Uitnodiging voor bijwonen presentatie nieuwe vertaling van Le Noble

Aan de leden van het Genootschap Belle van Zuylen en andere belangstellenden

 

Geach­te Genoot­schaps­le­den en belangstellenden,

 

In 1763 ver­scheen de sati­ri­sche novel­le Le Noble. De auteur, de 22-jari­ge Bel­le van Zuy­len, had de tekst eer­der dat jaar al in hand­schrift laten cir­cu­le­ren, maar in juni werd het ook – ano­niem – gepu­bli­ceerd in het in Amster­dam ver­schij­nen­de Jour­nal étran­ger com­bi­né avec l’Année lit­té­rai­re. Aan het eind van dat jaar ver­scheen Le Noble. Con­te moral ver­vol­gens in een apar­te uit­ga­ve. Naar aan­lei­ding van een sug­ges­tie van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len mar­keert Uit­ge­ve­rij Van Oor­schot dit jubi­le­um met een nieu­we ver­ta­ling, die zeer recen­te­lijk is gepubliceerd.

Graag nodi­gen wij u uit om met ons “250 jaar Le Noble” te vie­ren. Dit doen wij op don­der­dag 12 decem­ber, ‘s mid­dags, in het Huy­gens Insti­tuut voor Neder­land­se Geschie­de­nis in Den Haag, en in het Let­ter­kun­dig Muse­um. Hier wordt voor deze gele­gen­heid de nieu­we uit­ga­ve getoond, samen met het exem­plaar van de zeer zeld­za­me edi­tie van 1763 dat in het bezit is van de Konink­lij­ke Bibli­o­theek, en met enke­le ande­re uit­ga­ven en ver­ta­lin­gen van Le Noble.

U bent van­af 14.30 uur wel­kom in het Huy­gens ING, waar Kees van Strien een kor­te toe­lich­ting zal geven: zoals u weet heeft hij uit­ge­breid onder­zoek gedaan in 18e-eeuw­se fami­lie­ar­chie­ven, waar bleek dat er bij tijd­ge­no­ten heel wat belang­stel­ling was voor dit “sub­ver­sie­ve” werk­je, dat de vader van de auteur gepro­beerd heeft uit de han­del te nemen. 

Ver­vol­gens bege­ven wij ons naar het Let­ter­kun­dig Muse­um, waar in de Schrij­vers­ga­le­rij – ter hoog­te van de “Z” en van het por­tret (door Ton Son­daar) van Bel­le van Zuy­len – de bei­de vitri­nes staan opge­steld. U heeft dan ook de gele­gen­heid om hier rond te lopen, en om tevens het “Pan­the­on” te bezoe­ken, waar Bel­le van Zuy­len ook een plaats heeft.

Daar­na zul­len wij op het “Bel­le van Zuy­len-plein” van het Huy­gens ING deze “ver­jaar­dag” op pas­sen­de wij­ze vieren. 

In de Tes­sel­scha­de-zaal van het Huy­gens ING zal ver­vol­gens ook een pre­sen­ta­tie wor­den gege­ven van het pro­ject “De brie­ven van Bel­le van Zuy­len on-line”: de digi­ta­li­se­ring van haar cor­res­pon­den­tie. Dit pro­ject wordt sinds ruim een jaar uit­ge­voerd als een “crowds­our­cing pro­ject” met de mede­wer­king van een aan­tal Genoot­schaps­le­den. Voor de gele­gen­heid zul­len we enke­le brie­ven van Bel­le laten zien waar­in spra­ke is van Le Noble: waar ze zelf het auteur­schap ont­kent, waar ande­ren haar ver­tel­len over het suc­ces in Parijs, etc. We lich­ten de werk­wij­ze toe en illu­stre­ren de moge­lijk­he­den die deze vorm van publi­ce­ren zal gaan bieden. 

Daar­bij kun­nen we een voor­proef­je geven op het aan­ko­men­de Cahier Isa­bel­le de Char­ri­è­re. Hein H. Jong­bloed (Nati­o­naal Archief) heeft name­lijk weer een brief terug­ge­von­den! Dit keer een brief aan Isa­bel­le de Char­ri­è­re: de brief waar­in de behan­de­lend arts haar (in 1794) het over­lij­den van haar broer Vin­cent bericht. Tot nu toe was hij niet gede­tec­teerd als een aan Bel­le gea­dres­seer­de brief. Deze brief bevindt zich in het­zelf­de fami­lie-archief Beelaerts van Blok­land, als de vier vorig jaar terug­ge­von­den brieven.

Het Cahier zelf zal dit jaar, door omstan­dig­he­den, iets later gepre­sen­teerd wor­den, en wel op 30 janu­a­ri a.s. in het gebouw van de Ambas­sa­de van Zwit­ser­land (U ont­vangt hier­voor een apar­te uitnodiging).

Wij hopen u op 12 decem­ber te mogen begroe­ten, en ver­zoe­ken u vrien­de­lijk om ons van te voren te berich­ten dat u van plan bent om te komen.

 

Vrien­de­lij­ke groet,

Suzan van Dijk, Huy­gens ING (pro­ject “De brie­ven van Bel­le van Zuy­len on-line”)

Edda Holm, voor­zit­ter Genoot­schap Bel­le van Zuylen

Ingrid Ver­kiel, Let­ter­kun­dig Museum

 

Onder­ge­te­ken­de ………………………………………………………………………………………….

 

is van plan om op 12 decem­ber aan­we­zig te zijn bij de pre­sen­ta­tie in het Huy­gens ING/Letterkundig

 

Muse­um. Totaal aan­tal personen: ………………………

 

Gaar­ne vóór 9 decem­ber bericht stu­ren naar de secre­ta­ris van het Genootschap:

NB het Huy­gens ING en het Let­ter­kun­dig Muse­um bevin­den zich in het gebouw van de Konink­lij­ke Bibli­o­theek, direct naast het Cen­traal Sta­ti­on in Den Haag, aan de noord­zij­de (rechts voor wie met de trein komt).

Dit bericht is geplaatst in Laatste nieuws, Mededelingen. Bookmark de permalink.