Kasteel Twickel, 20 juni 2015

Was­se­naar, febru­a­ri 2015

Geach­te Leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen,

Zoals we U al eer­der heb­ben gemeld, orga­ni­se­ren wij op zater­dag 20 juni 2015 een bezoek aan Kas­teel Twic­kel in Del­den, dat in de tijd van Bel­le eigen­dom was van de fami­lie van Was­se­naer Obdam. De zoons Jacob Jan en Carel Geor­ge behoor­den tot de vrien­den­kring van zowel Bel­le als Con­stant d’Hermenches. Zij deel­den een gro­te belang­stel­ling voor lite­ra­tuur en theater.

Carel Geor­ge, die door Bel­le “Twic­kel” werd genoemd had een poten­ti­ë­le huwe­lijks­kan­di­daat voor Bel­le kun­nen zijn, maar geen van bei­den zag iets in een huwe­lijk, zie het vol­gen­de citaat.

Du baron Con­stant d’Her­men­ches, 11 août 1764 [aan BvZ]

[.…]

J’ai eu ce matin Twic­kel [= Carel Geor­ge van Was­se­naer Obdam, 1733–1800] chez moi. Il m’a beau­coup par­lé maria­ges, éta­blis­se­ments. Il m’a dit qu’il né vou­lait pas d’u­ne fem­me qui aurait plus d’e­sprit que lui. Il voud­rait bien votre cou­si­ne mais il dit qu’el­le boit 11 ver­res de biè­re par jour.

Cet­te con­ver­sa­ti­on venait sin­gu­li­è­re­ment après la lec­tu­re de votre lettre.

Je suis à vos pieds, ado­ra­ble Agnès.

Een aan­tal van U heeft al enthou­si­ast gereageerd.

Aan­ge­zien er maar capa­ci­teit voor 30 deel­ne­mers is, ver­zoe­ken wij U om na ont­vangst van deze brief U zo spoe­dig moge­lijk aan te melden.

Ook dege­nen die al eer­der posi­tief heb­ben gereageerd.

Het pro­gram­ma ziet er als volgt uit:

11.00 uur ont­vangst in de Oran­ge­rie met een kop­je koffie/thee

12.00 – 13.15 uur rond­lei­ding door het Kasteel

13.30 ‑14.30 uur lunch in “t Hoog­spel”, op het land­goed gele­gen en 10 minu­ten lopen van­af het Kasteel

Na de lunch is er gele­gen­heid om een audio­tour door de tui­nen te maken, maar U kunt ook gewoon op eigen hout­je een wan­de­ling maken. De tui­nen zijn tot 17.00 uur open.

Twic­kel ligt op 20 minu­ten lopen van sta­ti­on Del­den. Van sta­ti­on Hen­ge­lo rijdt er een trein­taxi. Als de defi­ni­tie­ve lijst van deel­ne­mers bekend is, kan er via car­poo­len wel­licht onder­ling ver­voer gere­geld worden.

Het kas­teel heeft geen lift en is dus niet toe­gan­ke­lijk voor rolstoelen.

Naald­hak­ken zijn ver­bo­den en men dient bij de entrée, indien daar­om ver­zocht wordt, een gel­dig legi­ti­ma­tie bewijs te kun­nen tonen.

Uiter­aard volgt er nog een gede­tail­leerd pro­gram­ma met de kos­ten etc., maar als U geïn­te­res­seerd bent, kunt U zich alvast opge­ven door een mail te stu­ren naar: marjoleinhogewind(at)planet(dot)nl of door invul­ling van onder­staan­de antwoordstrook.

—————————————————————————————————————–

Naam: ………………………………………………………………………………………(lid / geen lid)

Woon­plaats: ……………………………………………………………………………………………..

  • Zal op 20 juni 2015 deel­ne­men aan het bezoek aan Kas­teel Twickel.

  • Aan­tal introducé’s:

  • Zou graag met iemand mee wil­len rijden.

Stu­ren naar: Mar­jo­lein Hoge­wind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

Dit bericht is geplaatst in Events, Mededelingen. Bookmark de permalink.