Presentatie van het 10e Cahier Isabelle de Charrière/Belle de Zuylen Paper 2015

Uit­no­di­ging voor de pre­sen­ta­tie van het 

10e Cahier Isa­bel­le de Charrière/Belle de Zuy­len Paper 2015

Den Haag, 13 febru­a­ri 2016

Aan de leden van het Genoot­schap Bel­le van Zuy­len en ande­re belangstellenden,

Het nieu­we Cahier Isa­bel­le de Char­ri­è­re wordt dit jaar op een erg laat moment gepre­sen­teerd. Door aller­lei omstan­dig­he­den was aan­bie­ding eer­der helaas niet moge­lijk. Boven­dien wordt u nu ook erg laat op de hoog­te gesteld. Wij hopen van har­te dat u toch gele­gen­heid gaat heb­ben om deze pre­sen­ta­tie bij te wonen. 

Dit jaar vindt die pre­sen­ta­tie plaats op don­der­dag 18 febru­a­ri, ’s mid­dags van­af 15.00 uur in de Haar­lem­se Jans­kerk: het Noord-Hol­lands Archief (Jans­straat 40), dat ook ons Genoot-schaps­ar­chief her­bergt (5 min. lopen van­af sta­ti­on Haarlem).

Het the­ma van dit Cahier is “Bel­le van Zuylen/Isabelle de Char­ri­è­re in haar Euro­pe­se con­text”. Op ver­schil­len­de manie­ren wordt de “Euro­pees­heid” van de auteur en van haar werk belicht: we behan­de­len per­so­na­ges in haar romans, die – zoals bekend – zich in aller­lei lan­den afspe­len, we zet­ten haar per­soon­lijk­heid naast ande­re vrou­wen met inter­na­ti­o­na­le allu­re, en we gaan in op haar inter­na­ti­o­na­le con­tac­ten, zoals die blij­ken in haar cor­res­pon­den­tie. Zo is er ook gele­gen­heid om weer ver­slag uit te bren­gen van de werk­zaam­he­den rond de digi­ta­li­se­ring van deze cor­res­pon­den­tie, die nog steeds voort­gaat – aan het Huy­gens Insti­tuut voor Neder­land­se Geschie­de­nis, met mede­wer­king van een aan­tal Genootschapsleden.

Bel­le van Zuy­len is ech­ter niet alleen Euro­pees: zij is ook Neder­lands. In die hoe­da­nig­heid maakt zij deel uit van een expo­si­tie die op dit moment te zien is in de Haar­lem­se Jans­kerk. Hij is geti­teld “Omdat ik iets te zeg­gen had”, en pre­sen­teert een aan­tal Neder­land­se schrijf­sters uit de “lan­ge” 19e eeuw: van Juli­a­na de Lan­noy (1738−1782) tot Anna van Gogh-Kaul­bach (1869−1960). Zodoen­de kun­nen wij ook ingaan op dit spe­ci­fie­ke aspect van haar schrijf­ster­schap: haar con­nec­tie met haar vader­land, en zelfs met de regio rond Haar­lem. Bij deze gele­gen­heid wordt ook het eni­ge (voor­zo­ver nu bekend) gedicht getoond dat Bel­le van Zuylen/Isabelle de Char­ri­è­re in het Neder­lands schreef, en dat het Nati­o­na­le Archief voor deze ten­toon­stel­ling heeft uitgeleend.

Tij­dens deze bij­een­komst zal er eerst gele­gen­heid zijn om de ten­toon­stel­ling “Omdat ik iets te zeg­gen had” te bezich­ti­gen, en een kop­je thee te drin­ken in de aan­gren­zen­de café-ruim­te. Daar­na vangt de eigen­lij­ke pre­sen­ta­tie aan om 17.00 uur aan, waar­bij enke­le redac­tie­le­den en auteurs van arti­ke­len in dit Cahier nader ingaan op hun bij­dra­ge; ook is er gele­gen­heid voor dis­cus­sie. De bij­een­komst wordt afge­slo­ten met een bor­rel, aan­ge­bo­den door het Genoot­schap (zie ook pro­gram­ma hier­on­der). Naast dit nieu­we Cahier zul­len er ook Cahiers van voor­af­gaan­de jaren kun­nen wor­den aangeschaft.

Wij ver­zoe­ken u vrien­de­lijk om ons te berich­ten of u aan­we­zig wilt zijn – liefst per e‑mail naar de secre­ta­ris van het Genoot­schap : marjoleinhogewind@planet.nl.

Met vrien­de­lij­ke groeten,

Bestuur Genoot­schap Bel­le van Zuy­len en redac­tie Cahiers Isa­bel­le de Char­ri­è­re / Bel­le de Zuy­len Papers.

PROGRAMMA

17.00 Wel­kom

17.10 Bel­le van Zuy­len in haar Neder­land­se con­text : blik op de tentoonstelling

17.20 Bel­le van Zuy­len in haar Euro­pe­se con­text : blik op het nieu­we Cahier

17.35 Bel­le van Zuy­len en haar (hui­di­ge) Zwit­ser­se con­text : bericht uit Neuchâtel

17.45 Bel­le van Zuy­len en het (mon­di­a­le) inter­net

– haar cor­res­pon­den­tie on-line : bericht van een deel­ne­mer aan het project

– de Genoot­schaps-site : bericht van de webmaster

18.00 Bor­rel aan­ge­bo­den door het Genoot­schap Bel­le van Zuylen

Redac­tie­adres : Huy­gens ING – KNAW, Post­bus 90754, NL-2509 LT Den Haag

Dit bericht is geplaatst in Events, Laatste nieuws, Mededelingen. Bookmark de permalink.