Verslagen

Offi­ci­ë­le naam: Genoot­schap Bel­le de Zuylen/Association Mada­me de Char­ri­è­re (alge­meen bekend als Genoot­schap Bel­le van Zuy­len en Asso­ci­a­ti­on Isa­bel­le de Char­ri­è­re)

RSIN/fiscaal num­mer: 815515352

bank­re­ke­ning­num­mer: NL50 INGB 0005 6347 23

Con­tact­per­soon:

Mevrouw M. Hoge­wind-Laf­frée (secre­ta­ris)
De Lus 28
2242 AG Was­se­naar

e‑mail: bestuur@belle-van-zuylen.eu

Doel­stel­ling: bevor­de­ring en ver­sprei­ding van ken­nis wat betreft het leven en werk van Bel­le van Zuy­len (Isa­bel­le de Char­ri­è­re).

Bestuur:
voor­zit­ter: Edda Holm
vice voor­zit­ter: Mar­griet Lacy-Bruijn
secre­ta­ris: Mar­jo­lein Hoge­wind-Laf­frée
pen­ning­mees­ter: Anne­ma­rie Veer­man
alge­meen lid: Daniel Beu­man
alge­meen lid: Fie­ke Schou­ten

Web­si­te:  web­mas­ter: Rob Gie­len

Belo­nings­be­leid: De bestuurs­le­den beta­len dezelf­de con­tri­bu­tie als de ande­re leden en doen hun werk belan­ge­loos, zon­der bezol­di­ging.

Jaar­ver­sla­gen:

2012
2013
2014
2015
2016
2017 (Let­tre, blz 8–38)
2018

Finan­ci­ë­le ver­sla­gen:

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Beleids­plan 28-11-2018

Finan­ci­eel over­zicht 2018 Voor­jaars­bij­een­komst 2019

Begro­ting kalen­der­jaar 2019

Finan­ci­eel over­zicht 2019

Begro­ting kalen­der­jaar 2020

Sta­tu­ten:

Sta­tu­ten 1976
Sta­tu­ten­wij­zi­ging 2005