Het Slot zoekt vrijwiligers

Slot Zuy­len zoekt ver­ster­king (Pers­be­richt van Slot Zuy­len, 11 maart 2014)

 

Stap een ande­re wereld bin­nen, een wereld vol his­to­rie, de wereld van Slot Zuy­len!

Wan­neer u Slot Zuy­len bin­nen stapt treft u een wereld aan van adel­lij­ke fami­lies van lang gele­den, een plek waar de tijd heeft stil­ge­staan. Een plek die behou­den moet blij­ven voor de toe­komst. Hier­aan kunt u als vrij­wil­li­ger een belang­rij­ke bij­dra­ge leve­ren.

 

Tast­ba­re fami­lie­ge­schie­de­nis

Slot Zuy­len is een kas­teel­mu­se­um in het dorp Oud Zui­len, net bui­ten Utrecht in de gemeen­te Sticht­se Vecht. Het muse­um wordt omge­ven door een oude gracht en een his­to­ri­sche tuin. Bin­nen ver­tel­len de vele schil­de­rij­en en antie­ke meu­bels, die rij­ke­lijk aan­we­zig zijn, maar ook alle­daag­se voor­wer­pen het ver­haal van de bewo­ners. Waar­on­der het ver­haal van de bekend­ste bewo­ner, Bel­le van Zuy­len (1740−1805), die tot haar huwe­lijk op het Slot woon­de.

 

Koets­huis en thee­schen­ke­rij

Medio 2014 opent Slot Zuy­len haar nieu­we thee­schen­ke­rij in het gere­no­veer­de Koets­huis. Het Koets­huis is vrij toe­gan­ke­lijk voor bezoe­kers en dag­jes­men­sen.

 

Vrij­wil­li­gers gezocht

Slot Zuy­len heeft veel moois te bie­den voor een jong en oud publiek. Enke­le betaal­de, gespe­ci­a­li­seer­de krach­ten en een groep enthou­si­as­te vrij­wil­li­gers wer­ken hard voor het behoud van het Slot. Hun inspan­ning en betrok­ken­heid zijn onmis­baar. Om het Slot draai­en­de te hou­den zoe­ken wij steeds naar nieu­we vrij­wil­li­gers die mee wil­len hel­pen het onze bezoe­kers naar de zin te maken en het Slot in stand te hou­den.

 

Slot Zuy­len zoekt daar­om op kort ter­mijn:

Een assis­tent-beheer­der (betaald, oproep­kracht) voor 0–8 uur per week, vaak in het week­end.
Assis­tent-beheer­ders zijn ver­ant­woor­de­lijk voor de dage­lijk­se gang van zaken in het Slot en de bij­be­ho­ren­de gebou­wen. Zij wor­den voor deze ver­ant­woor­de­lij­ke en zelf­stan­di­ge func­tie in de prak­tijk opge­leid.

Gast­vrou­wen m/v (vrij­wil­lig), inzet in over­leg
Gast­vrou­wen wor­den inge­zet in de thee­schen­ke­rij, bij huwe­lijks­slui­tin­gen (voor­al vrij­dag en zater­dag), bij zaal­ver­huur en bij­zon­de­re acti­vi­tei­ten in en rond het Slot. Zij wor­den bege­leid door de beheer­der.

Mede­wer­kers Muse­um­win­kel m/v (vrij­wil­lig), mini­maal 1 dag­deel per week
Als mede­wer­ker van de muse­um­win­kel ont­vangt u de muse­um­be­zoe­kers, ver­koopt u toe­gangs­kaart­jes voor tuin en Slot en arti­ke­len uit de win­kel. De muse­um­win­kel bevindt zich in een bij­ge­bouw van het Slot.

Schoon­ma­kers (tegen klei­ne ver­goe­ding), voor 1 à 2 och­ten­den per week
Het gaat hier­bij voor­al om de muse­a­le schoon­maak in het Slot, een spe­ci­a­lis­ti­sche taak waar­bij u goed wordt bege­leid. Maar ook om het schoon­ma­ken van faci­li­tai­re ruim­tes. De muse­um­schoon­maak vindt in ieder geval op don­der­dag­och­tend plaats.

Tuin­me­de­wer­kers voor de moes­tuin van Slot Zuy­len (vrij­wil­lig), voor min. 2 dag­de­len per week
Voor het onder­hou­den van de moes­tuin zijn wij op zoek naar vrij­wil­li­gers met ken­nis van zaken. Het wer­ken in de moes­tuin vindt in ieder geval op don­der­dag­och­tend plaats; u wordt bege­leid door de hove­nier van Slot Zuy­len.

 

Inlich­ting over alle func­ties te ver­krij­gen bij de beheer­der, mevrouw Anne­ke Siks en de direc­teur mevrouw Mari­an van Dijk. Tele­foon (030)2440255 of beheerder@slotzuylen.nl

 

 

Slot Zuy­len, Tour­nooi­veld 1, 3611AS Oud-Zui­len – www.slotzuylen.nl

Dit pers­be­richt is afkomt­stig van Slot Zuy­len en is onder ver­ant­woor­ding van Slot Zuy­len hier geplaatst. Het Genoot­schap geeft dit bericht slechts door en kan niet aan­spra­ke­lijk gehou­den wor­den voor even­tu­e­le fou­ten, onjuist­he­den, tekort­ko­min­gen of wat dan ook van wel­ke aard dan ook.

Dit bericht is geplaatst in Mededelingen. Bookmark de permalink.