Bijeenkomsten

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuylen

Zeer geach­te heer/mevrouw,

Op zater­dag 9 okto­ber 2021 zal de herfst­bij­een­komst van het Genoot­schap plaats­vin­den, waar­voor ik U van har­te uit­no­dig. Bij uit­zon­de­ring com­bi­ne­ren wij deze herfst­bij­een­komst met een jaar­ver­ga­de­ring, die van­we­ge coro­na sinds 2019 niet meer gehou­den is. De agen­da vindt U hier­bij inge­slo­ten. De bij­een­komst wordt gehou­den in het Koets­huis van Slot Zuy­len, waar van­af 10.00 uur een kop­je kof­fie of thee voor u klaar staat.
Het pro­gram­ma ziet er als volgt uit:

10.00 uur: ont­vangst met kof­fie en thee
10.30 uur: jaar­ver­ga­de­ring. Klik hier voor de agenda.
11.15 uur: pau­ze, inclu­sief koffie/thee
11.30 uur: kor­te voor­dracht door Kees van Strien over de door hem gevon­den brie­ven in het archief van de fami­lie van Hardenbroek:

Gijs­bert-Jan van Har­den­broek, slacht­of­fer van Cupi­do, met dank aan Belle

12.00 uur: lezing door Frank Claes­sen, die door gene­a­lo­gisch onder­zoek ont­dek­te dat Vic­toi­re Hol­lard ver­want was aan een van zijn voor­va­de­ren met de titel:

Vic­toi­re Hol­lard, een voet­noot in het werk van Bel­le van Zuylen.

13.00 uur: lunch

Voor leden kost deze bij­een­komst inclu­sief, kof­fie, thee en lunch €27,50 en voor niet-leden €32,50.

Belang­stel­len­den kun­nen zich opge­ven door vóór 30 sep­tem­ber 2021 een e‑mail te zen­den aan marjoleinhogewind@planet.nl of door de ant­woord­strook te stu­ren naar Mar­jo­lein Hoge­wind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.

Tevens ver­zoe­ken wij U ook het ver­schul­dig­de bedrag vóór 30 sep­tem­ber 2021 te stor­ten op reke­ning­num­mer NL50INGB0005634723 t.n.v. Genoot­schap Bel­le van Zuy­len, onder ver­mel­ding van “herfst­bij­een­komst 2021”
NB: In ver­band met onze ver­plich­tin­gen jegens Slot Zuy­len is na 1 okto­ber 2021 annu­le­ring of res­ti­tu­tie niet meer mogelijk.

Neemt U als­tu­blieft allen Uw muse­um­jaar­kaart mee!

Met vrien­de­lij­ke groet,

Namens het bestuur,
Mar­jo­lein Hoge­wind-Laf­frée, secretaris

Naam: ……………………………………………………………………………………… (lid/ geen lid)

Woon­plaats: …………………………………………………………………………………………….

 

• Zal op 9 okto­ber 2021 deel­ne­men aan de herfstbijeenkomst
• Intro­du­cé (aan­tal): ……

Stu­ren naar: Mar­jo­lein Hoge­wind, De Lus 28, 2242 AG Wassenaar.