Uitnodiging 10 en 11 mei 2014

Uitnodiging voor het jubileum 

op 10 en 11 mei 2014

 

Was­se­naar, 1 april 2014

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len en ande­re belangstellenden,

Dit jaar is het 40 jaar gele­den dat op Slot Zuy­len het eer­ste sym­po­si­um over Bel­le van Zuy­len werd geor­ga­ni­seerd. Dat werd het begin­punt van de oprich­ting van het Genoot­schap door o.a. Pier­re en Simo­ne Dubois. Als bestuur menen wij dat bij een der­ge­lijk jubi­le­um een fees­te­lijk pro­gram­ma hoort, waar­in een terug­blik op zijn plaats is. We heb­ben daar twee dagen voor uit­ge­trok­ken: 10 en 11 mei a.s.

Eerst komen we bij elkaar in het Noord-Hol­lands Archief in Haar­lem. Eind 2006 is het Genoot­schaps­ar­chief hier vei­lig onder­ge­bracht en in de afge­lo­pen peri­o­de is het door mede­wer­kers van het Noord-Hol­lands Archief en leden van het Genoot­schap mate­ri­eel ver­zorgd, geor­dend en beschre­ven. Het zal nu offi­ci­eel wor­den over­ge­dra­gen en voor raad­ple­ging op de stu­die­zaal beschik­baar komen. Stuk­ken eruit zul­len ook wor­den ten­toon­ge­steld en een beeld geven van de vaak indruk­wek­ken­de acti­vi­tei­ten die leden en bestuurs­le­den heb­ben ontplooid.

Maar er zal niet alleen wor­den stil­ge­staan bij wat is geweest. Het werk van Bel­le van Zuy­len zal op ver­schil­len­de manie­ren voor en over het voet­licht wor­den gebracht, in de vorm van toneel en muziek. Made­lei­ne van Strien-Char­don­neau, bestuurs­lid van 1997 tot 2011 (het langst zit­ten­de bestuurs­lid ooit) zal een lezing hou­den. Ook staat een wan­de­ling rond Slot Zuy­len op het pro­gam­ma, die voert langs enke­le plaat­sen waar­over Bel­le van Zuy­len geschre­ven heeft, en zal het kerk­je bij het Slot toe­gan­ke­lijk zijn. 

Wij nodi­gen u graag voor al deze fees­te­lijk­he­den uit. Het vol­le­di­ge pro­gram­ma voor de bei­de dagen vindt u in de bij­la­ge. Wij ver­zoe­ken u nadruk­ke­lijk om ons van te voren te berich­ten of u komt, en om daar­toe de for­mu­lie­ren in te vullen.

 

Vrien­de­lij­ke groet,

Het bestuur van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen

 

Pro­gram­ma

Zater­dag 10 mei 2014

Noord-Hollands Archief

Jansstraat 40

2011 RX Haarlem

 

10.30 Ont­vangst van de Genoot­schaps­le­den met kof­fie en thee

11.00 Jaar­ver­ga­de­ring

11.30 Ont­vangst van de ove­ri­ge deel­ne­mers met kof­fie en thee

11.45 Wel­komst­woord door de heer Lieu­we Zoods­ma, direc­teur van het Noord-Hol­lands Archief

Ope­ning van het jubi­le­um­pro­gram­ma door de voor­zit­ter van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, Edda Holm

 

12.15 For­me­le over­dracht van het Genoot­schaps­ar­chief aan het Noord-Hol­lands Archief; weder­zijd­se onder­te­ke­ning van de akte van schenking

 

12.30 Kor­te toe­lich­ting door Gode­lie­ve Bol­ten en Suzan van Dijk op de inhoud en samen­stel­ling van het Genootschapsarchief

 

12.45 Pre­sen­ta­tie, door Rob Gie­len e.a. van oude foto’s en dia’s

 

13.15 Lunch en gele­gen­heid om het ten­toon­ge­stel­de mate­ri­aal te bekijken

 

14.15 “Table ron­de” onder lei­ding van secre­ta­ris Mar­jo­lein Hoge­wind met een aan­tal leden van het eer­ste uur

 

15.15 Deli­cious­ly ill-fated, Bel­le et Boswell

Muzi­kaal optre­den door Cris­s­man Tay­lor, zang, Maai­ke Peters, cel­lo, Robert Hoving, zang en Eli­za­beth van Mal­de, piano. 

 

16.00 Gele­gen­heid om de ten­toon­ge­stel­de archief­stuk­ken ver­der te bekij­ken, en

fees­te­lij­ke bor­rel ter afsluiting

 

 

 

Zon­dag 11 mei 2014

Slot Zuy­len

Tour­nooi­veld 1 3611 AS Oud-Zuilen

10.00 Gobel­in­zaal

Ont­vangst met kof­fie en thee

 

10.30 Boven­zaal

Made­lei­ne van Strien-Chardonneau:

Bel­le, Betje, Antje… et les autres: Néer­landai­ses en voy­a­ge au XVI­I­Ie siècle.

(Antje (Anna C.W.) van Hogen­dorp (1766−1802), soeur de l’homme d’Etat Gijs­bert Karel van Hogen­dorp (1762−18340 qui a fait l’objet en 2013 de plu­si­eurs livres et d’une comé­die musi­ca­le et d’un docu­men­tai­re télé­vi­sé en mars 2014.)

Deze lezing zal zij in het Frans hou­den (de tekst van de lezing zal beschik­baar zijn, als­me­de een kor­te samen­vat­ting in het Nederlands)

 

12.00 Gobel­in­zaal

High Tea

 

14.00 Tui­nen en lan­de­rij­en rond­om het Slot

Wan­de­ling van ca. ander­half uur langs plaat­sen waar Bel­le dik­wijls liep en

nadacht ( aan de hand van tek­sten van haar die opge­no­men zijn in de

rou­te­be­schrij­ving ), met bezoek aan het kerk­je van Zuylen

Onder­weg, ter hoog­te van het kerk­hof, een klei­ne versnapering

 

Of:

 

14.00 Het Slot

Rond­lei­ding van ca. ander­half uur

 

16.00 Boven­zaal

Bel­le van Zuy­len, L’Inconsolable(frag­men­ten)

Inge­leid door Mar­griet Lacy en uit­ge­voerd door Caspar Laf­frée, Ange­la van Tol en Hans Peter Ligthart

 

Ter afslui­ting

Gobel­in­zaal

Vin d’honneur aan­ge­bo­den door de Ambas­sa­de van Zwitserland 

 

 

Zoals u ziet, pre­sen­te­ren we een feest­pro­gram­ma met diver­se onder­de­len. U kunt uiter­aard aan alles mee­doen. Vindt u dat teveel, dan doet u een keuze.

In ver­band met de orga­ni­sa­tie ver­zoe­ken wij u drin­gend om van te voren te betalen. 

Gelieve het keuzemenu nauwkeurig te bekijken en uw voorkeuren aan te kruisen!

O Ik geef mij op voor het pro­gram­ma van 10 mei te Haar­lem en betaal voor­af € 35,-.

Voor niet-leden € 45,- Aantal : 

of:

O Ik geef mij op voor het pro­gam­ma van 11 mei op het Slot en betaal voor­af € 35,-.

Voor niet-leden € 45,- Aantal : 

                                          O Ik geef mij op voor de wandeling 

                                          O Ik geef mij op voor de rondleiding
(
Toe­gang met muse­um­jaar­kaart is welkom!)

of:

O Ik geef mij op voor bei­de dagen en betaal voor­af € 65,-. 

Voor niet-leden € 85,-. Aantal :

                                         O Ik geef mij op voor de wandeling 

                                         O Ik geef mij op voor de rondleiding
(Toe­gang met muse­um­jaar­kaart is welkom!)

Opga­ve uiter­lijk 26 april 2014

Mar­jo­lein Hogewind,

De Lus 28

2242 AG Wassenaar, 

of per email: marjoleinhogewind(at)planet(dot)nl.

Gelie­ve het ver­schul­dig­de bedrag te stor­ten op reke­ning­num­mer NL50INGB0005634723t.n.v. Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, onder ver­mel­ding van “jubi­le­um, 10 en 11 mei 2014” Uw beta­ling moet uiter­lijk 3 mei 2014 bij ons bin­nen zijn.

 

 

Rou­te­be­schrij­ving Noord Hol­lands Archief

Loca­tie Jans­straat 40

De loca­tie Jans­straat ligt in het cen­trum van Haar­lem, op onge­veer 5 minu­ten loop­af­stand van het NS-sta­ti­on Haar­lem. Komt u met eigen ver­voer, dan kunt u uw auto par­ke­ren in de par­keer­ga­ra­ges Dam­straat (Appe­laar), Sta­ti­ons­plein en bij de Raaks. Par­ke­ren kan ook in de par­keer­kel­der van de naast­ge­le­gen Jans­kli­niek (alleen met gebruik­ma­king van een chip­knip) of op straat in de Jans­straat (betaald par­ke­ren; zeer beperkt aan­tal plaatsen). 

 

Dit bericht is geplaatst in Laatste nieuws, Mededelingen. Bookmark de permalink.