Bijeenkomsten

Definitief programma van het 45-jarig bestaan van het Genootschap Belle van Zuylen

Dit jaar is het 45 jaar gele­den dat het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len werd opge­richt.

Het bestuur heeft gemeend dat dit jubi­le­um niet onge­merkt voor­bij mag gaan en een zeer geva­ri­eerd pro­gram­ma samen­ge­steld om deze mijl­paal te vie­ren. Net als vijf jaar gele­den heb­ben wij daar­voor twee dagen uit­ge­trok­ken. Zowel zater­dag 25 als zon­dag 26 mei staan in het teken van deze ver­jaar­dag met inte­res­san­te ver­ha­len, prach­ti­ge muziek, en tus­sen­door genoeg ruim­te om elkaar te ont­moe­ten en te spre­ken bij een kop­je kof­fie, aan fees­te­lij­ke gevul­de tafels, of bij een glaas­je wijn.

Op zater­dag 25 mei komen we bij elkaar op Slot Zuy­len, waar Maria Schou­ten en Jos Gabri­ëls, bei­den van het Huy­gens Insti­tuut ons wat zul­len ver­tel­len over de eet­cul­tuur in de tijd van Bel­le van Zuy­len en zon­dag 26 mei staat geheel in het teken van muziek. We komen daar­om bij­een in het Geel­vin­ck Muziek Muse­um te Zut­phen, waar Jac­que­li­ne Letz­ter van de Uni­ver­si­teit van Nice een lezing zal hou­den over de opera’s van Bel­le van Zuy­len. Na de lunch kun­nen we dan genie­ten van een con­cert door Pene­lo­pe Cave en Katri­na Faulds op pia­no for­te en kla­ve­cim­bel. Voor dege­nen die in 2017 mee gin­gen naar Chaw­ton in Enge­land zijn zij oude beken­den.

Wij nodi­gen U graag uit om dit feest met ons te vie­ren.

Het vol­le­di­ge pro­gram­ma van bei­de dagen vindt U in de bij­la­ge.

Wij ver­zoe­ken U nadruk­ke­lijk om U van tevo­ren op te geven en dui­de­lijk aan te geven aan wel­ke acti­vi­tei­ten U wenst deel te nemen.

Mocht U pro­ble­men heb­ben om een van bei­de loca­ties te berei­ken, dan kun­nen we pro­be­ren of covoi­tu­ra­ge moge­lijk is. U kunt dat mel­den met een bericht­je :marjoleinhogewind@planet.nl.

Met vrien­de­lij­ke groet,

Het Bestuur van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len

Programma:

Zaterdag 25 mei 2019 – op Slot Zuylen,
Tournooiveld, 3611 AS Oud-Zuilen.

10.00 Ont­vangst met kof­fie en thee in het Koets­huis

10.30 Jaar­ver­ga­de­ring

11.00 Pau­ze

11.30 -12.30 in de Ver­ga­der­zaal op het Slot: Eerst een lezing van Maria Schou­ten met de titel:

Bel­le et la bon­ne cui­si­ne. Eten en tafe­len op Zuy­len en daar­bui­ten in de acht­tien­de eeuw

Ver­vol­gens een lezing van Jos Gabri­ëls met de titel:

‘Bön Appé­tit’! Hoe koken in Frank­rijk een kunst werd 1765–1825

13.00 – 14.30 – Fees­te­lij­ke lunch in de Gobel­in­zaal

 

Zondag 26 mei 2019 in het Geelvinck Muziek Museum,
Huis ‘De Wildeman’, Zaadmarkt 88, 7201 DE Zutphen.

11.00 Ont­vangst met kof­fie en thee

11.30 lezing door Jac­que­li­ne Letz­ter (in het Frans) met de titel:

« Envoy­er de la musi­que à Turin c’est envoy­er de l’eau à la fon­tai­ne. N’importe, les ruis­se­aux pas­sent leur vie à gros­sir les rivi­è­res » : les opé­ras d’Isabelle de Char­ri­è­re.

12.45 Lunch

14.00 Con­cert op pia­no for­te en kla­ve­cim­bel door Pene­lo­pe Cave en Katri­na Faulds met de titel:

‘Je suis musi­ci­en­ne’: women who ‘dreamt only of music’.

Er zal werk wor­den gespeeld van de com­po­nis­ten: Isa­bel­le de Char­ri­è­re, Anna Bön, Eli­sa­beth Jac­quet de la Guer­re, Eli­sa­bet­ta Gam­ba­ri­ni, Eli­za Tur­ner, Jane Sava­ge, Fan­ny Men­dels­so­hn, Leo­pol­di­ne Bla­het­ka en Maria Szy­ma­nows­ka.

15.00 Afslui­tend samen­zijn met een ver­sna­pe­ring naar keu­ze.

Zoals U ziet bie­den wij U een zeer geva­ri­eerd pro­gram­ma en wij hopen natuur­lijk dat U bei­de dagen met ons komt vie­ren. Maar u kunt ook een keu­ze maken.

Gelie­ve het keu­ze­me­nu nauw­keu­rig te bekij­ken en uw voor­keu­ren aan te krui­sen!

1: Ik geef mij op voor het programma van zaterdag 25 mei op Slot Zuylen en betaal vooraf:

Leden: €45,-
Niet-leden €55,-

Aan­tal :

of:

2: Ik geef mij op voor het programma van zondag 26 mei in het Geelvinck Muziek Museum te Zutphen en betaal vooraf:

Leden: € 65,-.
Niet-leden: €75,-

Aan­tal :

of:

3: Ik geef mij op voor beide dagen en betaal vooraf:

Leden: € 95,-.
Niet-leden: €115,-

Aan­tal:

 

Muse­um­jaar­kaart is bei­de dagen wel­kom!

Opga­ve tot uiter­lijk 15 mei 2019 per email: marjoleinhogewind@planet.nl.

Of per post:

Mar­jo­lein Hoge­wind,

De Lus 28

2242 AG Was­se­naar.

Gelie­ve het ver­schul­dig­de bedrag te stor­ten op reke­ning­num­mer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, onder ver­mel­ding van “jubi­le­um, 2019” Uw beta­ling moet uiter­lijk 17 mei 2019 bij ons bin­nen zijn.

Res­ti­tu­tie of annu­le­ring is na 15 mei 2019 helaas niet moge­lijk, i.v.m. onze ver­plich­tin­gen jegens Slot Zuy­len, Muziek Muse­um Geel­vin­ck en cate­ring­be­drij­ven.