Studiebijeenkomst, 11 apr 2015

Was­se­naar, febru­a­ri 2015

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen

Zeer geach­te heer/mevrouw,

Op zater­dag 11 april 2015 zal de jaar­lijk­se stu­die­bij­een­komst van het Genoot­schap plaats­vin­den. Zoals u weet, wordt deze gecom­bi­neerd met de jaar­ver­ga­de­ring, waar­van de agen­da U bij­gaand wordt toe­ge­zon­den. De bij­een­komst wordt gehou­den in het Koets­huis van Slot Zuy­len, waar van­af 10.00 uur een kop­je kof­fie of thee voor U klaar staat. Na de jaar­ver­ga­de­ring die om 10.30 uur begint, zal Ingrid Tie­ken-Boon van Osta­de (Uni­ver­si­ty of Lei­den Cen­tre for Lin­guis­tics) in de Gobel­in­zaal van het Slot een lezing hou­den met de titel:

Het Engels van Bel­le van Zuylen”

Bel­le van Zuy­len ( 1740–1805) is voor­al bekend van­we­ge haar romans en haar brief­wis­se­lin­gen met man­nen als David-Louis Con­stant d’Hermenches, Ben­ja­min Con­stant en James Bos­well. Zij publi­ceer­de en cor­res­pon­deer­de in het Frans, wat gebrui­ke­lijk was in die tijd voor iemand uit haar mili­eu, maar zij ken­de ook Engels. Dank­zij het digi­ta­li­se­ring­pro­ject van de brie­ven van Bel­le van Zuy­len, onder lei­ding van Suzan van Dijk van het Huy­gens-ING, is het nu moge­lijk om sys­te­ma­tisch onder­zoek te doen naar haar Engels. In deze lezing wil ik laten zien hoe goed het Engels van Bel­le van Zuy­len was, en hoe en van wie ze hoogst­waar­schijn­lijk Engels had geleerd. In Zwit­ser­land waar zij woon­de sinds haar huwe­lijk in 1771 met Char­les-Emma­nu­el de Char­ri­è­re, gaf zij boven­dien Engel­se les aan ver­schil­len­de jon­ge vrou­wen. Uit de brie­ven blijkt dat zij daar­bij een geheel eigen metho­de had ont­wik­keld, die op inte­res­san­te pun­ten afweek van wat des­tijds gang­baar was bij het onder­wij­zen van een taal als het Engels.

Tus­sen 13.00 en 14.00 uur wordt in het Koets­huis een lunch geser­veerd, waar­na er de moge­lijk­heid is een wan­de­ling door de tuin te maken.

Neemt U allen Uw muse­um­jaar­kaart mee! 

Voor leden kost deze bij­een­komst inclu­sief lunch €17,50. Voor niet-leden €20, -

Belang­stel­len­den kun­nen zich opge­ven door vóór 28 maart 2015 een e‑mail te zen­den aan marjoleinhogewind(at)planet(dotnl of de ant­woord­strook te stu­ren naar Mar­jo­lein Hoge­wind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

Tevens ver­zoe­ken wij u het ver­schul­dig­de bedrag vóór 28 maart 2015 te stor­ten op reke­ning­num­mer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, onder ver­mel­ding van: “stu­die­bij­een­komst 2015”. 

Met vrien­de­lij­ke groet,

Namens het bestuur,

Mar­jo­lein Hoge­wind, secretaris

Naam: ………………………………………………………………………………………(lid / geen lid)

Woon­plaats: ……………………………………………………………………………………………..

  • Zal op 11 april 2015 deel­ne­men aan de jaarvergadering/studiebijeenkomst

  • intro­du­cé (aan­tal): ……

Stu­ren naar: Mar­jo­lein Hoge­wind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

Dit bericht is geplaatst in Events, Mededelingen. Bookmark de permalink.