Home

Actueel:

De items “Lettre de Zuy­len et du Pontet”, “Cahiers Isa­belle de Char­rière” en “Bibliografie/Bibliographie.…” zijn nu te vin­den onder “Publi­ca­ties

Zo juist ver­sche­nen: ‘Klok­kens­pel voor Belle van Zuy­len’
Graag bren­gen wij u op de hoogte van het dit wee­kend
ver­sche­nen boek ‘Klok­kens­pel voor Belle van Zuy­len’.
Meer info: “Laatste nieuws” of “Mede­de­lin­gen
“Omdat ik iets te zeg­gen had”
Ten­toons­tel­ling geo­pend in het Let­ter­kun­dig Museum
(30 sept t/m 15 nov 2015)
Meer info op Huy­gens ING.
Zie ook: “Upco­ming Events”.
(Het KB-gedeelte van deze ten­toons­tel­ling is vrij toe­gan­ke­lijk.)
Belle-dag 2015 op Slot Zuy­len
Op zon­dag 15 nov vindt de jaar­lijkse Belle-dag plaats
Meer info op Slot Zuy­len
Zie ook: “Upco­ming Events

Wel­kom Silhouet_high_res_grayBG_smallWel­kom op de web­site van het Genoot­schap Belle van Zuy­len. Hier wordt de com­mu­ni­ca­tie  onde­rhou­den met de leden en met alle ande­ren die zich inter­es­se­ren voor de Nederlands-Zwitserse schri­jf­ster Belle van Zuy­len. Belle van Zuy­len was een zeer veel­zi­j­dig per­soon, die zich inter­es­seerde voor lite­ra­tuur, thea­ter, muziek, wis­kunde en natuur­kunde. Ze  ont­moette o.a.: Vol­taire, David Hume, James Bos­well, Dide­rot, Ben­ja­min Constant, Mau­rice Quen­tin de la Tour,  Houdon, Germaine de Stael en Unico van Was­se­naer Obdam. Bij haar com­po­si­ties vroeg zij hulp aan Wolf­gang Ama­deus Mozart.  Ver­taalde Richard­son, werkte mee aan publi­ka­tie van het boek ‘Confes­sions’ van Jean jacques Rous­seau Las: La Fon­taine, mme de Sevigne, Plu­tar­chus, Kant, Locke en vele ande­ren.  Recen­sies over haar duitse wer­ken wer­den ges­chre­ven door Goethe en August Schle­gel . Werd aan­be­vo­len door Saint-Beuve en Cha­teau­briand.  Uit­ge­breide infor­ma­tie over Belle van Zuy­len, haar werk (o.a. online teks­ten) en haar leven is te vin­den op de andere web­site van het genoot­schap: www.charriere.nl  

Het Genoot­schap Het Genoot­schap Belle van Zuy­len is opge­richt in 1976 en stelt zich ten doel om meer bekend­heid te geven aan het werk van deze schri­jf­ster. Dat gebeurt o.a. door het orga­ni­se­ren van bijeen­kom­sten, twee maal per jaar: voor de leden is er in april de jaar­ver­ga­de­ring en in de herfst een bijeen­komst op een loca­tie in de stad Utrecht: de Belle van Zuy­len­zaal van de Uni­ver­si­teit, het stad­swoon­huis van de fami­lie aan de Kromme Nieuwe Gracht, NH kerkje bij Slot Zuy­len etc. Het pro­gramma van de bijeen­komst van bij­voor­beeld 9 okto­ber 2010 is HIER te vin­den. Het Genoot­schap draagt tevens bij aan de jaar­lijkse vie­ring, op Slot Zuy­len, van de geboor­te­dag van de schrijf­ster op of rond 20 okto­ber. Het werk van Belle van Zuy­len spreekt ook moderne lezers nog steeds aan: korte, hel­dere romans en uit­voe­rige, sterk per­soon­lijke brief­wis­se­lin­gen, waa­rin zij zich inten­sief bezi­ghoudt met vra­gen over verant­woor­de­lij­kheid, sociale verhou­din­gen, huwe­lijk, opvoe­ding en moraal. Veel van haar heden­daagse lezers zien in haar een femi­niste avant la lettre. Veel geci­teerd is haar uits­praak:  “Je n’ai pas les talents subal­ternes” (Ik heb geen talent voor onder­ges­chik­theid). Lees meer.

Infor­ma­tie over deze site Uit­leg over het gebruik van deze site vindt u onder “Genoot­schap”, ver­vol­gens “Over deze site” of door hier te klik­ken.

Infor­ma­tie voor scho­lie­ren en stu­den­tenklik hier

Brief van Belle van Zuylen

 

Een manus­cript van Belle van Zuy­len (Bibl. Neu­châ­tel).