Bijeenkomsten

Den Haag, juni 2019

Geach­te leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len,

Wij zijn ver­heugd u te mogen mee­de­len dat op 19 en 20 okto­ber a.s. le con­te moral Le Noble/De Edel­man, in een zeer bij­zon­de­re ver­sie, zal wor­den opge­voerd in het schit­te­ren­de Haag­se huis­the­a­ter Pre­mi­è­re Par­ter­re. Velen van u zul­len dit the­a­ter nog ken­nen van twee jaar gele­den, toen daar het toneel­stuk van Isa­bel­le de Char­ri­è­re La Par­fai­te liber­té ou les vous et toi werd uit­ge­voerd. Mede door de enthou­si­as­te reac­ties van de leden vond het bestuur dit voor her­ha­ling vat­baar en acht zij het jubi­le­um­jaar hét moment om weer een werk van Bel­le van Zuylen/Isabelle de Char­ri­è­re op te laten voe­ren.

Bewer­king Le Noble/De Edel­man

Zoals aan­ge­kon­digd in de Let­tre de Zuy­len heb­ben wij Eva Mathijs­sen (schrijf­ster, actri­ce en the­a­ter­ma­ker) gevraagd de Neder­land­se ver­sie van Le Noble te dra­ma­ti­se­ren. Inmid­dels is het script klaar, met als titel La Noble ou l’art d’ê­tre une bel­le noble. Het is een ori­gi­neel werk gewor­den, waar­in rond­om het ver­haal van Le Noble ook aller­lei ver­wij­zin­gen naar het ‘ech­te’ leven van Bel­le van Zuy­len staan. Gepke Wit­te­veen is, net als de vori­ge keer, ver­ant­woor­de­lijk voor de regie en de komen­de weken zal zij een cast van vier pro­fes­si­o­ne­le acteurs en actri­ces samen­stel­len. Met trots kun­nen wij u nu al ver­mel­den dat zowel Joop Kees­maat als Lin­da Möl­ler hun deel­na­me heb­ben toe­ge­zegd.

Extra dona­tie

Pre­mi­è­re Par­ter­re is een sfeer­vol en intiem huis­the­a­ter­tje, maar het heeft daar­door wel een beperk­te zaal­ca­pa­ci­teit van slechts 50 stoe­len. En dat geeft uiter­aard ook een beperk­te recet­te. Met alleen con­tri­bu­ties en entree­gel­den zul­len wij er niet komen. Daar­om wil­len wij u vra­gen om, en par­fai­te liber­té, een extra dona­tie te doen, zodat wij deze pro­duc­tie kun­nen ver­we­zen­lij­ken. Er komen twee mati­nee­voor­stel­lin­gen, één op zater­dag 19 okto­ber en één op zon­dag 20 okto­ber 2019, met koffie/thee bij aan­vang en een fees­te­lijk aan­ge­kle­de bor­rel plus nazit met de acteurs/actrices. We zou­den het zeer op prijs stel­len als u uw dona­tie zo spoe­dig moge­lijk, en liefst vóór 15 juli a.s. zou wil­len stor­ten op reke­ning­num­mer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, onder ver­mel­ding van: “dona­tie Le Noble/De Edel­man”. Bij voor­baat dan­ken wij u natuur­lijk heel har­te­lijk.

ANBI Sta­tus

Zoals u wel­licht heeft gele­zen is het Genoot­schap per 1 janu­a­ri jl. een cul­tu­re­le ANBI gewor­den. (ANBI = alge­meen nut beo­gen­de instel­ling). Dona­teurs kun­nen, zij het onder bepaal­de voor­waar­den, hun finan­ci­ë­le gif­ten aan het Genoot­schap van hun inkom­sten­be­las­ting aftrek­ken. Uiter­aard hopen we dat dit voor velen van u een aan­moe­di­ging zal zijn het Genoot­schap finan­ci­eel extra te steu­nen. Op de web­si­te (www.belle-van-zuylen.eu) kunt u meer infor­ma­tie over de belas­ting­voor­de­len van onze ANBI-sta­tus vin­den, o.a. met ver­wij­zing naar offi­ci­ë­le pagina’s daar­om­trent van de Belas­ting­dienst.


Aan­mel­ding Voor­stel­ling
U zult later dit jaar een aan­mel­dings­for­mu­lier ont­van­gen voor de voor­stel­lin­gen in okto­ber. Wel kunt u bij het stor­ten van een even­tu­e­le dona­tie alvast een voor­keurs­da­tum opge­ven.

Met vrien­de­lij­ke groet van

Edda Holm, voor­zit­ter,

mede namens het bestuur van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len