunch werd gezel­lig nage­praat over de lezing en de brie­ven. Vele leden maak­ten ver­vol­gens nog gebruik van de moge­lijk­heid om rond­ge­leid te wor­den door het muse­um en het prach­ti­ge inte­ri­eur te bewonderen.

 

Vie­ring Bel­le­ge­boor­te­dag 2012

 

Op zon­dag 18 novem­ber vond op Slot Zuy­len de jaar­lijk­se vie­ring van Belle’s geboor­te plaats. De fees­te­lij­ke dag werd voor de zeven­de keer geor­ga­ni­seerd door de Bel­le­werk­groep van Slot Zuy­len, waar­in ver­te­gen­woor­di­gers zit­ting heb­ben van het Slot, de Ver­e­ni­ging Vrien­den van Slot Zuy­len en het Genoot­schap Bel­le van Zuylen.

 

Het the­ma van de dag was: Belle’s Salon. In de och­tend hield Yvon­ne Nieu­wen­huijs, prak­tisch filo­so­fe, in de Gobel­in­zaal een lezing over Salons in Belle’s tijd. Na de fees­te­lij­ke lunch in de ver­sier­de Ver­ga­der­zaal van het Slot gin­gen de aan­we­zi­gen in drie groe­pen ach­ter­een­vol­gens drie ver­schil­len­de ate­liers bezoe­ken: ‑filo­so­fi­sche tafel­ge­sprek­ken onder lei­ding van Yvon­ne Nieu­wen­huijs in de Gobel­in­zaal ‑sil­hou­et­ten knip­pen onder lei­ding van Mme Sil­hou­et­te ( Con­ny Rie­mens ),die en pas­sant heel wat ver­tel­de over éti­quet­te in Belle’s tijd, in de Blau­we Kamer ‑menu­et­ten dan­sen in de zel­den toe­gan­ke­lij­ke Tuy­len kamer, op muziek van

Bel­le zelf, olv dans­groep Mach­teld de Kok.

De dag werd afge­slo­ten met een drank­je in de Gobel­in­zaal, waar­bij Mme Sil­hou­et­te, bege­leid door twee leden van de Bel­le­werk­groep,  een lied van Bel­le zong.

 

Pre­sen­ta­tie van het Cahier op 20 decem­ber 2012

Op 20 decem­ber werd in het Huy­gens Insti­tuut te Den Haag het zeven­de Cahier met de titel: Rous­se­au-Char­ri­è­re: Regards Croi­sés gepre­sen­teerd. Een veer­tig­tal leden had de moei­te geno­men om deze – dit jaar – extra fees­te­lij­ke bij­een­komst bij te wonen. Suzan van Dijk heet­te met gepas­te trots en dui­de­lijk ple­zier de aan­we­zi­gen wel­kom en gaf daar­op het woord aan Valé­rie Cos­sy, die co-orga­ni­sa­tor was van het con­gres Rous­se­au-Char­ri­è­re in augus­tus 2012 in Neuchâ­tel en die spe­ci­aal uit Zwit­ser­land naar Den Haag was geko­men. Zij bena­druk­te hoe geluk­kig ze was dat ze weer geheel her­steld aan­we­zig kon zijn bij de pre­sen­ta­tie van dit zeven­de cahier waar­aan zij zelf ove­ri­gens ook een belang­rij­ke bij­dra­ge heeft gele­verd. Ver­vol­gens hield Leo van Maris een kor­te boei­en­de lezing over de rela­tie tus­sen Rous­se­au en Mada­me de Char­ri­è­re. Hein Jong­bloed van het Nati­o­naal Archief deed ver­slag van de ont­dek­king van de tot nu toe onbe­ken­de brie­ven van Bel­le van Zuy­len in het archief van de fami­lie Beelaerts van Blok­land en Suzan van Dijk over de voort­gang van het pro­ject “de Brie­ven on-line”. Eer­ste en vol­gen­de exem­pla­ren van het Cahier wer­den uit­ge­reikt aan Leo van Maris en Jas­per Ren­e­ma, cul­tu­reel atta­ché van de Zwit­ser­se Ambas­sa­de en vele ande­ren waar­on­der de ere­gas­ten Hans Wil­lem van Tuyll van Seroos­ker­ken die op dit moment de oud­ste leven­de nazaat van Bel­le van Zuy­len is en de heer Beelaerts van Blok­land. Zij waren samen spe­ci­aal naar Den Haag geko­men om de cahier­pre­sen­ta­tie bij te wonen. Allen ver­tel­den in kor­te bewoor­din­gen wat hun rela­tie was tot Bel­le van Zuy­len en/of het cahier en het “brie­ven on-line project”.

Ter afslui­ting was er een “vin d’honneur” op het “Bel­le van Zuy­len­plein” in het Huy­gens Insti­tuut, waar gezel­lig werd na- en bijgepraat.

E‑mailadressen

Het meren­deel van de post die het Genoot­schap aan de leden stuurt gaat tegen­woor­dig per e‑mail. Er is ech­ter nog een aan­tal leden, dat de berich­ten per regu­lie­re post ontvangt.

Het is moge­lijk dat er daar­on­der men­sen zijn, die inmid­dels wel een e‑mailadres heb­ben gekre­gen en dat nog niet aan ons heb­ben door­ge­ge­ven. In dat geval wordt U vrien­de­lijk ver­zocht dit zo spoe­dig moge­lijk door te geven aan de secre­ta­ris: marjoleinhogewind@planet.nl . Dit scheelt het Genoot­schap aan­zien­lijk in de kos­ten!

Alge­me­ne Leden­ver­ga­de­ring en Voorjaarsbijeenkomst

De Alge­me­ne Leden­ver­ga­de­ring en de Voor­jaars­bij­een­komst zul­len plaats vin­den op zater­dag 20 april 2013. U kunt deze datum vast in Uw nieu­we agen­da noteren!

Het Bestuur van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len wenst U allen een heel geluk­kig en gezond 2013!

 

 

Genoot­schap Bel­le van Zuylen

 

Nieuws­brief  juli 2012

Jaar­gang 7, nr. 1

 

Voor­jaars­bij­een­komst

Op zaterdag14 april j.l. hield het Genoot­schap op Slot Zuy­len zijn jaar­lijk­se stu­die­bij­een­komst, voor­af­ge­gaan door de jaar­ver­ga­de­ring. Ruim veer­tig genoot­schap­le­den waren naar Oud-Zui­len geko­men om een en ander bij te wonen.

De jaar­ver­ga­de­ring ver­liep in een bij­zon­der onge­dwon­gen sfeer. De voor­zit­ster blik­te kort terug op het afge­lo­pen jaar en voor­uit op wat het jaar 2012 nog aan inte­res­san­te lezin­gen en bij­een­kom­sten in pet­to heeft.

Na de kof­fie­pau­ze hield bestuurs­lid Mar­griet Lacy-Bruijn een boei­en­de lezing over “De natuur” in het leven en werk van Bel­le van Zuylen/Isabelle de Char­ri­è­re., waar­in zij aan de hand van vele illu­stra­tie­ve voor­beel­den uit het werk van Bel­le van Zuy­len de natuur in de breed­ste zin van het woord belichtte.

Een fees­te­lij­ke lunch aan lan­ge rood­ge­dek­te tafels in de ver­ga­der­zaal was een mooie afslui­ting van deze inte­res­san­te en ook gezel­li­ge dag.

 

Con­gres AIEF (Parijs 4–7 juli 2011)

Isa­bel­le de Char­ri­è­re (Bel­le van Zuy­len) was vorig jaar juli op et Con­gres van de AIEF in Parijs goed ver­te­gen­woor­digd. De bij­dra­gen van de ver­schil­len­de spre­kers op de aan haar gewij­de dag zijn onlangs ver­sche­nen in num­mer 64 (mei 3012) van Cahiers de l’Association Inter­na­ti­o­na­le des étu­des fran­çai­ses ( CAIEF).

Made­lei­ne van Strien-Char­don­neau : Introduction

Suzan van Dijk : La cor­res­pon­dan­ce d’Isabelle de Char­ri­è­re en ligne

Valé­rie Cos­sy : Isa­bel­le de Char­ri­è­re : les Lumi­è­res des femmes

Marie-Hélè­ne Cha­but : Masculin/ fémin­in : les tac­ti­ques de l’équivoque dans la fic­ti­on de Charrière

Moni­que Moser-Ver­rey : Isa­bel­le de Char­ri­è­re ‘salon­ni­è­re vir­tu­el­le’ : un rése­au épisto­lai­re au XVIIIe siècle

Vir­gi­nie Pas­che : Le ‘clas­si­cis­me’ d’Isabelle de Char­ri­è­re face à la lit­té­ra­tu­re du tour­nant des Lumières

Edwin van Meer­kerk : Les écrits poli­ti­ques de Mme de Char­ri­è­re et les Pro­vin­ces-Unies de la fin du XVIIIe siècle

Paul Pel­ck­mans : Les Rui­nes de Yed­burg et le refus des chimères

 

Het Genoot­schap beschikt over een exem­plaar en geïn­te­res­seer­de leden staat het vrij dat te lenen. Infor­ma­tie bij Made­lei­ne van Strien (madeleinevanstrien@yahoo.fr)

 

Dita­li­se­ring van de cor­res­pon­den­tie van Bel­le van Zuy­len.

De werk­zaam­he­den voor de digi­ta­li­se­ring van de brie­ven van Bel­le van Zuy­len zijn nu echt op gang aan het komen. Zoals al eer­der is bericht heeft een aan­tal leden van het Genoot­schap zich gemeld om als vrij­wil­li­gers aan dit pro­ject mee te wer­ken. De brie­ven wor­den onli­ne gezet bin­nen het pro­gram­ma eLa­bo­ra­te dat is ont­wik­keld in het Huy­gens Insti­tuut voor Neder­land­se Geschie­de­nis, in Den Haag. Aan­ge­zien de brie­ven gepu­bli­ceerd zijn in de Oeu­vres com­plè­tes van Bel­le van Zuylen/Isabelle de Char­ri­è­re (Amster­dam, Van Oor­schot, 1979–1984, delen 1–6), is het niet meer nodig om de hand­schrif­ten over te schrij­ven. De hulp van de vrij­wil­li­gers is met name inge­roe­pen met het oog op het moder­ni­se­ren van de spel­ling van het Frans en het anno­te­ren van de brieven.

Moch­ten er nog meer leden wil­len mee­doen, dan is dat moge­lijk: het is een vrij nauw­keu­rig werk­je, maar het biedt de gele­gen­heid om die brie­ven waar­in men toch al geïn­te­res­seerd zou zijn heel pre­cies te lezen. Iede­re medewerk(st)er kan zelf kie­zen wel­ke brie­ven (uit wel­ke peri­o­de van haar leven, geschre­ven aan wel­ke vrienden/familieleden) hij/zij graag zou wil­len behandelen.

Nade­re infor­ma­tie is te krij­gen bij Suzan van Dijk (suzan.van.dijk@huygens.knaw.nl).

 

De geschie­de­nis van het Genootschap

Zoals som­mi­gen mis­schien weten is een groot deel van het archief van ons Genoot­schap onder­ge­bracht in het Noord-Hol­lands Archief in Haar­lem, waar men zich spe­ci­aal inte­res­seert voor genootschapgeschiedenis.

Het heeft eni­ge tijd geduurd voor­dat het moge­lijk was om ons mate­ri­aal te ont­slui­ten, maar daar­mee is dit voor­jaar een begin gemaakt. Archief­me­de­werk­ster Gode­lie­ve Bol­ten en Suzan van Dijk heb­ben de eer­ste van ca 50 archief­do­zen door­ge­no­men, en daar­in een schat aan inte­res­san­te gege­vens gevon­den over onze eigen geschie­de­nis : agenda’s, ver­sla­gen, cor­res­pon­den­tie met spre­kers, finan­ci­ë­le ver­sla­gen, foto’s van bij­een­kom­sten, en ook vele kran­ten­ar­ti­ke­len. Enke­le van de vroe­ge­re leden en bestuurs­le­den heb­ben zich jaren­lang toe­ge­legd op het ver­za­me­len van aller­lei berich­ten – zoals bij­voor­beeld de aan­kon­di­ging, in een krant uit de jaren 50, van het voor­ne­men van Geert van Oor­schot om de com­ple­te wer­ken van Bel­le van Zuy­len uit te geven.…

Al dit mate­ri­aal wordt nu in een over­zich­te­lij­ke struc­tuur onder­ge­bracht en beschre­ven, zodat iede­re geïn­te­ress­seer­de bezoe­ker van het Archief (niet alleen Genoot­schaps­le­den) zich hier­in kan ver­die­pen. Ook dit zijn werk­zaam­he­den waar­aan wel­licht geïn­te­res­seer­de leden zul­len wil­len deelnemen.

Nade­re infor­ma­tie is te krij­gen bij Suzan van Dijk (suzan.van.dijk@huygens.knaw.nl).

 

Col­lo­que Rousseau/Charrière

Dit jaar wordt de 300ste geboor­te­dag van Jean-Jac­ques Rous­se­au fees­te­lijk her­dacht. In het kader van deze her­den­king vindt van 20–22 augus­tus a.s. in Neuchâ­tel het col­lo­que Rous­se­au / Char­ri­è­re: regards croi­sés plaats. Een aan­tal leden heeft al aan­ge­kon­digd dit col­lo­que te wil­len bij­wo­nen. Vol­le­di­ge infor­ma­tie vindt U in het bij­ge­voeg­de dos­sier de presse.

 

 

Herfst­bij­een­komst

 

Op zater­dag 13 okto­ber 2012 zal de herfst­bij­een­komst wor­den gehou­den in het Geel­vin­ck­huis te Amster­dam. We heb­ben Ileen Mon­tijn bereid gevon­den daar een lezing te hou­den over de Neder­land­se Adel in de 18e eeuw. Zowel de his­to­ri­sche loca­tie als het pro­gram­ma zien er veel­be­lo­vend uit. Noteert U deze dag dan ook alvast in Uw agenda!

 

18 novem­ber 2012 Bel­le­dag op Slot Zuy­len: Ver­lich­te Tafels!

Na de door de Bel­le­werk­groep op Slot Zuy­len geor­ga­ni­seer­de Bel­le­da­gen die o.a. gewijd waren aan Belle’s aan­dachts­pun­ten muziek, toneel, poë­zie, huwe­lijks­pe­ri­ke­len en natuur­we­ten­schap staat dit jaar op de Bel­le­dag het Filo­so­fisch Gesprek centraal.

Een goed gesprek over thema’s die ons allen raken is in onze tijd van groot belang en in Belle’s tijd, de tijd van de Ver­lich­ting,  was dat niet anders.

Een citaat van Bel­le uit een brief aan Hen­riet­te l’Har­dy, 1791:’ Wat heb ik gezegd, gedacht, wat mag ik zeg­gen? Wat is ver­stan­dig te den­ken? Dat is wat je je soms moet afvra­gen, op die manier ga je nooit te ver of zon­der het te weten een gevaar­lij­ke kant uit.’

De bedoe­ling is dat op 18 novem­ber de aan­we­zi­gen, geze­ten aan mooie tafels, samen met een gespreks­lei­der pro­be­ren een gemeen­schap­pe­lijk ant­woord te vin­den op een fun­da­men­te­le vraag die er voor allen toe doet. Net als in de 18de eeuw.

Ook treedt op Mada­me Sil­hou­et­te, die ver­telt over 18de eeuw­se tafel­ma­nie­ren  en intus­sen sil­hou­et­ten knipt van aan­we­zi­gen. Daar­bij geeft ze goe­de tips voor als men zelf sil­hou­et­ten wil knippen.

Natuur­lijk zal er een lek­ke­re lunch zijn. De dag wordt zoals elk jaar afge­slo­ten met een drank­je in een van de mooie zalen van het kasteel.

 

U ont­vangt tij­dig een uit­no­di­ging met meer nauw­keu­ri­ge infor­ma­tie, maar noteert u reeds  ’18 novem­ber Bel­le­dag op het Slot’ in uw agenda.

 

E‑mailadressen

 

Het meren­deel van de post die het Genoot­schap aan de leden stuurt gaat tegen­woor­dig per e‑mail. Er is ech­ter nog een vijf­tig­tal leden, dat de berich­ten per regu­lie­re post ontvangt.

Het is moge­lijk dat er daar­on­der leden zijn, die inmid­dels wel een e‑mailadres heb­ben gekre­gen en dat nog niet aan ons heb­ben door­ge­ge­ven. In dat geval wordt  U vrien­de­lijk ver­zocht dit zo spoe­dig moge­lijk door te geven aan de secre­ta­ris: marjoleinhogewind@planet.nl . Dit scheelt het Genoot­schap aan­zien­lijk in de kosten!

 

Genoot­schap Bel­le van Zuylen

Nieuws­brief

Jaar­gang 6, nr. 2

Herfst­bij­een­komst te Ame­ron­gen op 8 okto­ber 2011

Een vijf­tig­tal leden van het Genoot­schap kwam op 8 okto­ber j.l. naar Ame­ron­gen om in de her­berg “den Rooden Leeuw” de herfst­bij­een­komst bij te wonen, die in het teken stond van “Bel­le van Zuy­len en de Vrou­wen van Ame­ron­gen”.  De ambi­an­ce was zeer gea­ni­meerd en velen waren ver­heugd elkaar weer te zien.
Na een wel­komst­woord van de voor­zit­te­rEd­da Holm­la­zen res­pec­tie­ve­lijk Made­lei­ne van Strien ( in het Frans) en Caspar Laf­frée in het Neder­lands een drie­tal frag­men­ten voor uit brie­ven van Bel­le van Zuy­len, waar­uit bleek, hoe­zeer zij gesteld was op haar nicht­je Anne­be­tje, die na haar huwe­lijk op Kas­teel Ame­ron­gen was gaan wonen.
Ver­vol­gens gaf Net­tie Stop­pe­len­burg­een rijk geïl­lu­streer­de lezing over de bewoon­sters van het Kas­teel Ame­ron­gen door de eeu­wen heen, waar­uit bleek dat voor­al Mar­ga­re­tha Tur­nor in de 17e eeuw een gro­te en domi­nan­te rol heeft gespeeld bij de weder­op­bouw van het door de Fran­sen in brand gesto­ken slot. De in het archief gevon­den boek­hou­din­gen van ver­schil­len­de bewoon­sters gaven een mooi beeld van hoe de huis­hou­ding op het Kas­teel werd gedre­ven en wat daar zoal aan te pas kwam. Helaas kwam Bel­le van Zuy­len en haar onge­twij­feld fre­quen­te bezoe­ken aan haar nicht­je Anne­be­tje, wei­nig aan bod.

Na een lunch met kof­fie en brood­jes kon­den de tuin en het Kas­teel wor­den bezocht. Een drie­tal tuin­gid­sen gaf uit­leg en infor­ma­tie over alles wat er in de schit­te­ren­de tuin te zien en te bele­ven was en in het kas­teel gaf de mul­ti­me­dia-pre­sen­ta­tie van Sas­kia Bod­de­ke en Peter Green­a­way een goed beeld van het leven van de ver­schil­len­de bewo­ners. Waar­schijn­lijk was er teveel te zien voor één mid­dag, maar alleen al het prach­tig geres­tau­reer­de Kas­teel was een ple­zier om door­heen te lopen.

 

De zes­de Bel­le-dag, zon­dag 13 novem­ber 2011

Voor de zes­de keer orga­ni­seer­de de Bel­le-werk­groep, een samen­wer­kings­ver­band  tus­sen het Genoot­schap, het Slot en de Vrien­den van het Slot, dit najaar de Bel­le-dag. [De Bel­le­dag] Deze viel samen met de afslui­ting van het sei­zoen op het Slot, op 13 novem­ber. De com­bi­na­tie van ‘afslui­ting’ met het jaart­he­ma van het Slot, ‘een goeie par­tij’, had de Bel­le-werk­groep geïn­spi­reerd om ook eens stil te staan bij de beëin­di­ging van een huwe­lijk. Het lever­de een bij­zon­de­re dag op, onder de noe­mer: Huwe­lijks­pe­ri­ke­len in Bel­les tijd. In het och­tend­pro­gram­ma trad Dr. Dini Hel­mers op in de Gobel­in­zaal. Zij gaf in haar lezing een boei­end over­zicht van het huwe­lijks- en echt­schei­dings­recht in de acht­tien­de eeuw, aan de hand van Catha­ri­ne Rebec­ca Woest­ho­ven, de vrouw en later ex-vrouw van de dich­ter Bil­der­dijk. Ook besteed­de ze regel­ma­tig aan­dacht aan de situ­a­tie van Bel­le, die wel wil­de trou­wen om in ieder geval ‘in de geest’ zelf­stan­dig te kun­nen blij­ven. Dat de spreek­ster een inte­res­sant en onbe­kend onder­werp aan­ge­sne­den had, bleek wel uit de vele vra­gen na afloop. Na de fees­te­lij­ke lunch in de ver­ga­der­zaal begon het mid­dag­pro­gram­ma in de over­vol­le Gobel­in­zaal. Vol span­ning beleef­de het publiek de mono­loog van Bel­le bij het over­lij­dens­be­richt van Con­stant d’Hermenches. De actri­ce Marie­ke de Kruijf beto­ver­de het publiek door haar natuur­lij­ke en over­tui­gen­de ver­tol­king van Bel­le  van Zuy­len en ver­woord­de belang­rij­ke her­in­ne­rin­gen aan Bel­les eigen aan­loop naar het huwe­lijk. De mono­loog (met geluids­frag­men­ten) is een bewer­king door Jan-Jaap Jan­sen van het eer­der met veel suc­ces in het Slot gespeel­de toneel­stuk “Bel­le, of geen talent voor onder­ge­schikt­heid” van Ine­ke ter Hee­ge ( The­a­ter­groep De Kern). Het mid­dag­pro­gram­ma werd afge­slo­ten met een rond­lei­ding door het Slot en een drank­je in de Blau­we Kamer.

 

Pre­sen­ta­tie Cahier Isa­bel­le de Char­ri­è­re en over­han­di­ging van het reli­ëf van Bel­le van Zuy­len aan het Let­ter­kun­dig Muse­um te Den Haag 24 novem­ber 2011

De pre­sen­ta­tie van het 6ec  Cahier met de titel: “Isa­bel­le de Char­ri­è­re et ses divers vio­lons d’Ingres” had dit jaar een heel fees­te­lijk karak­ter, omdat deze bij­een­komst werd gecom­bi­neerd met de over­han­di­ging, wel­is­waar in bruik­leen, aan het Let­ter­kun­dig Muse­um van een reli­ëf van Bel­le van Zuy­len, gemaakt door de in 2000 over­le­den beeld­houw­ster Ton Son­daar. De erven van Ton Son­daar had­den dit reli­ëf in cha­mot­te name­lijk aan het Genoot­schap geschon­ken. Het zal een ver­diend plaats­je krij­gen in de Nati­o­na­le Schrij­vers­ga­le­rij.  Een zes­tig­tal leden en belang­stel­len­den waren naar Den Haag geko­men om aan­we­zig te zijn bij deze gedenk­waar­di­ge gebeur­te­nis. Geïn­spi­reerd door het muzi­ka­le karak­ter van de titel van het 6e Cahier was de Zwit­ser­se musi­co­lo­ge Irè­ne Min­der- Jean­ne­ret uit­ge­no­digd om een lezing te hou­den over de muziek van Bel­le van Zuy­len, waar­in zij op over­tui­gen­de wij­ze betoog­de dat het oor­deel als zou deze “kin­der­lijk” zijn, niet juist is. Om dit te bena­druk­ken bracht de van Swie­ten Soci­e­ty met res­pec­tie­ve­lijk Bart van Oort, pia­no­for­te, en Fran­ci­ne van der Heij­den, zang, prach­tig werk van Bel­le van Zuy­len en twee vrou­we­lij­ke tijd­ge­no­ten ten gehore.
Na de offi­ci­ë­le over­han­di­ging van het reli­ëf door de Voor­zit­ter van het Genoot­schap aan Aad Meind­erts, direc­teur van het Let­ter­kun­dig Muse­um, was het woord aan Made­lei­ne van Strien-Char­don­neau om de twee­jaar­lijk­se Bel­le van Zuy­len-scrip­tie­prijs uit te rei­ken aan­Wy­ne­ke de Gel­der­voor haar scrip­tie, geti­teld:  “Op het raak­vlak van Ver­lich­ting en Geloof: De Rus­si­sche recep­tie van Jean­ne Marie Leprin­ce de Beau­mont (1711−1780”.
Ten­slot­te nam het Genoot­schap met war­me woor­den afscheid van Robert Stei­ner, Mini­stre aan de Ambas­sa­de van Zwit­ser­land te Den Haag, die jaren­lang onze bij­een­kom­sten heeft opge­vro­lijkt met gene­reus gedo­neer­de Zwit­ser­se wijn en die het ons deze keer boven­dien moge­lijk had gemaakt Irè­ne Min­der en de van Swie­ten Soci­e­ty uit te nodi­gen. De Heer Stei­ner, die per 1 janu­a­ri a.s. met pen­si­oen gaat, stel­de zijn opvolg­ster aan ons voor in de ver­wach­ting dat de goe­de rela­ties van het Genoot­schap met de Zwit­ser­se Ambas­sa­de zul­len wor­den gecon­ti­nu­eerd. Ook deze keer viel de “vin d’honneur” weer in goe­de aar­de en werd er nog lang en gea­ni­meerd nagepraat.

 

April­bij­een­komst

 De jaar­ver­ga­de­ring en de april­bij­een­komst zul­len zit jaar wor­den gehou­den op 14 april 2012 in Slot Zuy­len. Nade­re bij­zon­der­he­den vol­gen, maar U kunt de datum van in Uw nieu­we agen­da reserveren!

 

E‑mailadressen

Het meren­deel van de post die het Genoot­schap aan de leden stuurt gaat tegen­woor­dig per e‑mail. Er is ech­ter nog een zes­tig­tal leden, dat de berich­ten per regu­lie­re post ont­vangt. Het is moge­lijk dat er daar­on­der leden zijn, die inmid­dels wel een e‑mailadres heb­ben gekre­gen en dat nog niet aan ons heb­ben door­ge­ge­ven. In dat geval wordt  U vrien­de­lijk ver­zocht dit zo spoe­dig moge­lijk door te geven aan de secre­ta­ris: marjoleinhogewind@planet.nl . Dit scheelt het Genoot­schap aan­zien­lijk in de kosten!

Nieuw­jaars­re­cep­tie op Slot Zuylen

 De tra­di­ti­o­ne­le nieuw­jaars­re­cep­tie op Slot Zuy­len vindt plaats op zon­dag 8 janu­a­ri 2012 van 16.00 tot 18.00 uur.
De leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len zijn hier van har­te welkom.

  

Het bestuur van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len wenst U allen mooie feest­da­gen toe en een geluk­kig en gezond 2012!

 

Genoot­schap Bel­le van Zuylen

Nieuws­brief
Jaar­gang 6, nr. 1

zomer 2011

Jaar­ver­ga­de­ring en bezoek Zwitsers

Op 8 april vond de jaar­ver­ga­de­ring van het genoot­schap plaats op Slot Zuylen.

Na de gebrui­ke­lij­ke pro­gram­ma­pun­ten werd er met war­me woor­den van de voor­zit­ter afscheid geno­men van Made­lei­ne van Strien-Char­don­neau, die haar func­tie als bestuurs­lid neer­legt. Geluk­kig blijft zij haar werk­zaam­he­den redac­tie­lid van de Cahiers voort­zet­ten. Bloe­men onder­streep­ten de erken­te­lijk­heid voor haar jaren­lan­ge inzet en betrok­ken­heid bij het Genootschap.

Ook Anjo Roor­da heeft zijn bestuurs­func­tie opge­ge­ven, maar hij was helaas niet aanwezig.

Tij­dens een fees­te­lij­ke kof­fie­pau­ze werd een vijf­tien­tal de leden van het Zwit­ser­se Genoot­schap wel­kom gehe­ten met cho­co­la­de domtorentjes.

Ver­vol­gens hield Made­lei­ne van Strien een lezing, ter ere van de bezoe­ken­de Zwit­sers deze keer in het Frans, met de titel: “Deux Néer­landais décou­vrent la Suis­se sous la hou­let­te de Char­les-Emma­nu­el de Char­ri­è­re: Nico­las Warin ( 1766–1767) et Wil­lem-René van Tuyll van Seroos­ker­ken ( 1799–1800) ã Colom­bier. Een Neder­land­se ver­ta­ling ver­zorgd door Mar­griet Lacy-Bruijn maak­te dat het inte­res­san­te en vaak grap­pi­ge ver­haal voor ieder­een goed te vol­gen was.

Het och­tend­pro­gram­ma werd afge­slo­ten met een gea­ni­meer­de en sma­ke­lij­ke lunch in het nabij­ge­le­gen res­tau­rant Belle.

De mid­dag begon met een kort bezoek aan het kerk­je en een rond­lei­ding van de Zwit­sers door het Slot door Net­ty van de Tak. Enke­le leden slo­ten zich bij he Zwit­ser­se gezel­schap aan, ande­ren wan­del­den door de tuin en geno­ten van het mooie weer en het ooi­e­vaars­nest op het dak van het Slot.

Na afloop ging met met eigen ver­voer naar land­goed Goude­s­tein waar de par­ty­boot “de Dame van Amstel” gereed lag voor een tocht over de Vecht. Ook daar­bij was de inwen­di­ge mens niet ver­ge­ten en al varend langs de bui­tens en heren­hui­zen die al stil­le getui­gen van een roem­rijk ver­le­den in het rivier­land­schap staan genoot men van een bor­rel met bit­ter­bal­len en ver­vol­gens van een Hol­lands buf­fet, dat zeer in de smaak viel.

Na drie uur varen wer­den de Zwit­sers met taxi­bus­jes opge­haald en naar hun hotel terug gebracht.

 

Op zon­dag 10 april had het bestuur een extra pro­gram­ma opge­steld voor de bezoe­ken­de Zwit­sers. De bestuurs­le­den Edda Holm en haar man Robert Huij­gen, Rob Gie­len, Mar­jo­lein Hoge­wind en Net­ty van der Tak haal­de de gas­ten ’s och­tends op in het Malie­ho­tel in Utrecht om ver­vol­gens naar de Keu­ken­hof te rei­zen. Helaas maak­te het mooie weer dat de wegen rond­om de Keu­ken­hof heel vol waren waar­door de aan­komst wat later was dan gepland. Ook de afge­spro­ken ont­moe­tings­plek( de hoofdingang)met de leden die op eigen gele­gen­heid waren geko­men zorg­de voor ver­war­ring, omdat men via de ingang naast de par­keer­plaats de Keu­ken­hof bin­nen werd geleid. Dit had tot gevolg dat een aan­tal leden de Keu­ken­hof in klei­ner ver­band heeft bezocht. Ook het ver­trek per auto naar Noord­wijk onder­vond ver­tra­ging door gro­te ver­keers­druk­te. Maar een­maal in Noord­wijk genoot men op een ter­ras aan zee van een door Eli­sa­beth van Tuijl gene­reus aan­ge­bo­den tractatie!

Daar­na ging de reis naar Den Haag, waar een wan­de­ling langs het Plein en het Lan­ge Voor­hout zou ein­di­gen in res­tau­rant Poent­jak. De wan­de­ling moest – alweer – van­we­ge tijd­ge­brek door files wor­den geschrapt, maar de rijst­ta­fel waar­bij vele leden aan­scho­ven was een fees­te­lij­ke afslui­ting van een inten­sie­ve en mooie dag.

’s Avonds laat brach­ten voor­noem­de bestuurs­le­den de Zwit­sers weer terug naar hun hotel in Utrecht, waar ze moe maar vol­daan afscheid namen.

Uit de vele enthou­si­as­te reac­ties van de Zwit­ser­se gas­ten kan wor­den opge­maakt dat dit druk­ke week­end een groot suc­ces was.

 

Relief Ton Sondaar

Por­tret Bel­le van Zuy­len door Ton Son­daar naar Let­ter­kun­dig Museum

Eni­ge tijd gele­den ont­ving de web­mas­ter van de Genoot­schaps­si­te een bericht van de erven van de beeld­houw­ster Ton Son­daar (1907−2000). Zij was een goe­de vrien­din van Fan­ny Kie­zen­berg, jaren­lang Genoot­schaps­lid en zelf ook beeld­houw­ster, die vorig jaar mei over­leed. Fan­ny had ons vroe­ger al ver­teld dat Ton Son­daar een por­tret van Bel­le van Zuy­len had gemaakt, dat zij erg mooi vond, en waar­over ze graag een arti­kel­tje in een Cahier Isa­bel­le de Char­ri­è­re had wil­len publiceren.

De erf­ge­na­men van Ton Son­daar ble­ken te heb­ben beslo­ten om dat por­tret aan het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len te geven. Het bestuur was daar natuur­lijk zeer geluk­kig mee, en wil­de ook graag dat dit por­tret een goe­de plaats zou krij­gen. Ons leek het eigen­lijk thuis te horen in het Let­ter­kun­dig Muse­um, en wel in de Nati­o­na­le Schrij­vers­ga­le­rij. Zoals u weet is Bel­le van Zuy­len vorig jaar ook opge­no­men in het “Pan­the­on” van dit Museum.

Aad Meind­erts, direc­teur van het LM, was het geheel met ons eens. Afge­spro­ken is nu dat het beeld in lang­du­rig bruik­leen zal wor­den gege­ven. Het zal wor­den over­han­digd tij­dens een fees­te­lij­ke bij­een­komst die half novem­ber zal wor­den gehou­den. Alle Genoot­schaps­le­den zul­len daar­voor ook wor­den uitgenodigd.

 

HOVO cur­sus “Bel­le van Zuy­len, de schrijfster”

Onder boven­ge­noem­de titel heeft Suzan van Dijk het afge­lo­pen jaar (febru­a­ri en maart) een cur­sus gege­ven voor HOVO Utrecht. De pro­gram­me­ring was mede tot stand geko­men door tus­sen­komst van Genoot­schaps­lid Han­ne­ke van Maanen. Er was dui­de­lijk belang­stel­ling voor het onder­werp, zij het dat enke­le per­so­nen teleur­ge­steld waren dat niet in de eer­ste plaats het leven, maar het werk van de schrijf­ster werd behan­deld. Aan de orde kwa­men de vol­gen­de romans: Le Noble, Let­tres Neuchâ­te­loi­ses, Let­tres de Mis­triss Hen­ley, Let­tres écri­tes de Lausan­ne, Hen­riet­te et Richard, Sain­te Anne, Sir Wal­ter Finch. De docent heeft deze bij­een­kom­sten zelf in ieder geval als heel pret­tig en inte­res­sant ervaren.

De bedoe­ling is om vol­gend jaar deze zelf­de cur­sus voort te zet­ten. Er zul­len dan ande­re tek­sten wor­den behan­deld. In de HOVO cur­sus­gids staat hij weer aan­ge­kon­digd voor de maan­den febru­a­ri en maart (op vrij­dag­och­tend). Let wel dat er nog enke­le wij­zi­gin­gen gaan wor­den aan­ge­bracht in de data.

 

Vre­de van Utrecht Concert

Op 27 mei 2011 vond in de Utrecht­se Dom­kerk het Vre­de van Utrecht Con­cert plaats. Dit is een jaar­lijks, beslo­ten, eve­ne­ment waar­mee de Stich­ting Vre­de van Utrecht toe­werkt naar de her­den­king, in 2013, van de in 1713 geslo­ten Vre­de van Utrecht.

Dit jaar stond het con­cert in het teken van “Heroes and Vic­tims”. De Neder­land­se Bach­ver­e­ni­ging onder lei­ding van Jos van Veld­ho­ven pre­sen­teer­de bij­voor­beeld van Maar­ten Luther “Ver­leih uns Frie­den”, en van Knut Nystedt: “Pea­ce I will lea­ve with you”. Zang en muziek wer­den afge­wis­seld met enke­le tek­sten die gespeeld/gezegd wer­den door acteurs Hen­ri­ët­te Tol en Tho­mas Cam­maert: frag­men­ten uit Euripi­des’ Tro­jaan­se vrou­wen, en uit Shakespeare’s Hen­ry V. En bij deze gele­gen­heid las Hen­ri­ët­te Tol ook van Bel­le van Zuy­len de Let­tre sur les opé­ra­ti­ons mili­tai­res en Cor­se (uit 1764). Een bij­zon­de­re keu­ze! De tekst, zoals voor­ge­le­zen (iets inge­kort) is hier te vin­den.

 

Herfst­bij­een­komst

Op 8 okto­ber a.s. zal de herfst­bij­een­komst wor­den gehou­den in Ame­ron­gen. Net­ty Stop­pe­len­burg, die werk­zaam is bij het Utrechts archief zal de lezing verzorgen.

Ver­der staan een bezoek aan het dan juist weer geo­pen­de Kas­teel Ame­ron­gen en de tuin op het pro­gram­ma. Nade­re infor­ma­tie volgt nog, maar U kunt de datum van 8 okto­ber alvast in Uw agen­da noteren.

 

 

Genoot­schap Bel­le van Zuylen

Nieuws­brief

Jaar­gang 5, nr. 2

 

Herfst­bij­een­komst 2010

 Dit jaar werd de jaar­lijk­se herfst­bij­een­komst gehou­den op 9 okto­ber 2010. De plaats van samen­komst was dit keer Den Haag. Om 10.30 uur kwam een vijf­tig­tal leden samen in ’t Klok­huis in de Cele­bes­straat te Den Haag, waar Dini Hel­mers een inte­res­san­te lezing hield over het Vrou­wen­lees­mu­se­um in Amster­dam, dat in 1877 was opge­richt door vrou­wen uit de gegoe­de stand. Dit lees­mu­se­um ver­schaf­te vrou­wen de moge­lijk­heid om zelf te bepa­len, wel­ke boe­ken ze wil­den lezen. In 1893 volg­den de Haag­se dames met de oprich­ting van het Dameslees­mu­se­um, dat – in tegen­stel­ling tot het Amster­dam­se insti­tuut – nog steeds bestaat.

Na de boei­en­de ver­ha­len van Dini Hel­mers wan­del­de men dan ook naar het aan het Nas­saup­lein gele­gen Dameslees­mu­se­um, waar de sfeer van zijn devies Door lezen wij­der hori­zont aan den lij­ve kon wor­den gevoeld. Het prach­ti­ge gebouw, de sfeer­vol­le ver­trek­ken vol boe­ken­kas­ten, de gezel­li­ge tot lezen uit­no­di­gen­de zit­jes waren een goe­de illu­stra­tie van de voor­af­gaan­de lezing. Na een boei­en­de inlei­ding van de voor­zit­ster Iso­bel Lieb­man en bibli­o­the­ca­ris Caro­li­ne Dijk­graaf volg­de een rond­gang door de indruk­wek­ken­de bibli­o­theek, die geheel door vrou­wen is samen­ge­steld en door vrij­wil­lig­sters in stand wordt gehou­den. Mar­griet Lacy-Bruijn en Caspar Laf­frée droe­gen res­pec­tie­ve­lijk in het Frans en het Neder­lands een frag­ment voor uit een brief van Bel­le van Zuy­len waar­in zij het belang van goed en aan­dach­tig lezen aan de orde stelt. De bij­een­komst werd afge­slo­ten met een vin d’honneur aan­ge­bo­den door de Zwit­ser­se Ambassade.

 

Reis naar Neuchâ­tel ter gele­gen­heid van de vie­ring van het 30-jarig bestaan van de Asso­ci­a­ti­on Suis­se Isa­bel­le de Char­ri­è­re. 2 t/m 4 nov. 2010.

 Op de avond van 2 nov. trof­fen wij, 8 deel­ne­mers uit Neder­land, elkaar in het gezel­li­ge hotel “Les Vieux Toits “ in Hau­te­ri­ve. Het Zwit­ser­se Genoot­schap was daar ook pre­sent en bij de tar­te flam­bée, gepre­sen­teerd door de hôte­lier, her­nieuw­den of besten­dig­den wij de onder­lin­ge verbondenheid.

De vol­gen­de dag was de gro­te dag van de vie­ring van het 30-jarig bestaan en Marie­ke Fren­kel had een prach­tig pro­gram­ma gereed om deze dag extra luis­ter bij te zet­ten. Om half negen begon­nen we aan een tocht per bus die ons aller­eerst naar het lan­de­lijk gele­gen uni­ver­si­teits­com­plex van Dorig­ny in Lausan­ne bracht. Prof. E.Hofmann ont­ving ons hier in het Insti­tut Ben­ja­min Con­stant. In een bevlo­gen betoog ver­tel­de hij ons over de bij­zon­de­re hand­schrif­ten, die dit Insti­tuut bezit en toon­de ons niet alleen de hand­schrif­ten van genoem­de schrij­ver (o.a. Le Cahier Rou­ge), maar ook hand­schrif­ten uit de cor­res­pon­den­tie van Mada­me de Char­ri­è­re aan hem gericht.

Na de lunch ging het ver­der naar Pay­er­ne. In 1785 heeft Mada­me de Char­ri­è­re hier enke­le maan­den in afzon­de­ring door­ge­bracht. Zij voel­de zich ziek en liet le Doc­teur Gérard komen. Hij heeft haar zeker gezien en behan­deld. De stads­ar­chi­va­ris ver­tel­de ons over deze des­tijds beken­de dok­ter en voer­de ons langs het hotel waar zij toen logeer­de.  Als afslui­ting bezoch­ten we de prach­ti­ge Romaan­se abdij­kerk, die naar het sche­ma van de abdij van Clu­ny gebouwd werd.

Ver­vol­gens ging de bus rich­ting Colom­bier. In de onlangs geres­tau­reer­de muziek­sa­lon van Le Pon­tet wer­den we ont­haald op het spec­ta­cle “Trois Fem­mes “, geba­seerd op frag­men­ten uit brie­ven en geschrif­ten van Mada­me de Char­ri­è­re, bege­leid en afge­wis­seld met fluit­mu­ziek. Een ova­ti­o­neel applaus voor de 3 speel­sters was met­een de opmaat voor de fees­te­lij­ke start van het apé­ro-dîna­toi­re in de foy­er van de Gran­de Sal­le van het the­a­ter van Colom­bier. Er wer­den her­in­ne­rin­gen opge­haald, mooie toe­spra­ken gehou­den en er werd getoast o.a. op de voor­ge­no­men reis van het jubi­le­ren­de genoot­schap naar Neder­land in het voor­jaar van 2011.

De vol­gen­de dag stond een bezoek aan de Uni­ver­si­teits­bi­bli­o­theek van Neuchâ­tel op het pro­gram­ma. We wer­den er aller­har­te­lijkst ont­van­gen door de bibli­o­the­ca­ris en Mevr. Mary­se Sch­midt leid­de ons voor­tref­fe­lijk in op de ten­toon­stel­ling over J.J.Rousseau, die in de Sal­le Rous­se­au wordt gehou­den. Ten­slot­te, onder de indruk van al het prach­tigs dat ons was gepre­sen­teerd, ver­za­mel­den wij ons aan de oevers van het zon­ni­ge meer om de laat­ste heer­lijk­he­den van het over­da­di­ge buf­fet in Colom­bier te nut­ti­gen, met het zicht op de besneeuw­de Alpen­top­pen in de ver­te. Daar­na ging ieder zijns weegs, vol indruk­ken van een leer­za­me en fees­te­lij­ke ont­moe­ting in Zwit­ser­land. En met veel dank aan Marie­ke, Sabi­ne en Edda voor de per­fec­te organisatie.

 

Bel­le, ster onder de sterren 

Op zon­dag 21 novem­ber 2010 werd de deur van het Slot Zuy­len geo­pend voor een vijf­tig­tal belang­stel­len­den voor de Bel­le-van-Zuy­len­stu­die­mid­dag, geor­ga­ni­seerd door de Werk­groep Bel­le van Zuy­len. Het draai­de alle­maal om ster­ren, van­uit diver­se gezichtspunten.

Het eer­ste pro­gram­ma-onder­deel was een boei­end ver­haal over de ont­staans­ge­schie­de­nis en ont­wik­ke­ling van de ster­ren­kun­de, inge­deeld in drie fasen en gege­ven door de eme­ri­tus hoog­le­raar de heer H. Habing. Dat Bel­le zich inte­res­seer­de voor ster­ren­kun­de kwam o.a. in een brief aan Con­stant d’Hermenches van 10 janu­a­ri 1764 aan de orde. Zij zou ook eni­ge les­sen in ster­ren­kun­de heb­ben gevolgd bij de heer Lau­rens Praal­der (1711−1793).

Een pau­ze met koffie/thee en een taart­je was de opmaat naar de vol­gen­de pro­gram­ma-onder­de­len. De bezoe­kers wer­den in drie groe­pen ver­deeld om de rest van het pro­gram­ma vlot en in wis­se­len­de volg­or­de te doorlopen.

Tij­dens een rond­lei­ding door de diver­se ver­trek­ken van het Slot werd het leven van Bel­le van Zuy­len aldaar onder de loep genomen.

In een opblaas­baar pla­ne­ta­ri­um van de Son­nen­borgh (muse­um en ster­ren­wacht te Utrecht), geïn­stal­leerd op de boven­ste ver­die­ping van het Slot kon­den de bezoe­kers zich wanen tus­sen ster­ren en pla­ne­ten en diver­se hemel­li­cha­men van nabij bekijken.

In het schit­te­ren­de pand de Zuy­len­borgh, gele­gen naast het Slot, kreeg men een uit­ge­brei­de uit­leg van de heer Dege­naar, eige­naar en klok­ken­ma­ker van beroep, over zijn schit­te­ren­de huis­pla­ne­ta­ri­um, gemaakt naar het model van Eise Eis­in­ga uit Franeker.

Een drank­je en een hap­je vorm­den een aan­ge­na­me afslui­ting van een bui­ten­ge­woon leer­za­me middag.

Pre­sen­ta­tie van de Cahiers Isa­bel­le de Charrière/Belle de Zuy­len Papers op 2 decem­ber 2010

Op 2 decem­ber vond de pre­sen­ta­tie plaats van de Cahiers Isa­bel­le de Charrière/Belle de Zuy­len Papers in het Huy­gens Insti­tuut te Den Haag.

Eer­ste exem­pla­ren van het Cahier wer­den aan­ge­bo­den aan de heer Robert Stei­ner, plaats­ver­van­gend ambas­sa­deur van Zwit­ser­land en cul­tu­reel atta­ché, als­me­de aan Prof. Dr. Anne­ma­rie Kets-Vree, adjunct-direc­teur van het Huy­gens Insti­tuut, onder wier ver­ant­woor­de­lijk­heid de digi­ta­li­se­ring van de cor­res­pon­den­tie plaats gaat vin­den. Twee auteurs Made­lei­ne van Strien en Paul Pel­ck­mans gaven een kor­te toe­lich­ting op het door hun geschre­ven arti­kel in dit cahier. Suzan van Dijk en Prof. Dr. Anne­ma­rie Kets-Vree zet­ten uit­een hoe de digi­ta­li­se­ring van de brie­ven van Bel­le van Zuy­len in zijn werk zal gaan. Na afloop werd er door de aan­we­zi­gen nog wat nage­praat onder het genot van een glaas­je Zwit­ser­se wijn.

 

Nieuw­jaars­re­cep­tie van de Vrien­den van Slot Zuylen

 Dit jaar vindt de Nieuw­jaars­re­cep­tie van de Vrien­den van Slot Zuy­len plaats op zater­dag 8 janu­a­ri 2011. Nade­re inlich­tin­gen volgen.

 

Lezing door Suzan van Dijk in de Chaw­ton Hou­se Libra­ry op 20 janu­a­ri 2011

Dit wil­len we U niet ont­hou­den, al is het even reizen.

In de con­text van Women Wri­ters In His­to­ry: Toward a New Under­stan­ding of Euro­pean Litera­ry Cul­tu­re zal Suzan van Dijk een lezing hou­den over Bel­le van Zuy­len in de Chaw­ton Hou­se Libra­ry, Chaw­ton, Alton, Hamp­shi­re GU34 1SJ.

 

Lezing van Moni­que Moser-Ver­rey op de Zwit­ser­se Ambassade

Op don­der­dag 3 febru­a­ri 2011 zal Moni­que Moser- Ver­rey, voor­af­gaand aan het Con­gres Frans ( zie hier­on­der) een lezing hou­den op de Zwit­ser­se Ambas­sa­de te Den Haag.

Het pro­gram­ma ziet er als volgt uit:

16.30 ont­vangst
17.00 ‑18.00 lezing van Moni­que Moser-Verrey
18.00−18.30 uur “ver­re de l’amitié”
Adres: Ambas­sa­de van Zwitserland
Lan­ge Voor­hout 42
Den Haag

Als U deze lezing wilt bij­wo­nen kunt U zich aanmelden:

marjoleinhogewind(at)planet(dot)nl of schrif­te­lijk: Mar­jo­lein Hoge­wind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar

 

Con­gres Frans

Op 4 en 5 febru­a­ri 2011 wordt in Noord­wij­ker­hout het twee­jaar­lijk­se con­gres Frans gehou­den. Het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len zal daar pro­mi­nent aan­we­zig zijn met een stand in de expo­san­ten­hal, waar o.a. boe­ken van Bel­le van Zuy­len ter ver­koop zul­len wor­den aan­ge­bo­den. Ver­der zul­len Edda Holm en Mar­jo­lein Hoge­wind een schrijf­a­te­lier hou­den over Bel­le van Zuy­len. Moni­que Moser-Ver­rey van de Uni­ver­si­té de Laval, Mon­tré­al, Qué­bec zal een pre­sen­ta­tie over haar hou­den. Voor meer infor­ma­tie zie www.congresfrans.nl

 

Bezoek Zwit­sers Genoot­schap aan Nederland

Tij­dens het bezoek aan Neuchâ­tel in novem­ber j.l. zijn er plan­nen gesmeed om het Zwit­sers Genoot­schap uit te nodi­gen voor een bezoek aan Neder­land. Dit zal in het voor­jaar (april) plaats­vin­den en samen­val­len met de datum van de jaar­ver­ga­de­ring en de voor­jaars­bij­een­komst van het Genoot­schap. Er wordt hard gewerkt aan een aan­trek­ke­lijk pro­gram­ma dat zowel de Zwit­ser­se gas­ten als de leden van het Genoot­schap zal aan­spre­ken. Zodra de pre­cie­ze datum bekend is, zult U daar­over wor­den geïnformeerd.

 

Con­gres AIEF van 4t/m 11 juli 2011 in Parijs

Het jaar­lijk­se con­gres van de AIEF ( Asso­ci­a­ti­on Inter­na­ti­o­na­le des Etu­des Fran­çai­ses) vindt plaats in Parijs op 4,5 en 6 juli 2011 in de ENS (Eco­le Nor­ma­le Supé­ri­eu­re), 45, rue d’Ulm, Paris Ve.

Onder lei­ding van Made­lei­ne van Strien-Char­don­neau zal op maan­dag 4 juli van 10–17 uur een ses­sie wor­den gehou­den die geheel gewijd is aan Isa­bel­le de Char­ri­è­re ( Bel­le van Zuy­len) en haar werk. Aan deze ses­sie wer­ken mee : Marie-Hélè­ne Cha­but ( « Pour­fen­d­re les chi­mè­res du mas­cu­l­in et du fémin­in : les romans, con­tes et nou­vel­les d’Isabelle de Char­ri­è­re ») Valé­rie Cos­sy (« Isa­bel­le de Char­ri­è­re : les lumi­è­res des fem­mes »), Suzan van Dijk, (« Isa­bel­le de Char­ri­è­re au XXIe siè­cle: la cor­res­pon­dan­ce en lig­ne, métho­des, pro­blè­mes et per­spec­ti­ves »), Edwin van Meer­kerk, (« Les écrits poli­ti­ques d’Isabelle de Char­ri­è­re et les Pro­vin­ces-Unies de la fin du XVI­I­Ie siè­cle »), Moni­que Moser-Ver­rey ( « Isa­bel­le de Char­ri­è­re ‘ salon­ni­è­re vir­tu­el­le’ : un rése­au épisto­lai­re du XVI­I­Ie siè­cle »), Vir­gi­nie Pas­che (« Isa­bel­le de Char­ri­è­re, et la lit­té­ra­tu­re du XIXe siè­cle naissant »),

Paul Pel­ck­mans («Isa­bel­le de Char­ri­è­re, Les rui­nes de Yed­burg (1798) ou le pas­sif des Lumières »).

Het voor­lo­pi­ge pro­gram­ma wordt aan­ge­kon­digd op de site van de AIEF (www.AIEF.fr)

 

 

Genoot­schap Bel­le van Zuylen

Nieuws­brief

Jaar­gang 5, nr. 1

zomer 2010

Jaar­ver­ga­de­ring 17 april 2010

Op zater­dag­mid­dag 17 april 2010 werd de jaar­ver­ga­de­ring van het Genoot­schap gehou­den op Slot Zuy­len. Net­ty van der Tak-Asschoff ( vice-voor­zit­ter)  nam het voor­zit­ter­schap van het eer­ste gedeel­te van de ver­ga­de­ring op zich en sprak Bar­ba­ra van Balen toe, die het pen­ning­mees­ter­schap heeft over­ge­dra­gen aan Mar­griet Lacy. Met een mooi boe­ket tul­pen bedank­te zij Bar­ba­ra voor de vele jaren waar­in zij zich heeft ont­fermd over de finan­ci­ën van het Genootschap.
De nieu­we bestuurs­le­den Anja Bas­ten­hof, Rob Gie­len wer­den offi­ci­eel geïn­stal­leerd even­als Mar­griet Lacy in haar nieu­we func­tie van pen­ning­mees­ter. Ver­vol­gens werd de nieu­we voor­zit­ter Edda Holm met applaus ver­wel­komd en geïnstalleerd.

Na een koffie/theepauze hield prof. Dr. Yme Kui­per ( Uni­ver­si­teit Gro­nin­gen) een boei­en­de lezing met de titel: ‘Wij zijn alle­maal bur­ger­lijk.’ Adel in de Repu­bliek der Zeven Ver­e­nig­de Neder­lan­den en in het Konink­rijk der Neder­lan­den, 1748−1848’. Aan de hand van vele afbeel­din­gen schets­te hij een leven­dig en boei­end beeld van de geschie­de­nis en de mores van de Neder­land­se adel van­af haar ont­staan tot in de 18e eeuw, met zelfs een klein uit­stap­je naar de 20e eeuw.

Direct daar­op aan­slui­tend sprak Mar­jo­lein Hoge­wind met Eli­sa­beth van Tuyll van Seroos­ker­ken over wat het voor haar bete­kent om van adel te zijn. Met veel humor ver­tel­de zij een geboeid luis­te­rend gehoor over de pret­ti­ge en soms ook onpret­ti­ge erva­rin­gen uit haar jeugd en sloot af met de con­clu­sie dat het ‘van adel zijn’ in haar ogen een grap­pi­ge fol­klo­re is.

Tij­dens de bij­een­komst werd een pla­quet­te van Bel­le van Zuy­len getoond, die gemaakt is door ons Genoot­schaps­lid  de beeld­houw­ster Fan­ny Kie­zen­berg, die helaas zeer ern­stig ziek is. Het is haar wens dat deze pla­quet­te zal wor­den opge­han­gen in de Salon de Musi­que in Le Pon­tet in Zwitserland.

De bij­een­komst werd afge­slo­ten met een bor­rel op het zon­over­go­ten ter­ras van het Slot, waar tege­lij­ker­tijd de vei­ling en ver­koop plaats von­den van de boe­ken uit de nala­ten­schap van Mary­se Wolff. Deze vei­ling werd op ludie­ke wij­ze geleid door Lucré Huls­mann die met aan­ste­ke­lijk enthou­si­as­me velen ver­leid­de tot het aan­ko­pen van een boek uit de prach­ti­ge col­lec­tie die ons door de doch­ters van Mary­se Wolff was geschon­ken. Zowel de vei­ling als de ver­koop, die zoals altijd werd ver­zorgd door Made­lei­ne van Strien, waren een ecla­tant suc­ces. De opbrengst van ruim 700 euro komt geheel aan het Genoot­schap ten goe­de en het past dan ook om de doch­ters van Mary­se Wolff nog­maals heel har­te­lijk te dan­ken voor deze gene­reu­ze geste.

BOEKEN MARYSE WOLFF

 Hoe­wel een groot gedeel­te van de boe­ken ver­kocht is zijn er nog een paar inte­res­san­te boe­ken over, waaronder:

1. Oeu­vres Com­plè­tes ( € 88),
2. Ik heb geen talent voor onder­ge­schikt­heid ( Bel­le van Zuy­len in brief­wis­se­ling met Con­stant d’Hermenches, James     Bos­well en Baron van Pal­landt ( 12,50)
3. Je bent een aller­be­min­ne­lijk­ste dwaas,Belle van Zuy­len in brief­wis­se­ling met Con­stant d’Hermenches, ver­ta­ling  Gree­tje van den Bergh (€5,-)
4. Isa­bel­le de Char­ri­è­re, Une cor­res­pon­dan­ce au seuil du mon­de moder­ne, Paul Pel­ck­mans (€15,-)
5. Sain­te Anne, ver­ta­ling Johan­na Stou­ten ( €5,)
6. Brief van Wal­ter Finch aan zijn zoon, ver­taald door Simo­ne en Pier­re Dubois , €5,-

Even­tu­eel geïn­te­res­seer­den kun­nen zich mel­den bij marjoleinhogewind(at)planet(dot)nl

ENQUÊTE

Om een beter inzicht te krij­gen in de mate waar­in de bij­een­kom­sten en acti­vi­tei­ten van het Genoot­schap beant­woor­den aan de ver­wach­tin­gen en wen­sen van de leden zijn er op 17 april namens het bestuur enquê­te­for­mu­lie­ren uit­ge­deeld. Een aan­tal leden heeft de moei­te geno­men zo’n for­mu­lier in te vul­len, waar­voor onze har­te­lij­ke dank..

CONTRIBUTIE

De pen­ning­mees­ter bedankt alle leden die hun con­tri­bu­tie voor 2011 heb­ben betaald. Die­ge­nen die nog niet heb­ben betaald wor­den vrien­de­lijk ver­zocht dit als nog te doen. ( € 27,50 op rek,nr 5634723 t.n.v. Genoot­schap Bel­le van Zuy­len te Utrecht)

SCHENKING

Leo van Maris heeft het Genoot­schap  “Een rebel­le aan de Vecht. Slot Zuy­len en zijn bewo­ners” (W. A Braasem, O. Mee­ter). ‘S‑Gravenhage, 1984 geschon­ken, waar­voor onze har­te­lij­ke dank!

NAJAARSBIJEENKOMST

De najaars­bij­een­komst zal dit jaar plaats vin­den op zater­dag 9 okto­ber te Den Haag. Over de loca­tie en het pro­gram­ma met o.a. een bezoek aan het Dameslees­mu­se­um zal U t.z.t. wor­den ingelicht.

IN MEMORIAM FANNY KIEZENBERG

 Op 24 mei j.l. is Fan­ny Kie­zen­berg over­le­den. Pas sinds janu­a­ri was bekend dat zij ern­stig ziek was en niet meer kon her­stel­len. Fan­ny, beel­dend kun­ste­na­res, enthou­si­ast genoot­schap­lid, foto­gra­fe met oog voor elk detail, zo vol­op genie­tend van de schoon­heid van het leven. Wij zul­len haar oprech­te uit­la­tin­gen, zorg­zaam­heid en humor erg mis­sen. Het laat­ste gebaar voor het Genoot­schap was het schen­ken van de bron­zen pla­quet­te van de kop van Bel­le aan Le Pon­tet, het huis waar Bel­le schreef, musi­ceer­de en ontving.

  

THEMARONDLEIDING OP SLOT ZUYLEN

De the­ma­rond­lei­ding van deze zomer op Slot Zuy­len is geti­teld: Mevrou­wen, Moe­ders en Min­na­res­sen, vrou­wen­le­vens in Zuylen.

Gedu­ren­de de rond­gang door het Slot hoort u ver­ha­len over vijf vrou­wen. Of zij nu in Zuy­len gebo­ren waren of waren aan­ge­trouwd, of zij in de 17de, de 18de of de 19de eeuw leef­den, allen blij­ken zij vrou­wen van vlees en bloed te zijn geweest.
De eer­ste vrouw aan wie aan­dacht wordt besteed is uiter­aard Bel­le van Zuy­len, die van 1740 tot 1771 op het Slot woon­de. Daar­naast komen ook Fran­coi­se Mar­ga­re­tha van Wee­de ( 1823–1899 ), Ever­di­ne Suzet­te van Pal­landt – van der Staal ( 1804 – 1885 ), Swa­na van Leden­berg, gestor­ven in 1655 en Anna Eli­sa­beth van Ree­de (1652−1682).

 

HOVOCUSRSUS OVER BELLE VAN ZUYLEN

HOVO-Utrecht orga­ni­seert een cur­sus over Bel­le van Zuy­len. De cur­sus wordt gege­ven door Suzan van Dijk (bes­tuurs­lid en oud-voor­zit­ter Genoot­schap Bel­le van Zuy­len). De cur­sus start op 18 febru­a­ri 2011.

* Meer infor­ma­tie en aan­mel­den: http://www.hovoutrecht.nl

 

*********************************************************************************************************

 

Genoot­schap Bel­le van Zuylen

Nieuws­brief

Jaar­gang 4, nr. 2

win­ter 2009

Herfstbijeenkomst 2009

Op 10 okto­ber 2009 vond de jaar­lijk­ste Herfst­bij­een­komst plaats in het kerk­je naast Slot Zuy­len te Oud-Zui­len. Een vijf­tig­tal leden luis­ter­de naar de inte­res­san­te lezing door Edwin van Meer­kerk, die sprak over:

De Stad­hou­der en de Schrijfster,

Het com­men­taar van Bel­le van Zuy­len op adel en poli­tiek in het licht van de patriottencrisis.

Hij schets­te een goed beeld van Wil­lem V en Wil­hel­mi­na van Prui­sen (het laat­ste stad­hou­der­lij­ke echt­paar) in de tijd van de Fran­se revo­lu­tie en van de span­nin­gen die dat met zich mee­bracht bin­nen hun huwe­lijk. De kri­ti­sche bezorgd­heid van Bel­le van Zuy­len over de gebeur­te­nis­sen in haar vader­land, die in de lezing van Van Meer­kerk werd toe­ge­licht, werd nog eens te meer dui­de­lijk uit het pam­flet dat werd voor­ge­le­zen door Caspar Laffrée:

Over de nood­zaak van edel­moe­dig­heid in het bij­zon­der voor vor­sten”, dat Isa­bel­le de Char­ri­è­re schreef aan Wil­hel­mi­na van Pruisen.

Zowel de lezing van Edwin van Meer­kerk als de voor­le­zing door Caspar Laf­frée wer­den met gro­te belang­stel­ling gevolgd en met enthou­si­as­me ontvangen.

Na de pre­sen­ta­tie van het nieu­we num­mer van de Cahiers Isa­bel­le de Char­ri­è­re geno­ten de aan­we­zi­gen van de heer­lij­ke wijn, aan­ge­bo­den door de Zwit­ser­se Ambas­sa­deur, en van de lunch. Ook de boe­ken von­den veel aftrek. Enke­le leden gin­gen na afloop van de bij­een­komst nog naar het Slot voor een boei­en­de rond­lei­ding door Net­ty van der Tak.

Zwitserlandreis 11–14 september

Op 11 sep­tem­ber ver­trok een aan­tal Genoot­schaps­le­den naar Genè­ve, van­waar men per bus door­reis­de naar Fer­ney (Fr), Daar bezocht men het ‘Châ­teau de Vol­tai­re’, waar zowel de gids als Kees van Strien uit­voe­rig ver­tel­den over deze veel­zij­di­ge schrij­ver. Aan het eind van de dag ver­trok­ken we naar Lausanne.

Op 12 sep­tem­ber vond een ont­moe­ting plaats met de Zwit­ser­se Genoot­schaps­le­den en geza­men­lijk werd Châ­teau Beau­li­eu bezocht, gevolgd door een stads­wan­de­ling o.l.v. Valé­rie Cos­sy die ons wees op plaat­sen waar Céci­le (uit de Let­tres écri­tes de Lausan­ne) was geweest.

’s Mid­dags met trein en bus naar Chex­bres, waar het ‘kas­teel’ werd bezocht, waar Bel­le in de jaren 1783/84 heeft gewoond en waar ze haar eer­ste romans schreef. De dag werd afge­slo­ten met een apé­ri­tif dina­toi­re bij de fami­lie Ulrich op hun prach­ti­ge ter­ras met uit­zicht over het meer van Genè­ve. De har­te­lij­ke ont­vangst, de heer­lij­ke sand­wi­ches en taar­ten èn de ver­ruk­ke­lij­ke wij­nen vorm­den een wel heel fees­te­lij­ke afslui­ting van deze boei­en­de dag.

Zon­dag 13 sep­tem­ber werd een lan­ge en schit­te­ren­de boot­tocht over het Lac Léman gemaakt met als eind­be­stem­ming het sprook­jes­ach­ti­ge Châ­teau Chil­lon (± 1150 ).

Maan­dag 14 sep­tem­ber was voor som­mi­gen het hoog­te­punt van de reis. Mon­si­eur X had voor elkaar gekre­gen dat men in het Musée d’Art et d’Histoire te Genè­ve (dat op maan­dag geslo­ten is) spe­ci­aal voor ons de pas­tel van Bel­le, gemaakt door Quen­tin de la Tour, uit het depôt had gehaald. Ont­roe­rend mooie pas­tel en prach­tig van kleur en uit­druk­king. Daar­na via de Rue Beau­re­gard naar het sta­ti­on en met de trein naar Cop­pet, waar we wer­den rond­ge­leid door het ‘Châ­teau de Cop­pet’, waar Jac­ques Nec­ker en Mada­me de Sta­ël ooit woonden.

Dank­zij de per­fec­te orga­ni­sa­tie en lei­ding van Sabi­ne de Raat en Marie­ke Fren­kel heb­ben de deel­ne­mers zor­ge­loos kun­nen genie­ten van vier prach­ti­ge dagen aan het meer van Genè­ve. Namens alle deel­ne­mers nog­maals dank daarvoor!

  • Dich­ten bij Belle

Op zon­dag 22 novem­ber vond op Slot Zuy­len de jaar­lijk­se Bel­le­dag, een ver­jaar­dags­vie­ring van Bel­le, plaats. Dit jaar was het the­ma: dich­ten bij Bel­le. De vijf leden van het Utrechts Dich­ters­gil­de Ingmar Heyt­ze, Alexis de Roo­de, Ruben van Gogh, Ellen Deckwitz en Chré­tien Breu­kers, die waren rond­ge­leid door het Slot en een favo­riet ver­trek of object had­den uit­ge­zocht, droe­gen op hun zelf­ge­ko­zen plek een gedicht voor dat ze spe­ci­aal voor de gele­gen­heid had­den gemaakt. Daar­na lazen ze ande­re gedich­ten voor, die goed bij de loca­tie en de sfeer pas­ten. De bezoe­kers wer­den door gid­sen van het Slot van de ene dich­ter naar de ande­re begeleid.

Tij­dens het afslui­ten­de drank­je droe­gen ver­schil­len­de bezoe­kers eigen gedich­ten over Bel­le en het Slot voor. De mees­te daar­van zijn nu te zien op de web­si­te van het Slot.

De Utrecht­se boek­han­del Hin­de­rickx en Win­de­rickx heeft een mooi bibli­o­fiel boek­je gemaakt van de vijf nieu­we Bel­le­ge­dich­ten van de Utrecht­se dich­ters. Het was op 22 novem­ber tegen gere­du­ceer­de prijs te koop en kan nog steeds in de boek­win­kel en in het Slot gekocht worden.

  • Brie­ven aan en van Belle’

Voor deze jaar­lijks door de SLAU (Stich­ting Lite­rai­re Acti­vi­tei­ten Utrecht) geor­ga­ni­seer­de bij­een­komst, in de Utrecht­se Pie­ters­kerk, had­den deze keer (25 novem­ber) Joke Herm­sen en Bert Nat­ter brie­ven geschre­ven ‘aan Bel­le van Zuy­len’. Joke Herm­sen ging in op Belle’s hou­ding t.o.v. monar­chie en konings­huis, Bert Nat­ter schreef ‘in zijn laat­ste levens­uur’ aan Bel­le, ‘van­uit de kel­ders onder het Slot’. Zoals inmid­dels gebrui­ke­lijk, ‘ant­woord­de’ Suzan van Dijk met een aan­tal frag­men­ten uit brie­ven van Bel­le van Zuy­len, in dit geval de brie­ven die zij in het begin van 1804 richt­te aan Gerard God­ard Taets van Ame­ron­gen, en waar­in zij haar schrijf­ster­schap docu­men­teert. Van een van deze brie­ven ligt bin­nen­kort een fac­si­mi­le in het Haag­se Let­ter­kun­dig Museum.

Tra­di­tie­ge­trouw werd de vol­gen­de dag (26 novem­ber) de Bel­le-van-Zuy­len-lezing uit­ge­spro­ken (ook geor­ga­ni­seerd door SLAU), dit keer in RASA, door de Iraan­se schrijf­ster Azar Nafi­si – bepaald terecht voor­ge­steld als een “moder­ne Bel­le van Zuylen’.

  • Schen­kin­gen

Door Trix Trom­pert voor de col­lec­tie van het Genootschap:

Georg For­ster. Ansich­ten vom Nie­der­r­hein. Bear­bei­tet und ein­ge­lei­teit von Ernst-Edmund Keil. Duis­burg, Mer­ca­tor, 1986. Georg For­ster is de eer­ste man geweest van The­re­se Huber die veel con­tac­ten met Isa­bel­le de Char­ri­è­re heeft gehad.

Door Leo van Maris :

Bel­le van Zuy­len (Mada­me de Char­ri­è­re). De Geschie­de­nis van Calis­te. Uit het Fransch ver­taald en inge­leid door Mr. J.C. Bloem (pseu­do­niem voor V.E. van Vries­land). Amster­dam. L.J. Veen, 1942.

Door de kin­de­ren van Mary­se Wolff (voor­ma­lig secre­ta­ris van het Genoot­schap; haar echt­ge­noot is recen­te­lijk overleden):

Een zes­tig­tal boe­ken van en over Bel­le van Zuy­len en aan­ver­wan­te onderwerpen.

Zowel het boek van Leo van Maris als de boe­ken van Mary­se Wolff zul­len op de eerst­vol­gen­de bij­een­komst van het Genoot­schap te koop wor­den aan­ge­bo­den. Het is de uit­druk­ke­lij­ke wens van de schen­kers dat de opbrengst ten goe­de zal komen aan het Genootschap.

Door het genoot­schaps­lid drs J.H. van Kre­ve­len Sona­tes pour le cla­ve­cin ou pia­no for­te en Airs et Roman­ces van Mme de Char­ri­è­re (fac­si­mi­le reprint Musi­ca Repar­ti­ta, Utrecht 2008).

Het Genoot­schap dankt allen heel har­te­lijk voor de schenkingen.

  • Jaar­ver­ga­de­ring en aprilbijeenkomst

Op 17 april 2010 zal de jaar­ver­ga­de­ring wor­den gehou­den op Slot Zuy­len, gevolgd door een lezing van Prof.Dr. Yme Kuij­per (Gro­nin­gen) over de adel in Neder­land in de 18e eeuw.

We wil­len U erop attent maken dat het dit keer een mid­dag­bij­een­komst is van 14.00 tot 17.00 uur. Nade­re bericht­ge­ving volgt.

  • Con­cer­ten

Op zon­dag 18 april treedt in de kapel van Kas­teel De Haar het ensem­ble de “Van Swie­ten Soci­e­ty” op met het pro­gram­ma “Laat ons jui­chen, Bata­vie­ren”, met wer­ken van Graaf, Teniers, Bel­le van Zuy­len, Schmitt, Rup­pe (en Mozart!), een prach­ti­ge wereld van vrij­wel ver­ge­ten muziek, door gro­te gees­ten als Bel­le van Zuy­len beschre­ven en bewon­derd. Aan­vang 15.00 uur. Groeps­kor­ting voor leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len is moge­lijk: geïn­te­res­seer­den wor­den ver­zocht zich voor 15 maart aan te mel­den bij Mar­jo­lein Hogewind.

Wilt u ook iets mel­den voor de Nieuws­brief van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len? Mail dan naar: Mar­jo­lein Hoge­wind: marjoleinhogewind(at)planet(dot)nl   (Ver­vang (at) door @ en (dot) door .)