Bijeenkomsten

La Noble ou l’art d’être une bel­le noble

Neder­land­se toneel­be­wer­king door Eva Mathijs­sen van

Le Noble, geschre­ven door Bel­le van Zuy­len

 

Toen Bel­le van Zuy­len haar lite­rai­re eer­ste­ling Le Noble – aan­van­ke­lijk ano­niem – het dag­licht liet zien, was Papa van Tuyll van Seroos­ker­ken voor­al ‘not amu­sed’ bij het ver­ne­men dat het nota bene zijn eigen adel­lij­ke doch­ter was, die in deze ‘con­te moral’ de aris­to­cra­ti­sche éli­te vlijm­scherp op de hak had geno­men.

Om zijn 45-jarig bestaan te vie­ren heeft het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len Eva Mathijs­sen ver­zocht dit amu­san­te ‘ver­haal met zede­lij­ke strek­king’ voor het toneel te bewer­ken in het Neder­lands. Eva Mathijs­sen (1977), schrij­ver, acteur en the­a­ter­ma­ker, heeft hier­voor als uit­gangs­punt geno­men De Edel­man in de ver­ta­ling van Rosa­lien van Wit­sen en dit ver­haal inge­bed in de con­text van Bel­les tijd. Zo zijn wij mede getui­gen van de ver­ont­waar­di­ging van Bel­les vader over de rebel­se idee­ën van zijn doch­ter, van de ont­stel­te­nis onder de Haag­se def­ti­ge dames over Bel­les vrije manier van bewe­gen, van het geheim van haar brie­ven­wis­se­ling met David-Louis Con­stant d’Hermenches.

Op 19 en 20 okto­ber a.s. zal het stuk voor het eerst te zien zijn in het schit­te­ren­de, intie­me huis­the­a­ter Pre­mi­è­re Par­ter­re van Jaap Broek­mans en Gepke Wit­te­veen aan de Groot Her­to­gin­nel­aan 52, 2517 EJ Den Haag.

Gepke Wit­te­veen heeft de spe­lers­cast bij­een gebracht, idee­ën aan­ge­dra­gen o.a. voor muziek en kos­tu­me­ring en het toneel­stuk gere­gis­seerd.

Rol­ver­de­ling:

Bel­le Lin­da Møller
Vader + Con­stant d’Her­men­ches + baron Joop Kees­maat
Val­ain­court + jon­ge baron Max Douw
Julie Car­lijn van Rams­horst

Kos­tuums Louis de Leeuw

Intro-muziek Eel­co Men­k­veld

Camerawerk/Vormgeving Power Point Rob Bertsch

Foto­gra­fie Ton Bon­gers

Muziek zang/composities Max Douw

Dames­stem­men Lin­da Møller, Anna Nico­laï, Gepke Wit­te­veen

Muziek en tekst Pau­vre Agneau Bel­le van Zuy­len

Neder­land­se bewer­king Pau­vre Agneau Edda Holm

Alge­he­le regie Gepke Wit­te­veen

 

Pro­gram­ma op zater­dag 19 en zon­dag 20 okto­ber a.s.

13h30 Ont­vangst met koffie/thee

14h00 Aan­vang voor­stel­ling

15h15 Drank en hap­je, nazit met de toneel­spe­lers

Entree­prijs: €29,50 p.p. De stoe­len zijn niet genum­merd.

Tot 15 sep­tem­ber a.s. zal de ver­koop van kaar­ten uit­slui­tend bestemd zijn voor leden van het Genoot­schap en even­tu­e­le introducé(e)’s. Na die datum zijn de kaar­ten voor ieder­een beschik­baar.

Opga­ve per email onder ver­mel­ding van 1) voor­keurs­da­tum en 2) het aan­tal per­so­nen:

marjoleinhogewind@planet.nl

Of per post:

Mar­jo­lein Hoge­wind, De Lus 28, 2242 AG Was­se­naar

Gelie­ve het ver­schul­dig­de bedrag te stor­ten op reke­ning­num­mer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, onder ver­mel­ding van La Noble

Res­ti­tu­tie van entree­gel­den is van­af 1 okto­ber 2019 helaas niet meer moge­lijk.

Extra voor­stel­ling

Op zon­dag 1 decem­ber 2019 in Muzee Sche­ve­nin­gen om 16h00

Nep­tu­nus­straat 92 – tel: 070–3500830

Reser­ve­ren via: www.muzeescheveningen.nl

Hier­on­der enke­le foto’s (gemaakt door Ton Bon­gers © ) van het gezel­schap: