Noord Hollands Archief

Omdat ik iets te zeg­gen had”.

Ten­toon­stel­ling over Neder­land­se schrijf­sters uit de negen­tien­de eeuw

Het Noord-Hol­lands Archief pre­sen­teert van 4 febru­a­ri tot en met 24 maart 2016 de ten­toon­stel­ling “Omdat ik iets te zeg­gen had”, over Neder­land­se schrijf­sters uit de negen­tien­de eeuw. Deze expo­si­tie, in de loca­tie Jans­straat 40 (Jans­kerk), was eer­der in een ande­re vorm te zien in het Let­ter­kun­dig Muse­um in Den Haag. Hij is geor­ga­ni­seerd van­uit het Huy­gens Insti­tuut voor Neder­land­se Geschie­de­nis, in het kader van het Euro­pe­se HERA pro­ject Tra­vel­ling TexTs 1790–1914: The Trans­na­ti­o­nal Recep­ti­on of Women’s Wri­ting at the Frin­ges of Euro­pe, en ves­tigt de aan­dacht op de vele tien­tal­len schrijf­sters die in de negen­tien­de eeuw actief waren in ons land. Een aan­tal van hen woon­de in Haar­lem, of had anders­zins con­nec­ties met Haar­lem, bij­voor­beeld omdat hun werk hier werd uit­ge­ge­ven of omdat zij over Haar­lem schre­ven : Juli­a­na de Lan­noy, Petro­nel­la Moens, Amy de Leeuw… Hun namen lij­ken te zijn ver­ge­ten, maar ze waren vol­op bekend in hun tijd, en recent onder­zoek sug­ge­reert dat zij ons van­daag de dag nog wel dege­lijk iets te zeg­gen heb­ben.

Op enke­le van deze “Haar­lem­se” schrijf­sters gaat de expo­si­tie in: aan de hand van brie­ven, por­tret­ten, tekst­frag­men­ten, com­men­ta­ren van tijd­ge­no­ten, afkom­stig uit het rij­ke archief van het Let­ter­kun­dig Muse­um én uit dat van het Noord-Hol­lands Archief zelf. De ten­toon­stel­ling laat zien hoe inte­res­sant en wars van con­ven­ties deze schrijf­sters kon­den zijn – en hoe ver­ras­send hun werk vaak is. De voor­be­rei­ding van deze ten­toon­stel­ling vond plaats in samen­wer­king met een groep vrij­wil­li­gers, die allen deze ver­ras­sing heb­ben erva­ren.

De ope­ning van de ten­toon­stel­ling vindt plaats op 4 febru­a­ri a.s. om 17.00 uur. Bij die gele­gen­heid zal kort het woord wor­den gevoerd door Anne­ma­rie Doorn­bos (Neer­lan­di­ca, auteur van een dis­ser­ta­tie over Geer­trui­da Bos­boom-Tous­saint), Mar­griet Hoog­en­doorn (“Utrecht­gids” gespe­ci­a­li­seerd in Johan­na van Wou­de) en Elja Schrö­der (Neer­lan­di­ca en klein­doch­ter van Anna van Gogh-Kaul­bach.

De expo­si­tie zal, weder­om in aan­ge­pas­te vorm, ook te zien zijn in Amster­dam (Atria ken­nis­in­sti­tuut voor eman­ci­pa­tie en vrou­wen­ge­schie­de­nis; april), en in Utrecht (Cen­tra­le bibli­o­theek; okto­ber-novem­ber). In Amster­dam ligt de nadruk op vrou­we­lij­ke geschied­schrij­ving, en zal ook archief­ma­te­ri­aal wor­den getoond uit het bezit van Atria, en in Utrecht zal er voor­al aan­dacht zijn voor Utrecht­se schrijf­sters.

Voor meer infor­ma­tie: neem con­tact op met

Suzan van Dijk suzan.van.dijk@huygens.knaw.nl, 070–3315835